Magbigay ng tatlong bagay na iyong  natututunan sa bawat isa sa apat (4) na makrong kasanayang pangwika.


A. PAGBASA
1.
2.
3.


B. PAGSULAT
1.
2.
3.


C. PAKIKINIG
1.
2.
3.


D. PAGSASALITA
1.
2.
3.

54 comments:

Mary Lare Alexine M. Rivera said...

Mary Lare Alexine M. Rivera
BSA - 1
Mga Sagot:
A. Pagbasa
1. Ang pagbasa ay isang gawaing di mahihiwalay sa buhay ng tao.
2. Masasabi rin na ang pagbasa ay paraan ng pagtukoy sa ideya at kahulugan ng isang nalilimbag na mga salita, babasahin o sulatin.
3. Sa pagbabasa nalalaman ang nangyayari sa iba't ibang lugar.
B. Pagsulat
1. Ang pagsulat ay paraan ng nagpapahayag ng pag-iisip at damdamin ng isang tao sa pamamagitan ng mga sagisag o simbolo ng mga tunog ng salita.
2. Di-matatawaran na ang pagsulat ay napakahalaga sa dahilang ang nga taong magkakalayo ay nagkakaroon ng kabatiran tungkol sa bawat isa.
3. Nababatid ang kalalagyan ng mga itinatanging kaanak, kaibigan, ka-bansa at maging amg mga nasa malalayong pook.
C. Pakikinig
1. Sa pamamagitan ng masisinang pakikinig ay nauunawaan, napag-aaralan at naisasaalang-alang ang damdamin ng isang tao.
2. Saan mang dako ng mundo ay naging gawi ng ng mga mamamayan ang makinig sa galaw at takbo ng pamumuhay.
3. Hindi maitatangi na malaki ang pagkakaugnay sa isa't isa ng pakikinig at pag-unawa.
D. Pagsasalita
1. Ito ay tumutukoy sa kawastuhan, kagandahan at pagiging mabisa ng pakikipag-usap.
2. Ang isang taong nagtataglay ng kahusayan sa pagsasalita ay masasabing malaya sa gulo.
3. Samakatwid ang pagsasalita ay mabisang kasangkapan sa pakikipagtalastasan.

Anonymous said...

Ronnel A. Mindanao
(BSBA)
A.PAGBASA
1. Natutunan ko na sa pamamagitan ng pagbabasa, nagiging malawak ang
iyong kaalaman sa maraming bagay. at napapayaman mo ang kaban ng iyong kaalaman at karunungan.
2. Dapat ay handa ka rin sa iyong mga babasahin para lubos mong maintindihan mo ang kahalagahan nito.
3. Natutunan ko rin ang anim na uri ng pagbasa ang Skimming,Scanning,Extensive,Intensive,Silent Reading at Oral Reading.

B.PAGSULAT
1. Natutunan ko ang proseso at pamamaran ng pagsusulat na kakailanganin natin sa mga darating pang panahon.
2. Naintindihan ko rin kahulugan ng pagsusulat, sa pamamagitan nito madali kong maipapahayag ang aking saloobin.
3. Nalaman ko rin ang kahalagahan nito na kung marunong ka sumulat sa tamang paraan ay makaka-angat ka sa iba.

C.PAKIKINIG
1. Sa pakikinig ay mabilis mong maiintindihan ang isang bagay kaysa sa pagbabasa.
2. Nalaman ko rin ang pamamaraan sa mabisang pakikinig tulad ng Maging isang aktibong kalahok, Tandaan ang mga bagay na nakita at napakinggan at marami pang iba.
3. natutunan ko rin ang ibat ibang mga uri ng pakikinig tulad ng Deskriminatibo, Komprehensibo, Paglilibang etc.

D.PAGSASALITA
1. Natutunan ko ang kahalagahan ng pagsasalita dahil dito nasasabi ko ang niloloob ng aking damdamin.
2. Natutunan ko rin kung paano ang pakikipanayam sa ibang tao. at ang pakikipagdebate o pagtatalo.
3. Natutunan ko ring i apply ang aking kaalaman sa pagsasalita sa aking talumpati sa Masining na Pakikipag talastasan.

Anonymous said...

PAGKALIWAGAN ZAIDAN O.
5110067
BSA-1
A.PAGBASA
1)Kaalaman sa mga letra o salita na binabasa
2)Makakuha ng impormasyon sa binabasa
3)Makapagbigay ng hinuha o opinyon base sa binasa
B.PAGSULAT
1)Kailangan ang kaalaman sa pagsulat
2)Maayos at may tamang pagkakasunod sunod ng pangungusap
3)May kabuluhan ang isinulat
C.PAKIKINIG
1)Upang mas mabilis na makakuha ng impormasyon
2)Upang malaman ang nais iparating ng kausap
3)Kailangan ang maayos na pakikinig upang mas maintidihan ang pinakikinggan.
D.PAGSASALITA
1)Pagbigkas sa sinasalita ng malinaw upang mas maintindihan.
2)Kasanayan sa pagsasalita
3)Kaalaman sa pagsasalita upang mas makapagbigay ng maayos na impormasyon

Anonymous said...

Renelyn Polangco
BEED - 1st year

A.PAGBASA
1.Makakakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbabasa.
2.Makakapag-isip ng sariling opinyon ukol sa binabasa.
3.Madaling maintindihan kung ikaw ay nasa konsentrasyon at walang nanggugulo.

B.PAGSULAT
1.Nakakapagbigay din ng impormasyon.
2.Nalalaman kung ano ang mga tamang ayos ng pagsulat.
3.Madaling pag-aralan.

C.PAKIKINIG
1.Madali rin mkakuha ng impormasyon.
2.Makakaagaw ng pansin lalo na kung kaaya ayang pakinggan ang inaanunsyo.
3.Marami ang mga nakikinig kaysa sa mga sumusulat,nagbabasa at nagsasalita.

D.PAGSASALITA
1.Nakakapagbigay impormasyon din sa nakararami.
2.Nagkakaroon ng kasanayan sa pagharap sa madla.
3.Nagkakaroon ng tiwala at determinasyon sa sarili.

Anonymous said...

JESSICA LAGGUI
BSED-1

A.PAGBASA

1.Ang unang natutunan ko sa pagbabasa ay natutulungan tayo nito para malinang pa ang ating kaalaman sa bagay-bagay.
2.Pangalawa,nadadagdagan ang ating kaalaman, at sa pamamagitan din ng pagbabasa ay malalaman natin ang nangyayari sa atng bansa at iba pa.
3.Pangatlo,natutunan ko na dapat ay may stock na karunungan tayo sa pagbasa para mas madali nating malaman ang ibig sabihin at para mas maintindihan ang binabasa.

B.PAGSULAT

1.ANG MAHALAGANG natutunan ko ay ang pagsulat ay isang talento, dahil naisusulat natin ang mga nakukuha nating impormasyon.
2.pangalawa, sa pagsulat naipaparating natin ang ating pagmamahal sa iba at ito ay isang mabisang paraan upang maiparating natin ang nais nating sabihin.
3.pangatlo, natutunan ko na isa itong susi para mapaunlad ang isang tao at makilala sa buong mundo.halimbawa nito ay ang mag magigiting nating manunulat.

C.PAKIKINIG

1.Ang unang natutunan ko sa pakikinig ay nalalaman natin ang mga mahahalagang saloobin ng ibang tao kung marunong tayong makinig.
2.Pangalawa, sa pamamagitan ng pakikinig ay mas malalaman natin ang ibig sabihin o punto ng isang paksa.
3.Pangatlo,kung makikinig tayo ay mas maiintindihan natin ang mga bagay-bagay sa ating paligid at sa iba pa.

D.PAGSASALITA

1.Ang unang natutunan ko ay sa pamamagitan ng pagsasalita, mas maiintindihan natin ang ibaig sabihin ng ibang tao.
2.Pangalawa,biyaya ito dahil naipapahayag natin ang mga saloobin natin at ito rin ay mahalaga sapagkat nagiging maayos ang pakikipagusap sa iba.
3.Pangatlo,mas mabisa ang patuloy na pagsasalita dahil nakakapagbigay ito ng impormasyon sa ibang tao.

Anonymous said...

Ann Mel Rose D. Espartero
BSA-1

1.pagbasa
A.ang una kung natutunan sa pagbasa ay dapat pahalagahan ang ating pag galing sa pagbasa,sapagkat magagamit natin ito sa pang araw-araw nating pamumuhay.

b.ang pangalawa ay hindi lahat ng tao ay bibibiyayaan ng marunong bumasa,kaya ito ay isang mahalagang biyaya mula sa diyos.

c.ta ang pangatlo ay ito ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang impormasyon na ating magagamit upang umunlad ang ating buhay o guminhawa.

2.pagsulat
A.sa pagsulat naman ito ay ginagamitan ng pisikal at mental.

b.pisikal sapagkat ginagamitan natin ito ng mga parte ng ating mga katawan ,katulad na lamang ng paa at kamay.

c.mental sapagkat ito ay ginagamitan ng utak o pagiisip,kinakailangan ito upang magkaroon ng katuturan ang iyong isinulat.

3.pakikinig
A.sa pakikinig ito ang pinakamadaling gawin sapagkat kahit ikaw ay nasa malayo maaari mo itong maintindihan.

b.ito rin mayroong pinakamaliking porsento sa mga makrong kasanayang pangwika.

c.ito ay may porsentong 45%.

4.pagsasalita
A.ang pagsasalita ay isang biyaya sapagkat hindi lahat ng nilalang ng diyos ay nakakapagsalita.

b.ito ay pumapangalawa sa pinakamataas na porsento sa makrong kanayang pangwika.

c.ang pagsasalita ay daan para magkaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa sa mundo.

Anonymous said...

legaspi, beverly s.
Bscs-1
10-14-11

A. Pagbabasa
1. matutunan mo ang tamang pagbigkas ng mga salita.
2. ang unawaiin ang binabasa.
3. marami kang malalaman na mga salita na hindi familiar sayo.
B. Pagsulat
1.Ang tamang pagsulat ng talata.
2. Ang tamang pagbaybay ng mga titik o litra.
3. matutunan mong gumawa ng ng sulat: halimbawa nito ay liham, tula at iba pa.

C. pakikinig
1.madali mong maintindihan ang sinasabi kung ikaw ay nakikinig.
2.Tatalas ang iyong isipan kung ikaw ay nakikinig.
3. masasagot mo ang mga katanungan kung ikaw ay nakikinig.
D.Pagsasalita
1.matutunan mong mag speech sa maraming tao.
2. matutunan mo ang tamang pagbigkas ng mga salita.
3. matutunan mo na makikipag usap sa ibang tao.

Anonymous said...

Liwanag, Mark Angelo
BSIT
A.Pagbasa
1.Napayayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa
kayarian, kahulugan at kaangkupan ng mga salita sa kontekstong
pinaggagamitan
2.Napipili ang mga salitang angkop sa tiyak na sitwasyon
3.Nasasabi ang kahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito
sa pangungusap
B.Pagsulat
1.Naipamamalas ang pagkamasining sa pasulat na paraan
2.Nakikilala ang mga tiyak na bahagi ng isang talata
3.Nabibigyang-halaga ang paggamit ng wastong bantas sa pagsulat
C.Pakikinig
1.Napauunlad ang mga kasanayan sa pag-unawa, pagpapakahulugan,
pagsusuri at pagbibigay-halaga sa mga diskursong napakinggan.
2.Naisasagawa ang mga kasanayan sa maunawang pakikinig
( listening comprehension)
3.Nabibigyang-halaga ang mga pananalitang narinig batay sa
paraan ng pagpapahayag
D.Pagsasalita
1.Natatamo ang mga kaalamang pambalarila na makatutulong sa
malinaw at mabisang pakikipagkomunikasyon
2.Nagagamit nang wasto ang mga salitang hiram batay sa binagong
alfabeto
3.Nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga:
- ponemang segmental

Anonymous said...

BAGUIO, RACHEL R.
BSCS-I
Oct.15,2011

A.PAGBABASA
1.Malalaman ang tamang pagbigkas ng mga salita.
2.Nagkakaroon ng kasanayan at hndi nauutal.
3.Matutunang intindihin ang binabasa.

B.PAGSULAT
1.Malilinang ng husto ang angking galing sa pagsulat ng pangungusap.
2.Naipapahayag ang nais sabihin sa pamamagitan ng mga simbolo.
3.Natutunan ang paggawa ng liham at iba pa.


C.PAKIKINIG
1.Madaling maintindihan ang mga salita kung ikaw ay nakikinig.
2.Marami kang makukuhang impormasyon.
3.Kung may katanungan, madali mo itong masasagutan.


D.PAGSASALITA
1.Nagkakaroon ng tiwala sa sarili.
2.Hindi na mahihiya kahit gaano pa karami ang mga taong nakapaligid sayo.
3.Naipapamahagi ang kaalaman o opinyon sa iba.

Anonymous said...

PAGBASA:
1. ang pagbasa ay isang proseso o paraan ng pagkuha ng ideya, informasyon o kahulugan sa mga simbulong nakalimbag. ito ay nakakatulong rin sa ating kaalaman upang lumawak ang ating isipan.
2.
ito ay proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasahing kanyang isinulat.
3.ito ay bahagi ng komunikasyon. Ito ay haluang pag-unawa ng mga salita at ng diwang nais ipahayag ng nagsulat.

PAGSULAT:
1. ang pagsulat ay isang proseso o paraan ng pagsasalin ng mga ideya, kaalaman, mensahe, kaisipan sa mga simbulong inililimbag.
2. Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel ng anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao.
3.Ang Pagsulat Tungo sa Mabisang Pagpapahayag
Dumarating sa buhay ng tao ang mga pangangailangan na dapat siyang magsulat ng kanyang mga iniisip at nararamdaman. Kadalasang nagsisimula ito sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Tinuturuan siya roon na magsaayos ng kanyang mga ideya tungkol sa kanyang nakikita at nararanasan. Ipinapakita sa kanya kung paano niya ito babalangkasing mabuti upang makabuo siya ng mga sulating may kaisahan ang mga ideya at may kaugnayan sa isa’t isa.

PAKIKINIG:
1. Ang pakikinig ay isang sistema na ginagamit ng mga tao upang makalangap ng mga impormasyon sa nagsasalita.
ang pakikinig ay kabilang sa iyong senses
2. Ang kahulugan ng pakikinig ay pagbibigay ng atensyon, konsentrasyon o kakayahang pakinggan ang sinasabi ng isang tao o tunog ng isang bagay.
3. Ang pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Mayroong itong kumbinasyon ng tatlong bagay: tinanaggap na tunog, nauunawaan, natatandaan.

PAGSASALITA:
1. paglabas ng makahulugang tunog mula sa bibig.
2. isang paraan upang ipaalam o ipahiwatig ang isang ideya, kaalaman o opinyon.
3. komunikasyon ng mga ideya at damdamin sa pamamagitan ng mga simbolong nakikita at naririnig mula sa tagapagsalita

BY: DON JIMENEZ MACARUBBO (
BSIT I)

ghine said...

Daodoy, Regine T.
BSIT-1
MGA SAGOT:
A. PAGBASA
1. Ang Pagbasa ay ang pagsasama-sama ng mga salita upang mabasa at maintindihan natin ang nais ipabatid nito.
2. Ang Simple literacy rate ay tumutukoy sa mga porsyento na marunong magbasa at magsulat.
3. Ang Functional literacy rate naman ay tumutukoy sa mga porsyento na marunong magbasa, magsulat at nakakaintindi sa kanyang binabasa.

B. PAGSULAT
1. Kung marunong tayong sumulat nakaka-angat tayo sa mga ibang tao.
2. Makakasagot din tayo sa mga sanaysay o sa mga pananaliksik natin.
3. Ang mabuting pagsusulat ay makikita kapag tayo ay nagsasanay ng paulit-ulit para mas lalong mapaganda ito.

C. PAKIKINIG
1. Ang Pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng ating sensoring pandinig at pag-iisip.
2. Iwasang magbigay ng maagang paghuhusga sa kakayahan ng tagapagsalita habang tayo ay nakikinig.
3. Iwasan din ang mga tugong emosyonal sa mga naririnig natin sa nagsasalita.

D. PAGSASALITA
1. Ang Pagsasalita ay isang kakayahan ng isang tao para maipahayag ang kanyang nararamdaman o mga saloobin.
2. Ang mga Paraan o istilo sa pagsasalita ay mga Tinig, Bigkas, Tindig, Kumpas at ang Kilos.
3. Ang mga Kasanayan naman sa pagsasalita ay mga Pakikipag-usap sa isang tao, Tapat na layunin sa kausap, Palitan ng mga ideya sa kausap, Focus sa isang usapin lamang at bukal o kusang loob sa pagsasalita.

Anonymous said...

TORRES,HAIDELYN B.
BSIT-1

1.PAGBASA
-natuto akong bumigkas ng tama.
-nakakakuha ako ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbasa.
-natuto ako ng tamang paggamit ng tuldok,kama,etc. sa pamamagitan ng pagbasa.

2.PAGSUSULAT
-natuto akong sumulat ng isang tula.
-natuto akong sumulat ng tama gamit ang mga margin,etc.

3. PAKIKINIG
-napabuti ko ang aking kakayahan sa pakikinig
-natuto akong makinig sa isang nagsasalita na aking naiintindihan

4.PAGSASALITA
-napabuti ko ang aking kakayahan sa pagsasalita
-nakakabigkas ako ng maayos
-nakikipagusap ako ng maayos at ng may tamang pagbigkas

Anonymous said...

Meriam E. Ogatis
BSIT - 1


A.PAGBASA
Mga natutunan ko:
1.Kung paano makapagbigay ng tamang
generalisayon ayon sa binasa.
2. Kung paano nauugnay ang mga pangayayari sa kwento sa personal na buhay.
3.Pagbigay ng tamang pangunahing ideya ayon
sa binasang kwento o seleksyon.

B.PAGSULAT
Mga natutunan ko:
1. Kung paano gamitin ang ilang mga pamamaraan sa pagbubuo
ng isang tula at talata.
2. Tamang paggamit ng balarila sa pagsusulat.
3. Tamang bantas sa pagsusulat ng tula, talata at kwento.

C. PAKIKINIG
Mga natutunan ko:
1. Kung paano sa ipasa ang impormasyon ng tama.
2. Pagbuo ng wastong analisis batay sa kwentong
napakinngan.
3. Tamang hinuha ayon sa kwento o sitwasyong
napakinggan.

D. PAGSASALITA
Mga natutunan ko:
1.Tamang pagbigkas ng salita.
2.Tamang diin ng salita, parirala , at sa pangungusap.
3.Tamang paghinto at paghinga kapagnagsasalita.

Anonymous said...

POTENCIO GLENDA S.
BSBA-1

SAGOT:
PAGBASA
1. paglikha ng sariling kaisipang ayon sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon.
2. pag-unawang ganap sa mga kaisipan ng may akda lakip ang mga karagdagang kahulugaan
3. pagsanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa.
PAGSULAT
1. Pagiging propesyonal
2. Pagiging malikhain
3. Pagiging jornalistik
PAKIKINIG
1.

Anonymous said...

May P. Javar
ACT-II

Ang mga natutunan ko sa makrong Pagbabasa ay:
1.Ang pagbasa ay nakakatulong sa bawat isa sa pagtuklas ng makabagong kaalaman at pagiisip ng bawat tao.
2.Ang pagbabasa ay nagbibigay ng malaking ambag para bawat isa upang madagdagan ang nalalaman ng isang tao.
3.ang pagbabasa ay nagdudulot ng pagunawa sa bawat simbolo na ating nakikita.

Ang mga natutunan ko sa makrong Pagsulat ay:
1.Ito ay nakakagaan ng pakiramdam kapag meron kang hindi magandang saloobin at maipapahayag mo lamang ito sa pagsusulat.
2.Ang pagsusulat ay nagbibigay kalinawan sa mga tanong o liham at iba pa ang nais mong iparating mula sa malayong lugar o sa taong nais mong pagbigayan.
3.Ang pagsusulat ay nagsisilbing palatandaan sa mga nais nating gawin sa buhay o mga sulating nais nating pagaralan muli.

Ang mga natutunan ko sa makrong Pakikinig ay:
1.Ito ang pinakamalinaw na daan upang maintindihan natin ang mga sinasabe ng nagsasalita sa atin.
2.Ang pakikinig ay isang magandang gawain upang makaginhawa ng pakiramdam.
3.Ito rin ay mabisang gamot upang marinig natin ang bawat nais ng isang tao na sambitin.

Ang mga natutunan ko sa makrong Pagsasalita ay:
1.Ang pagsasalita ay mainam na magbabahagi ng kaalaman sa ibang tao.
2.Ang pagsasalita ay magandang simulain upang ibigay ang naisin na pahayag ng tao.
3.Ang pagsasalita ay mabisang pagpapalitan o pagkakaintindihan ng taong may piunaguusapan..

mycca ysabel mortel bs hrm 1yr said...

A.
1.nalaman ko ang mga ibat ibang impormasyon
2.aking natutunan ang mga ibat ibang uri ng pag basa
3.kung ano ang mga dapat pag bigkas sa tamang pag basa
B.
1.sa pag sulat aking natutunan ay ung mga ibat ibang uri nito
2.at natutunan ko nah madling ma ipahayak sa pag susulat
3.at sa pag sulat ay madli kong ma intindihan
C.
1.sa pakikinig aking natutunan ay madling maintindihan katulad ng pag susulat para sakin
2.dapat paking gan ng mabuti ng matutung makinig
3.at nna tutunan ko pa maging alerto sa pakikinig pra namn kung sa kaling matawag ay alam kung ano
D.
1.natutunan kong maging ma ayos mag bigkas ng ma ayos
2.mag tiwala sa sarili
3.maging matatag sa sarili at huwag mahiya

marian diagbel bshrm 1yr said...

A.
1.nalaman ang ibat ibang impormasyon
2.nalaman ang tamang spelling sa bawat salita
3.nalaman ang gamit ng bantas
B.
1.naisusulat ang nais isulat
2.nakakapaglikha ng mga nakabuluhang bagay
3.na iisulat ang mahalang impormasyon
C.
1.tumalas ang pandinig
2.napapakinggan ang mga mahalagang impormasyon
3.nalaman ang mga limitasyon ng tenga sa pakikinig
D.
1.nagkaroon ng tiwala sa sarili
2.naitama ang pag bigkas
3.nasanay humarap sa maraming tao

Anonymous said...

A.pagbasa
1.maitindihan ang tamang pagbigkas.
2.madaling mahanap ang bawat detalye at ideya ng sumulat ng ating binasang aklat.
3.naiintindihan agad natin ang ibig ipahiwatig ng sumulat.
B.pagsulat
1.pagsasaayos ng malinaw ang bawat iginuhit o sinulat.
2.maiilarawan natin ang ibig ipahiwatig sa isang larawan at iba.
3.nakakagawa tayo ng isang larawan.
C.Pagkikinig
1.madaling maunawaan ang kausap o nagsasalitang tao.
2.madaling magkakaintindihan ang dalawa o tatlong tao.
3.madaling malaman ang gustong ipahiwatig ng isang tao sa kausap niya.
D.Pagsasalita
1.maiihatid natin ang gustong sabihin ng bawat isa.
2.mapapadaling mauunawan ng tao ang gustong iparating sa kanya.
3.mabilis masasa-ayos ang pauusap ng tao.

Magliquian,Ron allan Y.
1-BSIT

Anonymous said...

Gayagaya,Angelie BEED-1
1.PAGBASA
A.Sa pamamagitan nang Pagbabasa ay nakapaglalakbay ang diwa at isipan ng tao.
B.Isang mabisang pagbabasa na nagiging kapaki-pakinabang sa bumabasa at mga nakikinig.
C.Ang mga impormasyong nakuha sa pagbabasa ay nagagamit sa kasangkapan sa pagbibigay solusyon sa mga suliraning inihanap ng lunas.
2.PAGSULAT
A.Sa pagsusulat may pagkakataong hindi lamang sa pagsasalita naiipahiwatig ng tao ang kanyang nais ipatid sa kanyang kapwa.
B.Ito ay ginawa ng sumusulat sa isang tao at ibinatay sa isang paksang sulatin,nasa isip ng tao ang pagsusulat.
C.Ang pagsusulat ay isang praan kung saan pwede tayomg magpahiwatig sa ibang tao.
3.PAKIKINIG
A.Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtatanggap ng mensahe sa pamagitan ng pandinig at pag-iisip.
B.Pag-unawa sa kahulugan ng mga tunog na napakinggan.
C.Ito ay para sa kagandahan,kaaliwan at gamit ng musika.
4.PAGSALITA
A.Ito ay isa sa mga pinaka aset ng mga tao na kung saan pwede tayong magsalita.
B.At isa din ito sa mga paraan ng pagbibigay ng mensahe sa ibang tao.
C.Natutu kang makipag-usap sa ibang tao.

Anonymous said...

Felita Caliboso BEED
1.PAGBASA
A.Sa pagbabasa natutu tayong magbasa ng mga impormasyon.
B.At kung paano natin intindihin ang mga salita.
C.Isa din ito sa mabisang paraan ng mga tao kung saan pwede ding magpahiwatig sa ibang tao.
2.PAGSULAT
A.Sa pamamagitan ng pagsusulat natutu tayong magsulat ng mga composisyon.
B.At isa itong paraan na kung saan pwede kang magpahiwatig sa nibang tao lalong na sa mga mahal m sa buhay.
C.Sa pagsusulat natutu tayong gumawa o magdrawing.
3.PAKIKINIG
A.Sa pagakikinig dito tayo makakuha ng mga magandang mensahe.
B.At ito ay mabisa sa apat ng makrong kasanayan.
C.Sa pakikinig ay isa sa paraan kung saan nakikinig din tayo ng mga musika.
4.PAGSALITA
A.Ang pagsasalita ay ang tagapagbigay nang mensahe sa kaharap nya.
B.Sa pamamaraan nito natutu tayong makipag-usap sa ibang tao.
C.At isa din ito sa mga ginagamit ng mga sa pakiki-usap.

Anonymous said...

Name: Nestor E Montano Jr.
Course: BSHRM
Date: Oct, 14 2011

A,) PAGBASA

1,) MAGKAROON NG KAALAMAN

2,) MAGING MATUWID SA PAG SASALIT

3,) MAGING BIHASA SA PAG BABASA

B,) PAGSULAT

1,) PAG GAMIT NG MARGINE

2,) PAG GAMIT NG ( , . / ? " )

3,) PAG GAMIT NG MAAYOS N SPELLING

C,) PAKIKINIG

1,) MAPALAWAK ANG KAALAMAN

2,) MALAMAN KUNG ANO ANG DAPAT AT HINDI

3,) MAKASUNOD SA MGA INSTRUKTOR

D,) PAGSASALITA

1,) PAG GAMIT NG PO AT OPO

2,) PAG TATANONG

3,) PAG PAPAHAYAG

Anonymous said...

Maluyo Juliet C.
BSHRM


A. PAGBASA
1. kung pano pahalagahan ang ikinaloob saten ng dyos.
2. pano pa palawakin ang kabuluhan ng bawat ideya.

3.marami akong natutunan dito katulad ng 16% lang pala ang inilalaan ng tao para sa pagbabasa.


B. PAGSULAT
1. di lahat ng tao kinalooban ng karunungan sa pagsulat kaya mahalaga din ang pagsusulat dahil bahagi ito ngkarunungan.
2. sa pamamagitan ng pagsulat nababahagi naten ang nilalaman ng kaisipan.
3. na 9% lang ang binabahagi ng tao sa pagsulat.


PAKIKINIG
1. mas gusto ng tao makinig kesa sa 3makrong kasanayan.
2. mas marami tayong natutunan sa pakikinig.
3. kasabay ng pandinig natin kasabay ng pag iisip natin ng bagay bagay.


D. PAGSASALITA
1. 30% ang binabahagi ng tao sa pagsasalita.
2. sa papamagitan ng pagsasalita nakakapag bigay tayo ng impormasyon.
3. di lahat ng tao binahagian ng ganitong kasanayan dahil sa pagsasalita nakakabahagi tayo ng kaisipan o kaalama

Anonymous said...

SARAH MAE BRUZUELA # 5110034 BSBA 1

A.PAGBASA

1. Sa pamamagitan ng pagbasa nakakakalap tayo ng ibat- ibang kaalaman at impormasyon.

2. Natutunan kong pahalagahan ang pagbasa sapagkat ito ay kakayahan ng isang indibidwal na hindi kayang gawin ng iba.

3. Ang pagbasa ay isang mahalagang bertud upang ang isang tao ay mapaunlad pa ang kanyang kaalaman.

B.PAGSULAT

1. Tulad ng pagbasa,isa din itong kakayahan sapagkat hindi lahat ng tao ay marunong sumulat.

2. Natutunan kong gumawa ng isang maayos at malinaw na pagsulat sa pamamagitan ng tama at wastong mga gabay at pamamaraan ng pag gawa nito.

3. Sa pamamagitan ng pagsulat naipapahayag natin ang ating mga saloobin. Ilan dito ay ang pagsusulat ng liham, literatura, mga balita sa dyaryo at iba pa.

C.PAKIKINIG

1. Ang pakikinig ang isa sa pinakamadaling paraan ng pagkuha ng impormasyon na ibinabahagi sa atin at natin sa ating mga nakakasalamuha.

2. Natutunan ko mula sa aking guro,sa inyo, na mahalaga ang pakikinig sa ating kausap dahil ito ang nagiging daan upang magkaroon ng maayos at payapang pag-uusap.

3. Ang pagbibigay atensyon sa ating kausap at pakikinig sa kanyang sinasabi ay makakatulong upang mas makilala natin ang isat-isa at magkaroon tayo ng impormasyon sa ating kausap.

D. PAGSASALITA

1. Para sa akin, isa ito sa pinakamabisa sa apat na makrong kasanayan sapagkat dahil dito, nailalabas natin ang ating mga saloobin sa pamamagitan ng pagsasalita.

2. Ito din ang ginagamit natin sa pagbibigay ng impormasyon at ideya na gusto nating ipabatid sa ating kapwa.

3. Mahalaga ang pagsasalita upang magkaroon tayo ng maayos at malinaw na komunikasyon sa ating kausap.Hindi lahat ng tao ay biniyayaan na makapagsalita.

Anonymous said...

Kristine Perez
Bshrm


A. PAGBASA
1. ditto nakasalalay ang tagumpay at kaunlaran sa hinaharap.
2. pano pa ibahagi ang kaalaman sa pagbasa
3. Mga uri ng pagbasa at kahalagahan nito.


B. PAGSULAT
1. pagsusulat bahagi ito ngkarunungan.
2. pagbahagi ng kaisipan
3. na 9% lang ang binabahagi ng tao sa pagsulat.


PAKIKINIG
1. isang mensahe na pinagpapasa pasahan upang makabuo ng ideya.
2. isang mabisang paraan pagkuha ng impormasyon.
3. kasabay ng pandinig natin kasabay ng pag iisip natin ng bagay bagay.


D. PAGSASALITA
1. 30% ang binabahagi ng tao sa pagsasalita.
2. isang kakayahan at kasanayan.
3. kasangkapan ng pagsasalita ang tinig, bigkas, tindig, kumpas, kilos.

Anonymous said...

ELTON JHON GARMA
BSHRM

A. PAGBASA
1. daan upang malaman natin ang pangyayari sa paligid.
2. pano pa ibahagi ang kaalaman sa pagbasa
3. Mga uri ng pagbasa at kahalagahan nito.


B. PAGSULAT
1. pagsusulat bahagi ito ngkarunungan.
2. pagbahagi ng kaisipan
3. daan sa pag aapila sa bawat nangyayari sa paligid ligid.


PAKIKINIG
1. isang mensahe na pinagpapasa pasahan upang makabuo ng ideya.
2. isang daan ng pagkakaunawaan
3. kasabay ng pandinig natin kasabay ng pag iisip natin ng bagay bagay.


D. PAGSASALITA
1. naiaabot sa kausap ang nais nateng ipaalam
2. nakakaimpluwensya sa nakikinig.
3. kasangkapan ng pagsasalita ang tinig, bigkas, tindig, kumpas, kilos.

Anonymous said...

Sheira Mae Pil
BSHRM


A. PAGBASA
1. daan upang malaman natin ang pangyayari sa paligid.
2. pano pa ibahagi ang kaalaman sa pagbasa
3. Mga uri ng pagbasa at kahalagahan nito.


B. PAGSULAT
1. pagsusulat bahagi ito ngkarunungan.
2. pagbahagi ng kaisipan
3. daan sa pag aapila sa bawat nangyayari sa paligid ligid.


PAKIKINIG
1. natutunan ko nag mga uri ng pakikinig.
2. isang daan ng pagkakaunawaan
3. kasabay ng pandinig natin kasabay ng pag iisip natin ng bagay bagay.


D. PAGSASALITA
1. naiaabot sa kausap ang nais nateng ipaalam
2. nakakaimpluwensya sa nakikinig.
3. kasangkapan ng pagsasalita ang tinig, bigkas, tindig, kumpas, kilos.

Anonymous said...

Louie Ombao
BSHRM


A. PAGBASA
1. malalan mu kung paano nga ba kahusay ang isang tao sa pamamagitan ng pagbasa .
2. pano pa ibahagi ang kaalaman sa pagbasa
3. Mga uri ng pagbasa at kahalagahan nito.


B. PAGSULAT
1. pagbibigay ng kaalaman sa pangyayari
2. pagbahagi ng kaisipan
3. daan sa pag aapila sa bawat nangyayari sa paligid ligid.


PAKIKINIG
1. kung anong uri ng tagapakinig ako.
2. isang daan ng pagkakaunawaan
3. kasabay ng pandinig natin kasabay ng pag iisip natin ng bagay bagay.


D. PAGSASALITA
1. pamamagitan ng pagsusulat napapahayag naten ang kagustuhan naten
2. nakakaimpluwensya sa nakikinig.
3. kasangkapan ng pagsasalita ang tinig, bigkas, tindig, kumpas, kilos.

Alfredo F. Lazaro Jr. said...

BSCS-I


A. PAGBASA
1.Ang ibat-ibang teorya o pananaw sa pagbabasa- bottom-up, top-down at interaktib.
2.Ang ibat-ibang uri ng pagbabasa-skimming, scanning, ekstensibo at intensibong pagbasa.
3.16% lamang ang nagagamit ng isang indibidwal sa pagbabasa.


B. PAGSULAT
1.Sa papagitan ng pagsusulat naipapamahagi ng isang tao ang kanyang saloobin at kaalaman.
2.Ang ibat ibang pamamaraan ng pagsulat- pag-asinta, pagtipon, paghugis at pagrebisa.
3.9% lamang ang nagagamit ng isang indibidwal sa pasusulat.


C. PAKIKINIG
1.Ang pakikinig ay hindi lang ginagamitan ng sensoring pandinig ngunit kailangan din ng partisipasyon ng pag-iisip.
2.May ibat ibang uri ng pakikinig-deskriminatibo, komprehensibo, paglilibang, paggamot at kritikal.
3.45% ang ginagamit ng isang indibidwal sa pakikinig na may pinakamataas sa 4 makrong kasanayan


D. PAGSASALITA
1.Upang makamit ang mabisang pasasalita kailangan may kaalaman sa pinag uusapan, kasanayan sa pagsasalita at tiwala sa sarili.
2.Ang pagsasalita ay mahalaga dahil ito ay nagagamit upang magkaunawaan ang dalawang magkaibang panig.
3.30% ang nagagamit ng isang indibidwal sa pagsasalita.Pangalawa sa pinakamataas sa 4 na makrong kasanayan.

Anonymous said...

Pascual,Gellie G.
BEED-1ST YEAR


A.PAGBASA
1.Ang pagbasa ai isang mahalagang kasanayan na dapat linangin ng isang mag-aaral
2.ang pagbasa ang isang paraan upang makakuha ng mga impormasyon.
3.ang pagbasa ang isang daan upang maging matagumpay ka sa buhay.


B.PAGSULAT
1.ANG PGSULAT ay isang paraan upang makaangat tayo sa buhay.
2.ang pagsulat ay paraan upang mkasagot tayo sa mga pagsusulit na ibinigay sa atin
3.ang pagsulat ay isang paraan ng pakikipagkomuniasyon tulad ng paggawa ng liham sa atin mga minamahal

C.PAKIKINIG
1.ang pakikinig ay isang paraan ng pagkuha ng impormasyon.
2.ang pakikinig ay isa rin paraan ng pakikipagkomunikasyon.
3.mayroon 45% ng tao ang ninanais na makinig.

D.PAGSASALITA
1.sa pagsasalita napapaabot nati ang atin mga hinanain.
2.ang pagssalita ay isang kasangkapan upang tayo ay magkaunawaan.
3.ang pagsasalita ay nakakaimpluwensya ng saloobin ng ibang tao.

Anonymous said...

ROVILYN A. DALAPAG
BSA-1

A. PAGBABASA
* Natutunan ko ang istilo ng maayos na pagbabasa.
* At ang pagbabasa ang mayroong pinaka konti ang porsyento na ginagamit ito.
* Ang pagbabasa ay mahalaga dahil para magkaroon ng higit pang kaalaman.

B. PAGSULAT
* Natutunan ko ang maayos na pagsulat at maayos na pagpapahayag gamit ito.
* Ang maraming tao ang naluluklok ang sarili sapagsusulat ng maraming akda.
* At sa totoo lang ang pagsusulat ay pinaka mahirap na kasanayan sa lahat.

C. PAKIKINIG
* Ang pakikinig ay ang pinakamalaking porsyento na ginagamit ng mga tao.
* Ang pakikinig ay ang pinakamadaling kasanayan para makakuha ng mabilisang impormasyon.
* At ang pakikinig ay isang sistema na ginagamit ng mga tao upang makalangap ng mga impormasyon sa nagsasalita

D. PAGSASALITA
* Natutunan kong magkaroon ng malakas na loob habang nag sasalita sa harapan ng maraming tao.
* Ang pagsasalita ay isang paraan upang ipaalam o ipahiwatig ang isang ideya, kaalaman o opinyon.
* Isang uri ng verbal na kumunikasyon.

Anonymous said...

Pagbasa:
1. PAGBASA ... ang pagbasa ay isang proseso o paraan ng pagkuha ng ideya, informasyon o kahulugan sa mga simbulong nakalimbag. ito ay nkktulong rin sa ating kaalaman upang lumawak ang ating isipan.
2. Pagbasa - ito ay proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasahing kanyang isinulat.
3. Pagbasa- ito ay bahagi ng komunikasyon. Ito ay haluang pag-unawa ng mga salita at ng diwang nais ipahayag ng nagsulat.

Pagsulat:
1. PAGSULAT : ang pagsulat ay isang proseso o paraan ng pagsasalin ng mga ideya, kaalaman, mensahe, kaisipan sa mga simbulong inililimbag.
2. a mga lumang kurikuluym laging iniuugnay ang pagsulat bilang isang sining ng paglikha o isang napakahalagang karaasan sa buhay ng tao.
3. Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel ng anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao.

Pakikinig:
1. Ang pakikinig ay isang sistema na ginagamit ng mga tao upang makalangap ng mga impormasyon sa nagsasalita.
ang pakikinig ay kabilang sa iyong senses
2. Ang kahulugan ng pakikinig ay pagbibigay ng atensyon, konsentrasyon o kakayahang pakinggan ang sinasabi ng isang tao o tunog ng isang bagay.
3. Ang pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Mayroong itong kumbinasyon ng tatlong bagay: tinanaggap na tunog, nauunawaan, natatandaan.

Pagsasalita:
1. paglabas ng makahulugang tunog mula sa bibig.
2. isang paraan upang ipaalam o ipahiwatig ang isang ideya, kaalaman o opinyon.
3. paggamit ng wika.

BSIT I

John kenneth Magno

Anonymous said...

LAILA R. REMOT
BSA-1
5110073
OCT. 15,2011


PAGBASA

1.INUUGNAY DIN SA PANGUNAHING IMPORMASYON.
2.PARA MAKABUO NG PALAGAY O HINUNLAN.
3.KASANAYAN SA PAGBASA PARA MAKAPAGBIGAY NG KONKLUSIYON.

PAGSULAT

1.MAKAKASAGOT TAYO SA MGA PAGSUSULIT NG PAGSANAYSAY.
2.MAKAKAPAGBIGAY TAYO NG RESULTA O ULAT UKOL SA MGA EKSPERIMENTO.
3.ITO ANG ATING KARANIWANG GINAGAMIT SA PAGPASA NG MGA DOKYUMENTO.

PAKIKINIG

1.ITO AY MAHALAGA SA BAWAT TAO DAHIL KUNG TAYOY MAKIKINIG SA NAGSASALITA AY MAKAKAPAGBIGAY TAYO NG PAYO O KUMENTO.
2.ITO RIN AY ISANG MABILIS AT MABISANG PARAAN NG PAGKUHA NG IMPORMASYON.
3.SA PAKIKINIG KINAKAYLANGAN NATIN NG IBAYONG KONSENTRASYON SA PAG UNAWA, PAG TANDA O PAGUNITA SA NARINIG.

PAGSASALITA

1.SA PAMAMAGITAN NITO TAYO AY MAKAKAPAGBIGAY NG PAYO O IMPORMASYON SA ISANG TAONG NAGTATANONG.
2.NAIIPAABOT SA KAUSAP ANG KAISIPAN AT DAMDAMING NILOLOOB NG NAGSASALITA.
3.SA PARAAN DING ITO TAYO AY NAKAKAPAG BIGAY NG KOMENTO.

Anonymous said...

Carbonilla,Charlina Dawn H.
BSBA-1

A. PAGBASA
1.Ang pagbabasa ay ang proseso ng pagkuha at pag-unawa sa ilang anyo ng inimbak o nakasulat na impormasyon o ideya.
2. Ang mga uri ng pagbasa ay mga : Bottom-Up, Top Down, Interaktibo , Iskima.

B. PAGSULAT
1.ang pagsulat ay isang proseso o paraan ng pagsasalin ng mga ideya, kaalaman, mensahe, kaisipan sa mga simbulong inililimbag.
2.Ang mga kailanganin sa pagsulat ay : Paksa, Layunin, Mga pinagkunan ng datos, Paraan sa paglalahad ng datos, Istilo, Audience, kailan ang pagsulat, Paraan sa pagbubuti ng pagsulat.
3. napakalaking halaga ang dulot ng pagsusulat sapagkat sa pamamagitan ng pagsusulat ay masasariwa at mapapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon ang kasaysayan, at iba pang mahahalagang pangyayari sa ating bansa o sa lupang ating kinanaroroonan. Ito rin ay sumisimbolo at nagpapatunay na naganap ang mga bagay- bagay. Dahil na rin sa pagsusulat nakakalikha tayo ng mga bagay na nakakatulong sa pagunlad at pagusbong ng bago at modernong mundo.

C. PAKIKINIG
1. Ang pakikinig ay isang sistema na ginagamit ng mga tao upang makalangap ng mga impormasyon sa nagsasalita.
2. kategorya sa pakikinig:
A) marginal o passive na pakikinig
B) masigasig na pakikinig / attentive
C) mapanuring pakikinig / kritikal
D) malugod na pakikinig / apresyatib
E) pakikinig na analitikalo pahusga

3.uri ng pakikinig:

A.Deskriminatibo
B.Komprehensibo
C.Paglilibang
D.Paggamot
E.Kritikal


D. PAGSASALITA
1. Ang layunin sa pakikipagsalita ay upang makipag-communicate ng maayos gamit ang iyong organs.
2.kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap.
3. Kailangan sa Mabisang Pagsasalita;

1. Tiyak ang layunin at lubos ang kaalaman sa paksa.

2. May tiwala sa sarili, matatag na damdamin at malawak na kaisipan.

3. May kasanayan sa wika, retorika at balarila

Mae F. Roa said...

Mae F. Roa BSCS-I

A. PAGBASA
1.Hindi lahat ng tao na marunong bumasa ay nakakaunawa nang kanilang binabasa.
2.Ang pisikal,mental,personalidad,karanasan,wika,emosyonal at sosyal ay nakakaapekto sa ating pagbabasa.
3.Pagbabasa ngayon ay isang pangunahing dahilan sa karamihan nga mga tao upang makakuha ng impormasyon.


B. PAGSULAT
1.Ang pagsulat ay isang biyaya.
2.Ang pagsulat din ay isang pangangailangan natin mga tao.
3.Para sa atin ang pagsulat ay isang kaligayahan.


C. PAKIKINIG
1.Mas mauunawaan mo ang mga bagay-bagay kapag ikaw ay nakikinig.
2.Ang pakikinig ay isang paraan para mas mapabilis at maging mabisa sa pagkuha ng impormasyon.
3.Naaapekto sa pakikinig ang ating edad,kasarian,oras o panahon,lugar,konsepto sa sarili at kultura.


D. PAGSASALITA
1.Naisasanay ang ating pagsasalita sa pakikipag-usap,pakikipag-debate,pagtatalumpati at pakikipagdiskusyon.
2.Sa pagsasalita naipapahayag natin ang ating ideya o opinyon at naipapahayag natin ang ating mga damdamin.
3.Ang pagsasalita ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon.

Anonymous said...

ROSECHELL MATA
BSIT-1

PAGSULAT

1.Aking natutunan na ang pagsulat ay ang pagpapahayag ng tao sa pamamagitan ng simbolo.
2.Ang pagsulat ay ang pagpapahayag ng saloobin sa ibang tao.
3.Isa rin ito sa maaaring makapagbigay ng kasiyahan.

PAGBASA

1.Nakakatulomg ito upang makakuha ng impormasyon.
2.Ang pagbasa ay makakatulong upang matuto at maging tama ang pagbigkas.
3.Isa ito sa kakayahan ng tao upang matutong umintindi sa nakasulat.

PAKIKINIG

1.Ang pakikinig ang nagiging daan upang magkaroon ng pagkakaintindihan.
3.Ito ang nagbibigay daan upang makapagbigay ng impormasyon.
3.Upang tayo ay makabuo ng analysis dapat tayong makinig.

PAGSASALITA

1.Ang pagsasalita ay nagbibigay daan upang matuto tayong makipagkomunikasyon.
2.Ito ang nagbibigay daan upang makakuha tayo ng impormasyon.
3.Ang pagsasalita ay kaugnay ng paikinig at pagbasa dahil kung hindi ka nakikinig wala kang masasabi at kung hindi ka magbabasa wala kang salitang maibibigay o kahit pa impormasyon.

Anonymous said...

Aiza A. Escleo
bse-eng

PAGBASA
1.paraan ng pagbabasa
2.skkimming and scanningPAKIKINIG
1.uri ng mga taga-pakinig
2.bahagi ng taingaPAGSASALITA
1.bahagi ng bibig
2.speech o pagsasalita sa harap ng mraming tao

ivy roy paring said...

Ivy Roy Paring
BSIT-1

Mga matutunan ko sa apat (4) na makrong kasanayang pangwika:


A. PAGBASA
1.Sa pagbasa ,hindi lang alam natin kung ano ang ating binabasa kailangan na maunawaan natin ang ating binabasa.
2.Kailangan din natin ang pagbasa para lumawak ang ating kaalaman.
3.At para yumaman ang talasalitaan.

B. PAGSULAT
1.Natutunan ko na ang pagsulat ay isa din sa paraan para maipahayag ang ating saloobin.
2.Kung gusto mong sumulat ng magagandang tula ,kwento at iba pa, dapat ay hilig mo ito at mahaba ang pasensya mo.
3.Ang pagsulat ay kailangan natin para tayo ay umangat sa buhay.


C. PAKIKINIG
1.Natutunan ko na ang pakikinig ay isang daan para magka-unawaan tayong lahat.
2.Kailangan na naging pokus ka sa pakikinig para may matutunan ka sa inyong leksyon.
3.Maging isang aktibong tagapakinig.


D. PAGSASALITA
1.Natutunan ko kung paano maging isang mabisang taga-salita.
2.Kapag magsasalita tayo kailangan maging positibo ang ating pag-iisip.
3.Maging magalang sa mga kausap.

Anonymous said...

MARK ANGELO M BASILIO
BSIT-1

A. PAGBASA
1.Ang pagbabasa ay susi sa malawak na karunungan natipon ng daigdig sa mahabang panahon.
2.ang pagbabasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay, nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di-inaasahang suliranin sa buhay.
3.ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangangatwiran at pag-iisip.


B. PAGSULAT
1.Sa daigdig ng edukasyon,kailangang sumulat tayo ng liham ng aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at maramipang iba.
2. Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumpay
3.Ang mabuting pagsulat ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasanay, ng maraming pagtatangka at pag-uulit ng manuskrito.


C. PAKIKINIG
1.Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbabasa.
2.Ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting palagayan.
3.Sa pakikinig kinakailangan ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita sa narinig.D. PAGSASALITA
1.naipaaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nagsasalita
2.nagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao.
nakapag-aanyaya o nakaiimpluwensiya ng saloobin ng nakikinig.
3.naibubulalas sa publiko ang opinyon at katwirang may kabuluhan sa kapakanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at istratehiya sa pagpapatupad ng mga ito.

Anonymous said...

PAGBASA.
1.SKIMMING
2.SCANNING
3.EXTENSIVE
PAGSULAT.
1.LETTER
2.WORDS
3.PHRASE
PAKIKINIG.
1.BOTTOM-UP
2.TOP-DOWN
3.INTERAKTIB
PAGSASALITA.
1.?
2.?
3.?

Anonymous said...

Madel B. Consulta
BSE-MATH

*PAGBSA*
1.salita+salita=ideya
2.merong mga yugto ng pagbasa at ito ay
:kahandaan sa pagbasa.
:panimulang pagbasa.
:pagpapaunlad ng pagbasa.
:malawakang pagbasa.
:pagpipino at pag-unlad.
3.mga teorya sa pagbasa
:bottom-up
:top-down
:interactive

*PAGSULAT*
1.pangalawa sa pinaka mahalagang makrong kasanayan.
2.pagkuha ng ideya galing sa pagbabasa
3.pag susummary ng kaisipan galing sa binasa.

*PAKIKINIG*
1.5 uri ng pakikinig
:magalang at taimtim
:may pagpapahalaga o interes
:may layunin
:malikhain
:mapanuri
2.mga salik na nakakaapekto sa pakikinig
:Oras at Panahon
:Edad
:Kasarian
:Tsanel
:Lugar o Kapaligiran
:Konsepto sa sarili

3.mahalaga ang pakikinig sapagkat mas madali mong mauunawaan kung ano at paano mo gagawin ang isang bagay........gaya na lang ng pakikinig sa ating mga guro/hindi natin malalaman ang gagawin sa isang proyekto kung wala siyang ibinibigay na panuto na dapat nating sundin.

*PGSAsALITA*
1.kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap.
2.kung hindi ka nagsasalita, hindi ka tao.

kailangan ang pananalita para sa komunikasyon sa pagitan ng mga tao.
3.Mahalaga ang kasanayan sa mabisang pagsasalita dahil sa ginagamit natin ito sa ating pang-araw araw na buhay at ginagamit din ito sa pakikipag-ayos (negotiate) sa mga negosyante. Kailangan namang tama ang pagbigkas at pananalita.

Anonymous said...

Shermine Ramos
BSIT-1

Sagot:

A. PAGBASA
1.Matutunan mo ang mga bagay bagay at maintindihan.
2.magkaroon ka ng magandang komunikasyon sa kapwa.
3.mauunawaan mo ang iyong nasa paligid.
B. PAGSULAT
1.Mailalahad mo ang iyong saloobin.
2.maisusulat mo ang iyong pang-araw-araw na gawain.
3.maari akong makabuo ng kwento na pwedeng maipamahagi sa kapwa.

C. PAKIKINIG
1.isa sa pinakamadali sa apat na makrong kasanayang pangwika.
2.dito dapat may konsentrasyon ka sa pakikinig.
3.maunawaan ang milalanan ng mensahe.
D. PAGSASALITA
1.maiparating mo ang nais mong ipahiwatig o ipabatid.
2.maaring magkaroon ng kommunikasyon sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasalita.
3.mabilis mong maiintindihan.

Anonymous said...

Pagbasa
1.Malalaman natin kung ano ang nakikita natin sa ating Paligid.
2.Madali nating malalaman ang mga impormasyon.
3.Nagkakaroon tayo ng ideya sa mga bagay-bagay.

Pagsulat
1.nagagamit natin ito sa pakikipag komunikasyon sa malalayong lugar.
2.nagagawa natin itranslate ang ating nalalaman
3.nailalahad natin ang ating emosyon.

Pakikinig

1.naiintindihan pa natin ng mas maayos ang mga sinasabi ng bawat indibiduwal.
2.magkakaroon tayo ng magandang ideya sa bawat salaysay na ating naririnig.
3.masmabilis nating maiintindihan ang bawat impormasyon.

Pagsasalita

1.mas mapapabilis ang pakikipag komunikasyon .
2.mailalahad natin ang ating nalalaman ng mas maayos.
3.mas maiintindihan ng bawat tao ang ating mga ideya.

RADHIKA,P. RIVERA
BEED-I

Anonymous said...

anjanette bubuli
beed-1


A. PAGBASA
1) Mas marami kang natututunan.
2) Lumalawak ang iyong bokabularyo.
3) Lumalawak ang iyong imahinasyon.

B. PAGSULAT
1.Nagiging daan ang pagsulat upang ipahayag ang saloobin at damdamin.
2.Nagsisilbing komunikasyon sa kapwa ang pagsulat.
3.Nagagamit ito para sa lalong pagkatuto.C. PAKIKINIG
1.pagkakaunawaan ng bawat indibidwal.

2.pagkakaroon ng mga datos/ impormasyon.

3.pagsangyan o di-pagsang-ayon sa mga pahayag.
-pagbibigay opinyon sa nagsasalita.


D. PAGSASALITA
1. nakakapag pahayag ng damdamin
2. na-eehersisyo ang pagsasalita
3.naka pag bibigay ng impormasyon

Anonymous said...

Busadre, Jason S.
BS in Information Technology 2nd Year
Masining ng Pakikipagtalastasan
Mr Marlon B. Raquel (Instructor)

Magbigay ng tatlong bagay na iyong natututunan sa bawat isa sa apat (4) na makrong kasanayang pangwika.


A. PAGBASA
1. Ang pagbasa ay nakapagpapataas ng uri ng panlasa sa mga babasahin at ito ang aking bagong kaalaman.

2. Ang macrong kasanayang ito ay nakapag bigay sakin ng kaalaman na may nagbabasa upang kumuha ng dagdag kaalaman o karunungan sa bawat isa.

3. Kaya naman may nag babasa dahil gusto niyang malaman ang nangyayari sa paligid, ayaw niyang mapag-iwanan ng takbo ng panahon katulad nalang ng pag babasa ng mga balita sa dyaryo.B. PAGSULAT
1. Sa kasanayang ito, may mga natutunan akong mga bagong pagkilala sa mga salita o mga linguahe ng ating bansa.

2. Natutunan ko ding sumulat ng maayos at naiintindihan sa tulong narin ng tatlo pang makrong kasanayan at aking ineensayo ito at pinagyayaman pa.

3. Tatutunan ko din na ang pagsulat ay 9 porsiyento lamang sa isang daang porsiyenta kasama ang iba pang makrong kasanayan.


C. PAKIKINIG
1. Natutunang ko ang paraang upang maging mabilis at mabisa ang aking pakikinig at ang paraan nito sa pag kuha ng impormasyon

2 Natutunan ko na ang daan upang ang bawat isa ay magka unawaan at magkaroon mabuting palagay.

3. Natutunan ko ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita sa narinig.


D. PAGSASALITA
1. Nalaman ko na ang pagsasalita ay paraan upang maipaaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nating mga nag sasalita.

2. Nalama ko din na ang pag sasalita ay nagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao sa buong mundo.

3. Nalaman ko din na ang Pagsasalita ay nakapag-aanyaya o nakaiimpluwensiya ng saloobin ng mga nakikinig.

Anonymous said...

Busadre, Jason S.
BS in Information Technology 2nd Year
Masining ng Pakikipagtalastasan
Mr Marlon B. Raquel (Instructor)

Magbigay ng tatlong bagay na iyong natututunan sa bawat isa sa apat (4) na makrong kasanayang pangwika.


A. PAGBASA
1. Ang pagbasa ay nakapagpapataas ng uri ng panlasa sa mga babasahin at ito ang aking bagong kaalaman.

2. Ang macrong kasanayang ito ay nakapag bigay sakin ng kaalaman na may nagbabasa upang kumuha ng dagdag kaalaman o karunungan sa bawat isa.

3. Kaya naman may nag babasa dahil gusto niyang malaman ang nangyayari sa paligid, ayaw niyang mapag-iwanan ng takbo ng panahon katulad nalang ng pag babasa ng mga balita sa dyaryo.B. PAGSULAT
1. Sa kasanayang ito, may mga natutunan akong mga bagong pagkilala sa mga salita o mga linguahe ng ating bansa.

2. Natutunan ko ding sumulat ng maayos at naiintindihan sa tulong narin ng tatlo pang makrong kasanayan at aking ineensayo ito at pinagyayaman pa.

3. Tatutunan ko din na ang pagsulat ay 9 porsiyento lamang sa isang daang porsiyenta kasama ang iba pang makrong kasanayan.


C. PAKIKINIG
1. Natutunang ko ang paraang upang maging mabilis at mabisa ang aking pakikinig at ang paraan nito sa pag kuha ng impormasyon

2 Natutunan ko na ang daan upang ang bawat isa ay magka unawaan at magkaroon mabuting palagay.

3. Natutunan ko ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita sa narinig.


D. PAGSASALITA
1. Nalaman ko na ang pagsasalita ay paraan upang maipaaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nating mga nag sasalita.

2. Nalama ko din na ang pag sasalita ay nagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao sa buong mundo.

3. Nalaman ko din na ang Pagsasalita ay nakapag-aanyaya o nakaiimpluwensiya ng saloobin ng mga nakikinig.

Anonymous said...

A. PAGBASA

1. Sa pamamagitan ng pagbabasa marami kang makukuhang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran.

2. Sa pamamagitan ng pagbabasa may makukuha kang ideya tungkol kung paano ka makakakuha ng trabaho o iba pa.

3.Sa pamamagitan ng pagbabasa malalaman mo kung ano ang kahulugan ng mga salita o kung paano ito iiispel sa pamamagitan ng diksyonaryo.

B.PAGSULAT

1.Alam natin na mas mataas ang kaalaman ng tao sa pamamagitan ng pagsulat kesa sa pagsasalita sapagkat sa pagsasalita minsan may mga salita na mahirap intindihin kumpara sa pagsulat dahil sa pagsulat mo malalaman ang tunay na kaalaman ng isang tao.

2.Sa pamamagitan ng pagsulat makakagawa ka ng iyong mensahe kahit siya'y nasa malayo.

3.Sa pamamagitan ng pagsulat makakagawa ka ng iyong hinain sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran at sa susunod pang henerasyon.


C.PAGBASA

1.Sa pamamagitan ng pakikinig mabilis mong malalaman ang nais mong malaman.

2.Sa pamamagitan ng pakikinig ang bawat isa ay magkakaunawaan at magkakaroon ng mabuting palagayan.

3.Ang pakikinig ay kinakailangan ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa ,pagtanda o pag-gunita sa narinig.

D.PAGSASALITA

1.Ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya,paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap.

2.pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao.

3. dahil sa pagsasalita maipaabot mo sa iyong kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nagsasalita.


GOMEZ,ESTELITA G. BSBA

Anonymous said...

MISSION, RAQUEL C
-BSHRM-

A] -PAGBASA-

1. Ang kahalagahan ng kahadaan sa ating pagbasa, bahagin rin ang ating pisikal, mentalidad, sosyalidad, wika at karanasan.
2. Mga uri o pamamaraan ng ating pagbasa.
3. Yugto o kasanayan na dapat nating isaalang- alang tungo sa ating mahusay na pagbabasa.

B] -PAGSULAT-

1. Kahalagahan ng ating pagsulat kung saan nalilinang ang ating kaisipan at kasanayan sa ating pagsususlat.
2. Ating nakikilala ang Mga pamamaraan ng ating pagsulat.
3. Uri ng ating pagsulat ito man ay pormal o di- pormal.

C] -PAKIKINIG-

1. Kahahlagahan ng ating pakikinig, kung saan nalilinang anf ating mabilis na pag-iisip sa mabilis din nating nakukuha ang impormasyon.
2. Nakikilala natin ang mga pamamaraan ng ating pakikinig.
3. pamamaraan ng pakikinig upang lubos natin itong maintindihan at mapakinggan.

D] -PAGSASALITA-

1. Kakayahan at kasanayan ng bawat indibidwal.
2. Mga pamamaraan ng ating pakikipag-usap.
3. Kahalagahan ng ating pagsasalita, kung saan malaya nating naipapahayag ang ating nais.

Anonymous said...

A.pagbasa
- natutunan ko kung pano magpahalaga sa mga binabasang babasahin.
-natutunan ko kung ano ang gamit ng bawat aklat na aking binabasa.
-natutunan ko kung ano ang kahulugan ng mga ito.
B.pagsulat
-natutunan ko kung paano isaayos ang mga pangungusap na aking sinusulat.
- natutunan ko kung ano ang mga dapat isulat.
-natutunan ko kung ano-ano ang kahalagahan nito sa aking araw-araw na pamumuhay.
C.pakikinig
-na kailangan natin ng pokus na pakikinig upang ating lubos na maunawaan ang sinasabi ng nagsasalita.
-na kailangan meron tayung alam sa sinasabi ng nagsasalita.
-dapat nating pahalagahan ang ating mga dinidinig.
D.pagsasalita
-kailangan ng tatag ng loob upang wag magkamali sa harap habang nagsasalita.
-kailangan ng tiwala sa sarili upang masabi ng maayos ang nais sabihin.
-kailangan nating seryosohin ito at paghandaang mabuti kapag naatasang magsallita sa harap.
richell i. dela cruz "cute"
5110096
7:00-10:00

Anonymous said...

RICHELLE F. CAMMAGAY
BSBA-1
5110063
OCT.15,2011

1. PAGBASA

-PARA MATUKOY ANG PANGUNAHING IMPORMASYON SA BINASA.
-PARA MAKABIGAY AT MAKABUO NG OPINYON.
-PARA MAKUHA ANG ISTILO AT TONO NG NAGSULAT SA ARTIKULONG BINASA.

2. PAGSULAT

-MAKAKATULONG ITO SA ATING PAG-AARAL NATIN KUNG TAYO AY MARUNONG MAGSULAT.
-GINAGAMIT ITO SA PAGSAGOT NG MGA PAGSUSULIT NA PASANAYSAY, PAGTATALA NG RESULTA NG MGA EKSPERIMENTASYON AT PAGLIKHA NG MGA PAPEL.
-KAILANGAN DIN NATING SUMULAT NG LIHAM NG APLIKASYON, PAGGAWA NG BALANGKAS.

3. PAKIKINIG

-ITO AY KINAKAILANGAN NG IBAYONG KONSENTRASYON SA PAG UNAWA, PAGTANDA O PAGGUNITA SA NARINIG.
-ITO AY MABILIS AT MABISANG PARAAN NG PAGKUHA NG IMPORMASYON.
-PARA MAKABUO NG KOMENTO AT PARAAN NG PAGGALANG SA NAGSASALITA.

4. PAGSASALITA

-ITO AY NAGIGING KASANGKAPAN SA PAGKAKAUNAWAAN NG MGA TAO.
-GINAGAMIT ITO SA PAGBIBIGAY IMPORMASYON O KAALAMAN.
-MAIPAABOT SA KAUSAP ANG KAISIPAN AT DAMDAMING NILOLOOB NG NAGSASALITA.

kers said...

Crisanto C.Ada
BSCSII

A. PAGBASA
1.Kung pano ang pag interpreta sa mga nakalimbag na mga simbolo sa iyong binabasa upang makakuha ng mensahe sa
pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan, tulad ko na hindi mahilig magbasa, sa pag aaral ko ng kursong ito ay
natutonan ko kung ano ang wastong paggamit ng bawat isa sa 4 na kasanayang pang wika dahil dito mas mapapaunlad ko pa
ang pagpapakahulugan ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan.
2.dahil sa pag babasa naging malawak ang aking pananaw sa buhay at paniniwala upang maging mapatatag na harapin ang mga suliranin na hindi inaasahan sa buhay,
at mapalawak ang aking kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga bibabasa.
3.Sa makrong ito natutohan natin ang pagpuna sa bawat binabasa natin hindi lamang ang pamagat,simula kundi ang bawat nilalaman ng ating binabasa
kung pano bigyang diin ang bawat istruktura ng mga pangungusap kung pano ang istilo na ginagamit na pagsusulat ng may akda


B. PAGSULAT
1.Sa pagsusulat hindi lamang sa pagbabasa,kung pano ang pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga simbolo,
at naiaayos ang bawat ideya na pumapasok sa ating isip
2.pag sulat ng tula na kathang isip lamang at may balangkas na sinusunod, at pagtuklas sa mga paraan ng pagsusulat para maging
maganda ang bawat nilalaman o ibig na ipahiwatig
3.ang pagbibgay hugis sa paksang ating maaaring isulat, at pag bibigay tiwala sa sarili at pagsasanay upang makalikha ng mabuting sulatin


C. PAKIKINIG
1.kung ano ang bawat layunin sa pakikinig, at pag intindi ng bawat nilalaman at kahulugan ng bawat pinapakinggan.
2.ang pag bibigay ng halaga sa para maunawaan ang bawat pinapakinggan
3.ang personal na pakikipag-usap kaysa sa paggamit ng instrumento dahil malinaw na masasabi ang mensahe gayon din ang kanyang emosyon.D. PAGSASALITA
1.ang pag papakita ng pag galang sa iyong kausap at huwag lilihis sa paksang pinag-uusapan na maaaring
makapagpabagal sa talakayan, at pag kakaroon ng bukas na isipan
2.tulad ng talunpati,ang pabibigay laan ng uras sa paghahanda, pag pukos sa paksa habang nag sasalita,
at pag kakaroon ng tiwala sa sarili para maisagawa ng maayos ang talumpati
3.kailangan maayos ang tindig ng katawa lalo na sa pagtatalumpati at nakapokus ang pansin sa mga nakikinig, at malakas ang tinig
upang maintindihan ng mga tagapakinig ang iyong ibig sabihin

Anonymous said...

james van arvin c. escleo
BS-IT 1

1.pagbasa
pagbabasa ng dyaryo
pagbabasa ng tula
pagbabasa ng libro

2.pagsusulat
pagsusulat ng tula
pagsusulat ng novela
pagsusulat ng dyaryo

3.pakikinig
pakikinig ng televisyon
pakikinig ng radyo
pakikinig sa katabi

4.pagsasalita
pagsasalita sa kausap
pagsasalita sa radyo
pagsasalita sa maraming tao

Anonymous said...

JENELYN S BARJA BSE


A,PAGBASA

1,Upang lumawak ang pananaw.
2,magkaroon ng stock knowledge.
3,magkaroon ng kaalaman upang matuto sa takbo ng buhay,

B,PAGSULAT

1,Makakaangat tayo sa iba.
2,makakalikha tayo ng tula,nobela at iba pa.
3,maipapahayag natin ang nasa isipan at damdamin.

C,PAKIKINIG

1,Ay isang mabisang pagkuha ng impormasyon.
2,Ito ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan.
3,Kinakailangan ang ibayong konsentrasyon ng pang unawa.

D,PAGSASALITA

1,Maihayag ang ideya,paniniwala sa paggamit ng wikang mauunawaan ng kausap.
2,Maihahayag ang damdamin.
3,makakakuha ng impormasyon,

Anonymous said...

Arman A. Lacanlale
BSIT - IA. PAGBASA
1. Yugto sa pagbasa
2. Paraan ng pagbasa
3. Mga aspeto sa pagbabasa


B. PAGSULAT
1. Ang pagsulat ay pagpapahayag ng mensahe gamit ang pisikal at mental na kakayahan
2. Mga kahalagahan ng pagsulat
3.


C. PAKIKINIG
1. Kahulugan ng pakikinig
2. Pamamaraan sa mabisang pakikinig
3. Mga uri ng tagapakinig


D. PAGSASALITA
1. Mga paraan ng pagsasalita gaya ng paghina at lakas
2.
3.

Anonymous said...

Laila R. Remot
5110073
I.
1. .Mapasubalian – maipaliwanag,omapatunayan
Halimbawa:
●Ilangmgakatanungannahindimapasubalianhanggangsangayonng kina-uukulan...
●Magastostalagaparalangmapasubalianangtsismisnawalanamanghandangmanindigan.

2.Mayoryangpangkat-Angmayorya ay 90%, nakatirasalungsod ,atlahatnasasibilisasyon. ito ay mgatagalog,cebuano,kapampangan at iba pa.
3. Masalimuot-Angmasalimuot ay nangangahulugannghindimadali o mahirapnapaggawangisangbagaykumbagaito ay nangangailanganngibayo at maingatnaparaanngpagsasakatuparanngpartikyularnagawain at sumusunodsaalinmangtuntunin at proseso.
4.Adhikain- isangsalitanamalapitsakahulugannglayunin. Angsalitangadhikain ay patungkolsapakay o layuninna may kahabaanangpanahonnanasasaklawan. Anglayunin ay gamitpanandalianlamang, samantalaangadhikainay pangmatagalannanasasaklawanngmahabangpanahonngmatagalnagampanin. halimbawa-layuninkongmatutongkaalamantungkolsamgasalita. Adhikainkongmatutongibatibangwikaupangmagamitkosapagtuturo at pakikipagtalastasansaibatibangtaodahilsakalikasanngginagawakonggampaninsagawaingito.
5.Sisibol-Tutubo, uusbong, o sisikat
Halimbawa:
●Marami pang larongpinoyangsisibolsamgadaratingpang henerassyon.
●Angbulaklak ay sisibolsasusunodnaaraw.
●Sisibolnaangteleseryengbabagosakulayngpag-ibig.


II.
1. Para saakingopinyonangibigsabihinng
‘PINAUUNLAD NG TAO ANG WIKA’ – sapamamagitanngatingpaggamitsaatingsarilingwikasaaraw-araw, sapamamagitannito ay lalonatingpinapatibayangatingkinagisnangwika.
“WIKA NAMAN ANG NAGPAPAUNLAD SA TAO”-parasaakindahilngasaitoangwikangAtingkinagisnan ay nagagamitnatinitosamaramingparaantuladhalimbawakapag may mgakalakaltayosacebu, hinditayomagkakaintindihan kung magkaibaangatingginagamitnasalita, kung kaya malakingtulongsaatinngatingsarilingwikaupangtayo ay magkaintindihan.
2. Angwika ay isangparaan kung saannagkakaintindihanangmgataosaibatibanglugar, kung gayonsapamamagitanngisangwikanagkakaroonngpagkakaunawaanangmgataosaisanglugarnanagreresultasapagkakabuongmgakultura.
3. Angwika ay isangsistemanaginagamitupangmagkaintindihan. sapapamamagitanngmgatunog at ibatibangtunog.Atangkultura ay angnakaugalianggawainngisangpangkatsaiasanglugar(halimbawa. angpagsisimbangtaotuwinglinggo)

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top