Assignment No. 3 in Professional Ethics and Values Education1. For students taking their On-Job-Training and others who are working, how do you value your work? For non-working, consider your work at home like doing household chores. What values do you imbibe in your heads and hearts to make your life productive? 


2. How important INTEGRITY and HONESTY are in your very own life? 


3. Tell a short story of your own experience wherein your honesty and integrity had been tested (whether the outcome was good or bad).


Deadline of Submission: February 6, 2011 11:59PM

Article XVI Student Organizations and Article XVII Publications

Article XIV Offenses

Article XIII Rules on Discipline

The Fisher Valley College Hymn

24th Foundation Anniversary

Takdang Aralin Bilang 3 sa Gamiting Filipino

Basahin ang sanaysay. Pagkatapos, tukuyin ang iba't ibang uri ng mga pangungusap.

Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya.  Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya.  Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya.  Sa lahat ng oras ay pangunahin sa kanya ang kanyang tungkulin bilang kasapi ng isang pamilya.

Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya.  Siya ang nasusunod wpe33.jpg (58624 bytes) at nagpapasya para sa pamilya.  Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya.  Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera.   Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata.   Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya.  Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin.  Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.
Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.  Kadalasa'y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak.  Kung minsa'y kapisan din ang wala pang asawang kapatid ng ama o ina.  Kapag ganitong kumpleto ang pamilya'y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay.   Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.
Masinsin ding inaalala ng pamilya ang bawat kaarawan at anibersaryo.  Sa mga okasyong ito ay may mga salu-salo't pagtitipon.  Ang may kaarawan o may anibersaryo ay binibigyan ng regalo.  Nagbabalitaan ang pamilya at ikinukuwento ang buhay-buhay ng isa't-isa.  Gayun din ang buhay-buhay ng iba pang kamag-anak.  Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin.  Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto.  Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamilya.

Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak.  Sa pananaw na ito, hindi maaring umangat nang nag-iisa ang isang tao.  Kailangan niya ang tulong ng kaniyang pamilya --sapagkat lubhang mahirap ang buhay sa mundo.  Sa kabilang dako, ang taong may pag-aaruga sa kanyang pamilya ay kinakasiyahan ng kapalaran.  Ganito halos ang nangyayari lalo na sa mga pamilya ng dukha.  Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda.  Pag nakatapos na ito, tungkulin naman niyang paaralin ang kanyang mga kapatid.  Kung mag-aasawa man siya ay inaasahan na tutulong din ang mapapangasawa niya.

May mabuti at masamang aspeto ang ganitong tradisyon sa Pilipinas.  Kung minsan ay nagsasamantala ang ibang kamag-anak.  Sapagkat lagi silang may matatakbuhan ay hindi sila natututong maging responsable sa kanilang buhay.   Pangalawa'y nahihirapan ang isang Pilipino na makaabot sa kanyang mga layunin sa buhay.  Mangyari'y dala-dala niya ang problema ng kanyang buong pamilya.

Sa kabilang dako, ang pagtutulungang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya.  Ang mga naulilang mga bata ay may maaasahan.  At kahit na mahirap ang isang pamilya'y nakararaos din kahit paano.   Ang pamilya rin ang nagtataguyod ng mahuhusay na pagpapahalagang sosyal.   Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa't-isa.  Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na "alienation" at iba pang karamdaman ng isip at damdamin. 

Source:  Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981).  Intermediate Tagalog:  Developing Cultural Awareness   through Language.  University of Hawaii Press:  Honolulu.

================================================================================================================== 

Halimbawa: 
Payak na mga Pangungusap:
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

Tambalang Pangungusap:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

Hugnayan na mga Pangungusap:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

Langkapan na mga Pangungusap
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________ 

Assignment No. 3 in Philippine Government and Constitution


1. Select one current issue confronting Philippine society today. Provide a brief background and give your comments.

2. Explain the provision stipulated in Section 2, Article II of the 1987 Philippine Constitution. Who has the right to declare war?

3. Are you in favor of charter change? Why or why not?

Assignment No. 3 in Introduction to Philosophy with Logic


1. Compare master morality and slave morality. Provide an example in each category.

2. Discuss your understanding on the video presentation you have watched regarding the the philosophy on life, liberty, and property. 

3. Is free will compatible or incompatible with determinism? Justify your answer.


Assignment No. 3 in Economics with Land Reform and Taxation


1. Select a current economic issue confronting the Philippine business/economic sector today. Provide its background and give your comments.

2. Supposed that you are a businessman owning a sago't gulaman stand. There are three other stores nearby that sell the same product. In order to gain customers and create more profits, you are planning to decrease the price of one glass of sago't gulaman from P12.00 to P10.00.  You asked your friend who is an economist to compute for the price elasticity of your product. The price elasticity is 0.87. Is your decision to decrease the price would result to more revenues? Why or why not? 

3. How does the Law of Demand and Supply apply to teachers and other professionals? Explain.


Assignment No. 3 in Civic Welfare Training Services 2


1. How does social mobilization enhances people's participation especially in the grassroots level? 

2. Give at least three data/information (could be political, community, history, religion, etc..) that you know about Barangay Lower Bicutan (specially Mauling Creek).

3. For our community service in the next few weeks, what can you contribute for the success of your projects? Give at least five (5) things that you WILL do.

Takdang Aralin Bilang 3 sa Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang DisiplinaGumawa ng sariling tula. Ito ay maaaring may sukat at tugma o wala. Pagkatapos, bigyan ito ng pagpapaliwanag.

Takdang Aralin Bilang 3 sa Panitikang Filipino


Bisitahin ang website ng www.panitikan.com.ph. Pagkatapos, i-click ang subtitle na "POETRY". Pumili ng isa sa mga nakasulat na tula (tulang isinulat sa wikang Filipino lamang) at gawan ito ng kritisismo. Tukuyin kung anong teorya ng kritisismo ang ginamit mo. (200 or mahigit pa na mga salita)

Article XII Graduation and Honors

Article VI Tuition and Other Fees

Article XI Academic Standing

Article X Grading System

Assignment No. 4 in Professional Ethics and Values Education

Read the Republic Act No. 6713 also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Select ONE PROVISION between Section 5 to Section 9 and write a commentary. Include in your discussion an example or a case that you have seen, read, or heard involving a government official. Your essay should contain at least 250 words.


Example:


Section 5 (e)  - Make documents accessible to the public. - All public documents must be made accessible to, and readily available for inspection by, the public within reasonable working hours.


Discuss here a case or a personal experience wherein the city treasurer refused to show the public documentsyou want to inspect at 9:00 AM.

Deadline of Submission: March 12, 2011 (Saturday), 11:59 PM

Article VII Withdrawal/Dropping After Deadline For Refund

Article VIII Attendance & Article IX Examination

Article V Enrollment

Article IV Admission

Code of Ethics for I.T. Professionals

Attention for Professional Ethics and Values Education (computer) students:


Your oral examination (midterm exam) is scheduled on January 17, 2011. Memorize the Code of Ethics for IT Professionals below.


---------------------------------------------------------------------------


PREAMBLE:
I will use my special knowledge and skills for the benefit of the public. I will serve employers and clients with integrity, subject to an overriding responsibility to the public interest, and I will strive to enhance the competence and prestige of the professional. By these, I mean:


I will promote public knowledge, understanding and appreciation of information technology;


I will consider the general welfare and public good in the performance of my work;


I will advertise goods or professional services in a clear and truthful manner;


I will comply and strictly abide by the intellectual property laws, patent laws and other related laws in respect of information technology;


I will accept full responsibility for the work undertaken and will utilize my skills with competence and professionalism;


I will make truthful statements on my areas of competence as well as the capabilities and qualities of my products and services;


I will not disclose or use any confidential information obtained in the course of professional duties without the consent of the parties concerned, except when required by law;


I will try to attain the highest quality in both the products and services I offer;


I will not knowingly participate in the development of Information Technology Systems that will promote the commission of fraud and other unlawful acts;


I will uphold and improve the IT professional standards through continuing professional development in order to enhance the IT profession.
------------------------------------------------------------------

TFVC C5 Halloween Party 2010

TFVC C5 Halloween Party 2010


Click on the album thumbnail above and you will be redirected to my Picasa Web Album.. Enjoy viewing, lol! :-)

Article III Basic Rights and Responsibilities

TFVC-C5 Rizal Play 2010

TFVC-Rizal Class Play 2010


Click the photo album above to view all the photos!

Article I Philosophy of Education

History of The Fisher Valley College

Classes will resume on Janaury 4, TuesdayClasses will rsume on January 4, 2011 (Tuesday). So that means our vacation is extended for ONE DAY. Enjoy your vacation, and see you on Tuesday, guys! 


Happy New Year!

College Student Handbook 1

Infolinks In Text Ads

top