Takdang Aralin Bilang 3 sa Gamiting Filipino

Basahin ang sanaysay. Pagkatapos, tukuyin ang iba't ibang uri ng mga pangungusap.

Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya.  Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya.  Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya.  Sa lahat ng oras ay pangunahin sa kanya ang kanyang tungkulin bilang kasapi ng isang pamilya.

Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya.  Siya ang nasusunod wpe33.jpg (58624 bytes) at nagpapasya para sa pamilya.  Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya.  Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera.   Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata.   Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya.  Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin.  Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.
Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.  Kadalasa'y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak.  Kung minsa'y kapisan din ang wala pang asawang kapatid ng ama o ina.  Kapag ganitong kumpleto ang pamilya'y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay.   Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.
Masinsin ding inaalala ng pamilya ang bawat kaarawan at anibersaryo.  Sa mga okasyong ito ay may mga salu-salo't pagtitipon.  Ang may kaarawan o may anibersaryo ay binibigyan ng regalo.  Nagbabalitaan ang pamilya at ikinukuwento ang buhay-buhay ng isa't-isa.  Gayun din ang buhay-buhay ng iba pang kamag-anak.  Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin.  Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto.  Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamilya.

Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak.  Sa pananaw na ito, hindi maaring umangat nang nag-iisa ang isang tao.  Kailangan niya ang tulong ng kaniyang pamilya --sapagkat lubhang mahirap ang buhay sa mundo.  Sa kabilang dako, ang taong may pag-aaruga sa kanyang pamilya ay kinakasiyahan ng kapalaran.  Ganito halos ang nangyayari lalo na sa mga pamilya ng dukha.  Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda.  Pag nakatapos na ito, tungkulin naman niyang paaralin ang kanyang mga kapatid.  Kung mag-aasawa man siya ay inaasahan na tutulong din ang mapapangasawa niya.

May mabuti at masamang aspeto ang ganitong tradisyon sa Pilipinas.  Kung minsan ay nagsasamantala ang ibang kamag-anak.  Sapagkat lagi silang may matatakbuhan ay hindi sila natututong maging responsable sa kanilang buhay.   Pangalawa'y nahihirapan ang isang Pilipino na makaabot sa kanyang mga layunin sa buhay.  Mangyari'y dala-dala niya ang problema ng kanyang buong pamilya.

Sa kabilang dako, ang pagtutulungang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya.  Ang mga naulilang mga bata ay may maaasahan.  At kahit na mahirap ang isang pamilya'y nakararaos din kahit paano.   Ang pamilya rin ang nagtataguyod ng mahuhusay na pagpapahalagang sosyal.   Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa't-isa.  Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na "alienation" at iba pang karamdaman ng isip at damdamin. 

Source:  Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981).  Intermediate Tagalog:  Developing Cultural Awareness   through Language.  University of Hawaii Press:  Honolulu.

================================================================================================================== 

Halimbawa: 
Payak na mga Pangungusap:
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

Tambalang Pangungusap:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

Hugnayan na mga Pangungusap:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________

Langkapan na mga Pangungusap
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________ 

9 comments:

Anonymous said...

Maruel Aquino BSE English 2
Gamiting Filipino
Mr. Raquel


1.Ang ama ang pinakapuno ng pamilya.
2.Siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera.

1.Ang pinakaubod ng pamilyang pilipino ay ang ama, ian at mga anak ang ama ang pinakapuno ng pamilya.
2.ang pagtutulongang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya ang mga naulilang bata ay may maaasahan.

1.Kung minsan ay nagsasamantala ang mga ibang kamag anak spagkat alam nilang sila ay may matatakbuhan.
2.Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng ng samahan ng magkakamag anak.

Anonymous said...

Jamaica E. Collado BSE-II
Payak
1.Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin.
2.Ang ama ang pinakapuno ng pamilya.
3.Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata.
Tambalan
1.Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya.
2.Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na "alienation" at iba pang karamdaman ng isip at damdamin.
Hugnayan
1.Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa't-isa.
2.Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya.
Langkapan
1.Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.
2.Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin.

Anonymous said...

Mary Grace Sapungay
BSE-EngII

Payak na mga Pangungusap:
1. _Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya.
2. Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak.

Tambalang Pangungusap:
1. __Kadalasa'y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak.
2. __Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto.

Hugnayan na mga Pangungusap:
1. Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda. ___________________________________________
2. Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa't-isa.

Langkapan na mga Pangungusap
1. _Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.
2. __Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin.

Anonymous said...

Jude Marck S. Bagsao
BSE-Eng
Gamiting Filipino
Friday; 9am-12nn


Payak na mga Pangungusap:
1. . Ang ama ang pinakapuno ng pamilya.

2. Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera.
(Tambalang paksa at tambalanag panaguri)


Tambalang Pangungusap:
1. Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.


2. Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa't-isa.

Hugnayan na mga Pangungusap:
1. . Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto.

2. Sa kabilang dako, ang pagtutulungang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya.

Langkapan na mga Pangungusap
1. Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya. Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya.

2. Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.

Anonymous said...

Diozon, Madelene C. ( BEED 2 )
Payak na mga Pangungusap:
1. Ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya.
2. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya.

Tambalang Pangungusap:
1. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya.
2. Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera.

Hugnayan na mga Pangungusap:
1.Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin. Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.
2. Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda.

Langkapan na mga Pangungusap
1. Kailangan niya ang tulong ng kaniyang pamilya --sapagkat lubhang mahirap ang buhay sa mundo. Sa kabilang dako, ang taong Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya. may pag-aaruga sa kanyang pamilya ay kinakasiyahan ng kapalaran. Ganito halos ang nangyayari lalo na sa mga pamilya ng dukha.
2. Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin. Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto. Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamily.

Anonymous said...

1.Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak.
2.Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak.


1.Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya. Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya.
2. Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya.

OMBAO,Kethlyn R. BSE

Anonymous said...

1. Kapag ganitong kumpleto ang pamilya'y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay.
2.Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.

OMBAO,Kethlyn

Anonymous said...

MARIA KASIAH P. DEJUMO
BEED-2

1._Payak :
* Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya.
* And ama ang pinaka pinuno ng pamilya.

2. TAMBALAN :
* Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya.
* Sapagkat lagi silang may matatakbuhan ay hindi sila natutong maging responsible sa kanilang buhay.

3. HUGNAYAN :
* Sa kabilang dako ang pagtutulungan ito marahil ang pinaka natibay na sandata laban sa trahedya.
* Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola , ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakakabata.

4. LANGKAPAN :
* Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin.
* Pag nakatapos na ito, tungkulin naman niyang paaralin ang kanyang mga kapatid. kung mag-aasawa man siya ay inaasahan na ituloy din ng mapapangasawa niya.

Anonymous said...

PAYAK
1.ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak.
2.Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya.

TAMBALAN
1.Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa't-isa.
2.Kadalasa'y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak.

HUGNAYAN
1.Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda.
2.Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto.

LANGKAPAN
1. Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.
2.Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin. Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali't may mabuti itong aspeto. Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamilya.


BARING, JEREMIAH GREETA D.
BSE-ENGLISH 2
GAMITING FILIPINO

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top