Basahin ang maikling kuwento na nasa ibaba.  Pagkatapos, sagutin ang mga katanungan sa ibaba.

Buwan, Buwan Hulugan Mo Ako ng Sundang

ni Lualhati Bautista"Pangalan mo?"
Napaangat ang mukha ni Angela. Napatitig siya kay Doktor Isidro. Saglit na nagduda siya kung hindi kaya nag-uulyanin na ang matandang doctor at hindi na nito matandaan ang pangalan niya gayong maraming taon na silang magkakilala.
"Angela po," sagot ni Angela, "Angela Miguel."
Hindi nagbago ang timpla ng mukha ni Dr. Isidro. Hindi ito nagpakita ng anyo ng rekognisyon. At bigla'y nahulaan ni Angela na nagtatanong ito hindi dahil nakakalimot na ito kundi tinetesting nito kung siya ba, si Angela Miguel, ay nakakaalala na!
"May asawa?"
"Opo."
"Pangalan?"
"Onofre. Onofre Miguel," mabilis at tiyak na sagot niya.
"May anak?"
"Opo, meron!" Iyon ang hindi niya makakalimutan. Ang totoo, iyon ang kailanma'y hindi niya nakalimutan, kahit sa loob ng mga taon ng pagkabilanggo niya sa narerehasang puting silid na ulila sa mukha at hubog ng kapwa tao pero kadalasang sinasalakay ng iyak, tawa, daing, sigaw, at paghuhuramentado ng naglipanang baliw sa kanyang paligid.

"Isa lang po. Aliw po ang pangalan niya. Malaki na siya ngayon, Dok!" sunod-sunod na sagot ni Angela, at sinikap niyang pigilin ang piglas ng damdamin sa pagkatao niya. Baka mabigla siya, ipagyabang niya nang husto si Aliw. Baka mabigla siya, mapatawa-mapaiyak siya. Masama iyon, baka ibalik siya ni Dok sa puting silid na may bakal na rehas sa bintana't pinto.
Kaya nang tumawa si Angela, banayad na tawa lang:

"No'ng araw, Botik-kotik ang tawag namin sa kanya. Pero malaki na siya ngayon. hindi na niya magugustuhan ang Botik-kotik!"

Ngumiti na nang matipid si Dr. Isidro. "Maganda ang pangalan niya: Aliw."
Dahil sa kanila ni Onofre, iyon ang kahulugan ng pagsilang ng anak nila. Aliw.
Pero hindi niya babanggitin si Onofre kay doctor. Baka maalala ni Doktor na hindi siya dinadalaw ni Onofre. Halos mula pa ng araw na dalhin siya rito. At sampung taon na ang tagal n'yon.
Di bale na lang. Kahit noon, sa manaka-nakang pagsagi sa kanya ng katinuan, sinasabi-sabi niya sa sarili: di bale na lang. Wala siyang magagawa. Talagang gano'n ang buhay. Iniibig ka niya ngayon, bukas ay hindi na. Lalo na kung na-mental ka.

Hindi mo siya masisisi. Siyempre, nalalabuan din 'yong tao sa lagay mo. Siyempre, iniisip din no'n, baka hindi ka na makalabas diyan. Pasensiya ka na kung sakali ma't nag-asawa na siya sa iba. siyempre'y kailangan din niya ng makakasama sa buhay!

Pero laman na rin pala ng isip ng doktor si Onofre. At ngayo'y itinatanong nito sa kanya:
"Nawala na ang asawa mo. Pa'no paglabas mo rito? Sa'n ka uuwi?"
Nakanti ni Doktor ang hinanakit niya pero may hatid ding tuwa sa kanya ang laman ng mga salita nito. Nagkabuhay ang mukha ni Angela:
"Lalabas na 'ko, Dok?"
"Kung may matutuluyan ka."

"Meron po! Si Chabeng! Kaibigan ko 'yon! Nakita n'yo na 'yon, Dok! Nagpunta na siyang minsan sen'yo! Kinukumusta niya sen'yo ang lagay ko!"
Tumangu-tango si Doktor, pero hindi kumbinsido. "Tatanggapin ka kaya niya?"
"Kaibigan ko siya, Dok!" ulit ni Angela, at punung-puno ng pag-asa ang tinig nito. "Matalik kong kaibigan!"
Tatangu-tango pa rin si Doktor.

"At sabi n'yo sa kanya, siguro, minsan. puwede na 'kong umuwi. Parang pagsubok, sabi nyo. Dalawang araw-tatlong araw. Kung makakaya ko nang mabuhay uli sa labas," nagkaro'n na ng paninikluhod ang tinig ni Angela. "Dok, kayak o na! Magaling na 'ko!"

Tumitig sa kanya si Dr. Isidro. Parang ngayon lang ito nakukumbinse na magaling na nga siya. "E halimbawa mong pinauwi nga kita sa bahay ng kaibigan mo. ano'ng gagawin mo sa loob ng dalawa-tatlong araw na naro'n ka?"
"Dadalawin ko po'ng anak ko!"
"Sa'n ba naro'n ang anak mo?"
"Sa half-way home."
"Anong half-way home?"

Pangalan. Diyos ko, ang pangalan ng half-way home! Ano nga ba'ng pangalan no'n? Hindi niya natatandaan! Kinabahan siya na hindi na niya natatandaan ang mismong pangalan ng half-way home! Na sa isang pagkalingat niya sa loob ng mga panahong ito, naiwala niya ang pangalan !
Kinabahan siya na baka signos ito na hindi pa rin siya lubos na magaling. Na baka kasamang nawala ng pangalan ang isa pang piraso ng katinuan niya. Tuusin mo na alam niya ang pangalan ng half-way home maski no'ng bagong dating siya rito! Tuusin mo na gayong iniwan siya ng matinong pag-iisip niya, sa manaka-naka't biglaang pagdalaw nito, ang pinakamalaking dala-dala nito'y gunita ng half-way home na pinag-iwanan nila ni Onofre kay Aliw!

Sumakay sila ng taksi. Natatandaan niya pati kulay ng taksi: dilaw. Natatandaan niya iyon na para bang sa isang panahong darating, pag nakahanda na siyang balikan ang kanyang anak ay maaari siyang magsimula sa pagpunta sa half-way home sa pamamagitan ng isang dilaw na taksi!
Ang half-way home ay isang malaki't lumang bahay an ang mga bintana'y nababakuran ng kalawanging bakal. Nasa loob iyon ng isang bakurang naguguwardiyahan ng matatandang puno ng kaymito't mangga. Ibinigay nila si Aliw sa isang nakasalaming babae na ang buhok ay nasasalitan na ng puti at ang leeg ay nasasabitan ng kuwintas na perlas. Tinandaan niya ang mukha ng babae. Tinandaan niyang mabuti ang mukha ng babae para alam niya kung kanino kukunin si Aliw pagdating ng oras. Hiningi pa ng babae ang partida bautismo ni Aliw. Sabi pa nga ng babae, mabuti't tinanggap sa simbahan ang pangalang Aliw. Sabi naman ni Onofre, may Maria po kasi sa unahan. Maria Aliw.

"'Kako, ano'ng pangalan ng half-way home?" untag ni Dr. Isidro kay Angela.
Gustong magbigay ni Angela ng pangalan, kung maaari'y kahit mag-imbento na lang siya ng pangalan. Para malaman ng doktor na alam niya ang sinasabi niya. Para h'wag isipin ng doktor na baliw pa siya!
Nagtangka siya. Pero naunahan siya ng takot na makita ng doktor ang kasinungalingan sa kanyang mukha. At magalit ito't hindi siya palabasin.

Pinili ni Angela na aminin ang totoo:

"Nakalimutan ko!" kasunod nito'y napaiyak si Angela. "Diyos ko, nakalimutan ko!" na para bang iyon na ang pinakamalaking trahedya na maaaring mangyari sa mundo!
Pinabayaan siyang umiyak ni Dr. Isidro. Pinabayaan siya nang pinabayaan pero nang mukhang hindi siya titigil, tinapik siya sa balikat. "Sige lang, walang kuwenta 'yon," sabi nito. "Maski pinakamatatalinong tao'y nakakalimot. minsan nga'y kung alin pa ang pinakasimpleng bagay, tulad ng spelling ng one. o two."
Napahinto sa pag-iyak, napatanga si Angela sa doktor. Nakangiti sa kanya ang doktor.
"Pagpunta uli rito ni Chabeng, pasasamahin kita sa kanya. At, Angela. ang pangalan ng sinasabi mo ay Metropolitan Settlement House."

II

Mula ng hawakan niya ang papel ng pagka-superintendent sa ampunang ito'y libong kaso na ang dumaraan sa kanyang kamay. Dito na pumuti ang buhok niya, si Mrs. Buenaventura, at bagama't may bukas siya ng mukhang tulad sa isang istrikto't masungit na titser, sa iba't ibang paraan ay hindi rin niya maiwasang magkaro'n ng damdamin sa mga anak at ina - at minsa'y pati ama, na humihingi ng kanyang tulong.
Hindi ng tulong niya, kundi ng ampunang kinakatawan niya. Hindi siya mismo ang ampunan - kung baga'y siya lang ang tulay na tinatawid ng mga tao papunta sa isang sangktuwaryo. Ang ampunan mismo'y proyekto ng mga asa-asawa ng isang non-stock, non-profit organization ng malalaki't mayayamang lalaki. Sa kawalan yata ng magawa o mapagtapunan ng pera, nilikha ng mga nasabing babae ang ampunan mula sa isang lumang bahay-Kastila at ikinabit sa ilalim ng paying ng SWA na ngayo'y MSSD.

Naglayon iyong magsilbi sa mga indigent mothers na karaniwa'y mga utusang inimporta pa mula sa Bisaya't naanakan sa Maynila ng kung sino. Mga babaing walang asawa, walang kamag-anak, walang matakbuhan. Kukunin nila ang anak, aalagaan nang libre, habang ang ina'y namamasukan bilang labandera o yaya ng anak ng iba; at sa panahon na handa na ang ina na kunin ang anak niya, babakantihin nila ang duyang iiwan ng bata para ihanda sa ibang darating pa.

Pero nagkaroon ng mga kaso ng di-pagsipot ng ina, o ama. Si Lito L. ay inabot sa kanila ng pitong taon. Wala silang facilities para sa isang pipituhing taon na tulad halimbawa ng eskuwelahan. Obligadong ipasa nila si Lito sa ibang lugar na higit na makapagbibigay ng mga kailangan nito.

Kawawa ang bata. Bago nila natuklasan na abandoned child na pala'y malaki na ito't wala nang may kursunadang umampon pa.

Si Jennifer ay inabandon din - pero hindi rito kundi sa isang ospital. Sabi'y hindi raw makabayad sa ospital ang magulang ni Jennifer kaya pinaiwan ng ospital ang noon ay bagong silang pang bata bilang garantiya. Sanla, kung baga sa kasangkapan. Na araw-araw ang interes. Ibig sabihin: bayad sa nursery, bayad sa alaga, na araw-araw na ipinapatong ng ospital sa listahan ng utang ng magulang nito. Maaaring sa ikatlong araw ni Jennifer sa mundo ay limandaang piso lang ang pagbabayaran ng magulang niya. Ginawan ng paraan ng mag-asawa ang limandaan, nalutas nila ang problemang iyon pagkaraan ng isang lingo pero nang bumalik sila sa ospital, ang sinisingil na sa kanila'y isanlibo't limandaan.

Ayaw pa ring i-release ng ospital si Jennifer kung para man lang mapako na lang sa isanlibo limandaan ang utang ng magulang nito. Nanatili si Jennifer bilang sanla, bilang garantiya.
Inabot si Jennifer ng apat na taon sa ospital nang hindi natutubos. Sa loob siguro ng panahong iyon, nagkaanak na uli ang magulang niya at hinarap ng mga ito ang masaklap na katotohanang hindi na nila matutubos si Jennifer. No'ng malaki na si Jennifer, hinarap din ng ospital ang katotohanan na hindi na ito matutubos, at nagdesisyon silang ilista na lang ang bata bilang isa sa mga bad debts na naeengkuwentro ng kahit anong negosyo, pang-tax deduction na lang nila. At inilabas nila ng isterilisadong silid ng mga sanggol si Jennifer at ipinasa sa MSSD. Walang mapaglagyan ang MSSD, ibinigay nila ito sa settlement house.
At tinanggap ni Mrs. Buenaventura ang isang apat na taong bata na hindi marunong magsalita - sapagka't walang nagmalasakit kumausap dito sa panahon na kailangan nitong matuto; at hindi rin makatayo - sapagka't ang uuguy-ugoy na mga cribs sa ospital ay sinadya talaga para ma-discourage tumayo, at dumukwang, ang mga bata dahil makakaabala sa abalang mga narses.
 
Natuto ang MSSD sa kanyang mga karanasan. Nagbaba siya ng regulasyon sa kanyang mga sangay na ang batang hindi siputin ng magulang niya sa loob ng anim na buwan ay awtomatikong malalagay sa katayuan ng isang abandoned child, na awtomatikong maglalagay din sa kanya sa listahan ng mga batang eligible for adoption.

Natuklasan ni Mrs. Buenaventura na marami nap ala silang eligible for adoption.

Ngayo'y sinasabi niya sa payat na babaing kaharap niya. "Kung andito ang anak mo, t'yak na kilala ko. Ano ang pangalan ng anak mo?"

"Aliw," walang gatol na sagot ng babae. "Maria Aliw Miguel," mabilis na dugtong nito.
Aliw. Kinabahan si Mrs. Buenaventura. Sa kasalukuyan ay wala silang bata rito na nagngangalang Aliw, pero parang may isang panahon na meron silang gano'ng pangalan.
Aliw. May malabong gunitang gusting bumalik sa isip niya kaugnay ng pangalang iyon.
"Misis, ano'ng pangalan mo?" tanong ni Mrs. Buenaventura.

"Angela po. Angela Miguel."

"Anong taon mo dinala rito ang anak mo?"

"Sampung taon na po ang nakakaraan. Dalawang taon pa lang siya no'n. Mabilis na siyang lumakad pero. pero kokonti pa lang ang nasasabi niya. Si Aliw. Botik-kotik ang tawag namin sa kanya no'n, at kami ng asawa ko ang nagdala rito. Onofre po ang pangalan ng asawa ko. 'Yong mataas, pero payat na lalaki. Taga-Palawan ho siya."

Botik-kotik. Lumilinaw ang gunita sa isip ni Mrs. Buenaventura, at lumalakas ang kaba ng dibdib niya, na sinusundan ng di-maiwasang pagkalito sa kanyang mukha.
"Iisang anak kop o siya, ma'am!"

"S-sandali lang!" sabi ni Mrs. Buenaventura at tumindig siya, mabilis na nagpunta sa isang silid, inabala ang sarili sa salansan ng mga records sa filing cabinet.

Hinahamig niya't sinisikap payapain ang sarili. Diyos ko, nakagawa ba kami ng malaki't walang kapatawarang pagkakamali? Pero anong malay namin na isang araw ay bigla na lang sisipot ang babaing ito!
Nagtatagal siya sa silid, habang pinangangatwiranan ni Mrs. Buenaventura sa sarili ang mga regulasyon at aksiyon ng settlement house.

Sabi rito sa record ay nasa mental hospital ang babaing ito no'ng mga panahong iyon. alangan naming makipaglinawan pa kami sa isang nasa mental hospital! Alangan namang i-monitor pa namin sa doktor ang progreso niya. kami rito'y mga abalang tao!

Pero ang baliw na babae noon ay tila binalikan ng ngayon ng matinong pag-iisip. pa'no kung balikan uli siya ng pagkabaliw bunga ng sasabihin niya ngayon dito?

Hindi, hindi ko kasalanan pag may nangyari sa kanya. Wala kaming magagawa. 'yong kapakanan ng bata ang una naming dapat intindihin!

Sumunod lang ako sa batas. hindi nila 'ko maaakusahan ng krimen!

Sa huli, wala ring nagawa si Mrs. Buenaventura kundi labasin at muling harapin ang babaing naghahanap sa kanyang anak.

"A, Misis. k'wan, kinuha ko ang record ng anak mo. Na-mental ka pala. Magaling ka nab a?"

Nahihiyang umamin ang babae. "H-hindi ko ho sigurado. Pero pinayagan na ho akong lumabas ng doktor. 
Hanggang sa makalawa ho, Ma'am. Parang pagsubok daw, k-kung kayak o na ngang pumirmi dito," at mabilis nitong idinugtong, sa tinig na napauunawa: "Ma'am, hindi ko pa naman kukunin ang anak ko, e. Dadalawin ko lang po!"
Tumango't naupo na uli si Mrs. Buenaventura. "Samakatuwid, mula't sapul. hindi mo nadadalaw ang anak mo?"
"Nasa mental nga po ako."
 
"E ang asawa mo?"

Nakita ni Mrs. Buenaventura ang pagdidilim ng mukha ng kausap. "H-hindi ko ho alam!"

"Hindi rin niya dinadalaw ang anak mo," sabi ni Mrs. Buenaventura.

Kumirot na ang mukha ng babae. Nadama ni Mrs. Buenaventura ang pagsama ng loob nito, na sinikap nitong takpan ng maikli't walang damdaming tanong. "Gano'n ho ba?"

"At alam mo, iha, meron kami ritong mga regulasyon. Kailangan, maski narito ang bata, dinadalaw din ng magulang niya. Pag anim na buwan nang hindi dinadalaw ang bata, napipilitan na kaming ideklara siya na abandonado."

Napaangat ang mukha ng babae na parang hindi naintindihan ang salitang abandonado.

"Ibig sabihin, pinabayaan na. Iniwan na."

"Hindi ko ho iniwan lang ang anak ko!"

"Oo, pero ang sinasabi ko sa 'yo, ang regulasyon namin."

"M-mahal ko po ang anak ko, ma'am!" giit pa rin ng babae. "Babalikan ko siya talaga. Kukunin ko. Kahit akong mag-isa ang magpapalaki!"

"Pero meron nga kaming mga regulasyon," giit naman ni Mrs. Buenaventura. "Angela, ang unang isinasaalang-alang namin dito'y ang kapakanan ng mga bata. Pero hindi naman basta gano'n na lang. Bago kami gumawa ng hakbang, pinipilit din naming macontact muna ang magulang niya. Sinusulatan namin, pinapupuntahan namin. nananawagan pa nga kami sa mga diyaryo!" Inililitaw na ni Mrs. Buenaventura ang mga sulat at ginupit na balita sa diyaryo na kasama ng records ni Aliw. "Gano'n ang ginawa namin sa kaso ni Aliw. Eto, o: nakatatlong sulat kami sa mister mo. Eto pa nga ang panawagan namin sa People's. Basahin mo, o: Tinatawagan si Mr. Onofre Miguel ng 38 Caballero St., Tundo, Maynila, na makipagkita sa Metropolitan Settlement House. Ang ibig kong sabihin, ginawa naming ang lahat para makaharap ang mister mo, makausap 
namin."

Nag-uumpisa nang mang-usig ang mata't tinig ng payat na babae. " Anong ibig n'yong sabihin ?
"Ikaw, alam naming nasa mental ka. No'ng mga panahong iyon, Malabo pa kung gagaling ka o hindi. Kaya ang mister mo ang sinisikap naming makausap."

At ang kabadong tinig ng babae'y naging hiyaw. "Ano'ng ibig n'yong sabihin?"

Lumikot ang mga mata ni Mrs. Buenaventura, naghanap ng sino mang abot-sigaw niya, na makakadalo sa kanya kung sakali't bigla'y maging bayolente ang kausap niyang dati'y baliw.
"No'ng mga panahong iyon, may isang mag-asawang gusting umampon kay Aliw." tinatatagan ang sarili, banayad na umpisa niya.

Nakita niya ang pamumutla, pagkagimbal ng babae.
". pero tinitiyak namin na may kakayahan talaga ang pinagbibigyan namin sa mga bata."
Nanginginig ang kausap niya. Parang nililindol.

". na maski pa'no'y liligaya ang bata do'n sa magiging magulang niya. Misis, ang kapakanan ng bata ang una sa lahat ay --. Misis, h'wag! Leo, Marcial, dali kayo!"

Bago nakadalo sina Leo at Marcial ay bumagsak na ang babaing nagtangkang tumindig!

III

Umiinom na naman si Onofre. Gabi-gabi sa loob ng nakaraang isang linggo'y wala na siyang ginawa kundi uminom. at uminom nang libre! Marami siyang kabagang sa dating lugar, at big shot ang tingin sa kanya ngayon ng mga tagarito. Binabati siya, pinakikibagayan, pinangingilagan, pinaiinom. Hindi niya gusto ang pakikibagay na luwal ng pangingilag sa kanya ng mga tao pero wala siyang mapamilian - kailangan niyang uminom! Hindi naman sa nasasabik siya sa alak, dahil maski no'ng araw ay hindi siya isang lalaking lasenggo. Tahimik na tao siya, marunong makisama, hindi mahilig sa gulo. Basta nabubuhay siya sa pagdidiyaryo-bote, tapos! Basta nakapag-uuwi siya ng pambigas at pang-ulam ng mag-ina niya.

Pero iba no'n at iba ngayon. Noon ay naguguluhan lang siya sa buhay niya. Ngayon, naguguluhan na'y namamait pa.

No'ng bago siya napilitang ipasok sa mental hospital ang asawa niya, sa maghapong pagbababad niya sa mga kalye, ang problema niya'y isang tanong tungkol kay Angela: Nababaliw nga kaya siya? Natatakot siyang baka nababaliw na nga si Angela, natatakot siyang nababaliw na nga si Angela at sa isang pagkakataong wala siya sa bahay ay may mangyari pati sa anak niyang si Botik. Naaalala niya lagi 'yong baliw na inang walang awing dinukot ng plais ang mata ng anak niya. naaalala niya 'yong baliw na amang nagtarak ng krus sa dibdib ng kanyang anak sa matinding paghahangad nito na itaboy ang masamang espiritung lumalamon daw sa katawan at utak ng bata.

Pero pa'no pag ipinasok niya sa ospital si Angela? Sino pa ang titingin kay Botik? Pareho lang silang walang kamag-anak sa lunsod. Siya - sa Palawan siya isinilang at lumaki. Napunta lang siya sa Maynila sa paghahanap ng kapalaran. Si Angela - isang galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan dawn g employment agency. Ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili, pinagpasa-pasaan ng mga parukyanong Intsik - lumang kuwento, para kang nagbasa ng kuwento sa komiks.

Kung bakit ngayo'y parang nababaliw si Angela, hindi niya alam. Ewan niya kung may kinalaman dito ang naging kapalaran niya sa lunsod. Maaari din naming nasa lahi na talaga ni Angela ang pagkabaliw. O baka dahil napaglilipasan ng gutom si Angela?

Hindi niya alam.

Anu't anuman, kononsidera ni Onofre na ipasok sa ospital si Angela, lalu na nang kakitaan niya ito ng malalang pakikipagtalo sa sarili sa kanyang pag-iisa, ng pagpupumilit sa buwan na "hulugan siya ng sundang na pambukas ng kanyang tiyan" sa kalaliman ng gabi, sa pakikipagkagalit sa mga aninong hindi niya maubos-maisip. At bahagi ng paghahanda ni Onofre sa paglala ng kalagayan ni Angela ang pag-alam sa kung paano kaya si Botik kung saka-sakali.

Sa pamamagitan ni Chabeng, natuklasan ni Onore ang tungkol sa settlement house. Nakipagkita siya ro'n. At habang pinag-iisipan niyang mabuti ang gagawin kay Angela, inihanda ang mga kailangang isumite sa ampunan, tulad ng mga sertipiko ng kapanganakan at pagkabinyag kay Botik-kotik.. kay Maria Aliw.
Hanggang isang araw ay umuwi siya sa malalang pagkakagulo ng mga kapitbahay. Si Angela raw, ayon sa paniwala nito, ay hinulugan na ng buwan ng sundang at ngayo'y sinisikap buksan ang sariling tiyan para isolo do'n ang kanyang si Aliw - dahil do'n lang makakatiyak ng kaligtasan ang isang bata, sa tiyan ng kanyang ina!
Pinagmadali siya ng mga kapitbahay sa paggawa ng desisiyon. May nagsilid ng ilang damit ni Aliw sa isang supot na plastik, may nagsilid ng ilang damit ni Angela sa isang supot na plastik din. May nag-abot sa kanya ng pantaksi. May tumawag ng taksi para sa kanila.

At mula sa araw na ipasok niya sa pagamutan si Angela, ang kustiyon ng kung nababaliw na nga ba ito'y napalitan ng ukilkil ng tanong na, gagaling pa kaya siya?

Kailangang gumaling siya. Kailangang makuha namin si Botik. Diyos ko, h'wag mong pabayaan magkaganito ang pamilya ko!

Una'y para madagdagan pa ang kita niya para magamit niya sa mga gamut ni Angela at mga pasalubong kay Botik-kotik, at pangalawa'y para matakasan ang pag-iisa niya't pangungulila sa gabi, nagdagdag pa ng hanapbuhay si Onofre: nagtinda siya ng balut, naghugas ng mga pamasadang diyip, nagtulak ng mga kariton ng gulay. Sa kanto ng Tayuman at Felix Huertas, sa piyer, sa Asuncion. kahit sa mga lugar kung saan naglipana ang mga pulis at magnanakaw, kahit sa mga oras ng curfew na lumilitaw ang mga Metrocom at tumatago ang mga kriminal!

Sampung taon pagkaraan at iba na ang tanong ngayon ni Onofre sa sarili kaugnay ni Angela: kumusta na kaya siya ? Gusto niyang dalawin si Angela pero natatakot siyang malaman kung kumusta na kaya ito. Baka mas malala pa si Angela sa dati. Baka patay na. At pa'no kung gumagaling na si Angela at itanong sa kanya, kumusta na ang anak natin? Hindi niya masasabi kay Angela na sa loob ng nakaraang sampung taon ay hindi niya nakita ang anak maski minsan. Hindi pa rin siya makapagpakita rito hanggang ngayon. Wala siyang madadala sa anak maski mumurahing manika. Hindi niya maiuuwi ang anak kung sakali't gusto nitong sumama sa kanya, sa simpleng dahilan na wala siyang bahay na mapag-uuwian dito. Hindi niya masasabi sa anak kung saan siya galing at inabot siya ng sampung taon bago muling lumitaw.

Kaya umiinom siya. Wala siyang magawa sa problema niya kundi uminom at ipagluksa ang buhay niya sa bawa't magdamag.

Pero hindi tama ito, ngayo'y sinasabi ni Onofre sa sarili, habang pinagmamasdan ang matapang at mumurahing alak sa baso niya. Kailangan, magpakatino ako, maghanap ng trabaho, magplano ng buhay namin. May pamilya 'ko, hindi tama 'tong uminom lang ako gabi-gabi. Kailangang balikan ko ang pamilya ko!
"'Ba, pare, nagtatagal ang baso sa 'yo. Palakarin na 'yan, 'ba!"

Nagkantahan ang mga kainuman ni Onofre. Tagay na, tagay pa; tulad ng tagay mo kagabi ! Sumigla ang kantahan nila at nasingitan ng mga linyang bastos.

Dinala ni Onofre ang baso sa bibig niya. Tinungga. Umangat ang mukha niya mangyari pa. Nang maaninaw niya ang tila multong nakatayo sa likuran ni Imo. Natigilan siya. Napakurap. Lasing na 'ata siya, namamalikmata na siya. nakakakita na siya ng mga kaanyuang imposibleng mapunta sa harapang ito!

"'Nofre?"

At natiyak niyang nagsalita nga ang nasa likuran ni Imo, dahil bumaling sa direksiyon ng tinig ang mga ulo sa palibot niya.

"Angela?"

Blangka ang mukha ni Angela. Hindi nanunumbat ang tinig, hindi nagtatanong. nagpapahayag. "Umiinom ka lang pala diyan."

"Angela?" hindi pa rin makapaniwala si Onofre. Kasabay nito'y parang wala sa sariling napatayo siya. Dahan-dahang napahakbang. Natahimik sandali ang mga kainuman niya, bago dahan-dahang gumapang ang anasan. Si Angela. Aba, si Angela nga !

"Kelan ka lumabas? Sa'n ka umuuwi?" nakaangat na ang dalawang kamay ni Onofre sa tangkang paghawak sa magkabilang balikat ni Angela. Nag-uumpisa nang magkabuhay ang mga damdamin sa loob niya: pananabik, kasiyahan, suyo. "Angela."

Bahagya pa lang sumasayad ang mga kamay ni Onofre sa magkabilang balikat ni Angela nang mapaigtad siya, mapahugot ng marahas na hininga, manlaki ang mga mata sa masidhing pagkagimbal. "Angela!"

Kasabay nito, ang pulasan ng mga nakapaligid. May napatalon, may napatakbo, may nasubasob. Bumagsak ang upuang bangko, nabasag ang mga bote't baso, sumabog ang pulutang mani, lumipad ang mga sigarilyo. Alam nilang baliw si Angela, nasa mental, tumakas lang siguro, at narito ngayon para pumatay! Takbo kayo, papatayin tayo ni Angela!

BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.
(3rd Prize, Palanca Memorial Awards for Literature)
 =========================================

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

2. Ibigay ang buod ng kuwento.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

43 comments:

Anonymous said...

ELVYRA GARMA
BSHRM

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

- Angela - babaeng nabaliw dahil sa paghahalay ng ibat ibang tao.

- Onofre - asawa ni angela, laging umiinom simula ng magkawatak watak sila.

- Aliw/ Maria Aliw - anak nila Angela at Onofre

- Dr. Isidro - ang nagalaga kay angela sa loob ng mental hospital.

- Chabeng - Matalik na kaibigan ni Angela.

- Mrs. Buenaventura - ang nakakuha sa anak nilang si aliw, instrikto na guro.

- Lito L. at Jennifer - mga naabanduna.

- Leo / Marcial - umalalay kay angela.

- Ilom - kainoman ni Onofre.

2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nangangalang Onofre at anak na si Aliw, di natiis ni Onofre ang kabaliwan ni Angela hanggang sa dinala nya ito sa mental hospital at ipinaampon naman ang kanyang anak at simula noon ay di na sya nagpakita sa mga to.
Hanggang sa isang araw ay gumaling si angela at hinanap ang anak ngunit nalaman nyang ipinaampon na ito ng pinagdalhan dito ng asawa pinilit nyang hanapin ang asawang si onofre at nung makita ito lumabas nalang ang balitang
BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.


3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

- Magsumikap at huwag mawalan ng pag asa ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay may kadahilanan, kailangan lang maging matatag.

Anonymous said...

Maluyo Juliet C.
Bshrm

Sagot:

Angela -> babaeng nabaliw, ina ni Aliw.
Onofre -> asawa ni Angela.
Aliw / Maria Aliw -> anak ni Angela.
Dr. Isidro -> nag alaga kay Angela sa Mental Hospital.
Mrs. Buenaventura -> Guro, Tagabag bantay o Ina sa Bahay Ampunan.
Chabeng -> Matalik na Kaibigan ni Angela
Jennifer at Lito L. -> Mga batang naabanduna.
Ilom -> Kainuman ni Onofre.

Sagot sa pangalawang katanungan:

Si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nangangalang Onofre at anak na si Aliw, di natiis ni Onofre ang kabaliwan ni Angela hanggang sa dinala nya ito sa mental hospital at ipinaampon naman ang kanyang anak at simula noon ay di na sya nagpakita sa mga to.
Hanggang sa isang araw ay gumaling si angela at hinanap ang anak ngunit nalaman nyang ipinaampon na ito ng pinagdalhan dito ng asawa pinilit nyang hanapin ang asawang si onofre at nung makita ito lumabas nalang ang balitang
BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.Sagot sa Ikatlong katanungan:

-> Ang bawat problema ay may kasagutan, kung susuko ka walang mangyayayri marapat nating isipin ano ang kahihinatnan ng bawat pangyayari upang di masabing ang "PAGSISISI AY LAGING NASA HULI"

Anonymous said...

Elton Jhon Garma
Bshrm

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

Angela = ina ni aliw, baliw.
Onofre = asawa ni angela.
Aliw / Maria Aliw = anak ni Angela at onofre.
Dr. Isidro = Nagalaga kay angela.
Mrs. Buenaventura = Guro, tumanggap kay Aliw.
Chabeng = Matalik na kaibigan ni Angela.
Jeniffer at Lito L. = Mga batang naabanduna.
Ilom = Kainuman ni Onofre.2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Isang babaeng nangangalang Angela ang nabaliw dahil sa mga pangyayari sa buhay nya may anak syang si Aliw at asawang si Onofre at nang lumalala ang kanyang sakit ay minabuting dalhin ito ni Onofre sa Mental hospital at ang kanyang anak ay sa Ampunan, hanggang lumipas ang panahon at bumalik ang pag iisip ni Angela ngunit wala na syang mababalikan, at nalaman nya pang inampon na ang kanyang anak at hinanap nya ang kanyang asawa at sa galit nito napatay nya ang kanyang asawa at binalik sya sa mental Hospital.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

Pagsisisi = laging nasa huli ang pagsisisi kaya sa bawat problema na darating pilitin mong kayanin at bigyan ng sulosyon.

Anonymous said...

Jayson Cinco
Bshrm

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

Angela > ina ni aliw, baliw.
Onofre > asawa ni angela.
Aliw / Maria Aliw > anak ni Angela at onofre.
Dr. Isidro > Nagalaga kay angela.
Mrs. Buenaventura > Guro, tumanggap kay Aliw.
Chabeng > Matalik na kaibigan ni Angela.
Jeniffer at Lito L. > Mga batang naabanduna.
Ilom > Kainuman ni Onofre.2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Ang kwento ng Isang babaeng nangangalang Angela ang nabaliw dahil sa mga pangyayari sa buhay nya, may anak syang si Aliw at asawang si Onofre at nang lumalala ang kanyang sakit ay minabuting dalhin ito ni Onofre sa Mental hospital at ang kanyang anak ay sa Ampunan, hanggang lumipas ang panahon at bumalik ang pag iisip ni Angela ngunit wala na syang mababalikan, at nalaman nya pang inampon na ang kanyang anak at hinanap nya ang kanyang asawa at sa galit nito napatay nya ang kanyang asawa at binalik sya sa mental Hospital.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

Ang bawat problema hinaharap ng may tapang at tibay mababalewala ang pagkatao ng isang tao kung agad agad itong susuko ang Problema ay di masususlosyonan ng isa pang problema.

Anonymous said...

ANJANETTE BUBULI
BEED-1

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

ANGELA- isang babaeng nabaliw dahil sa mga pangit na karasan nya sa lunsod , asawa ni onofre at nanay ni aliw

ONOFRE- asawa ni angela na nasira ang buhay dahil sa nawasak ang pamilya niya ,ama ni
aliw

MARIA ALIW/BOTIK-OTIK - ANAK nila angela at onofre na dinala sa ampunan


DR.ISIDRO - Isa sa mga dr na gumamot kay angela

MRS. BUENAVENTURA - tagapamahala sa ampunan


2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Si Angela ay isang babaeng nabaliw dahil sa mga pangit na karanasan sa lunsod asawa ni Onofre na naging lasinggero dahil sa pagkasira ng pamilya nito may anak sila ang pangalan ay Aliw na dinala nila sa half-way homes omas kilala sa pangalan na metropolitan settlement house nang ,si angela ay pansamantalang pinalabas ng dr upang obserbahan kung magaling naba ito bumalik si angela sa bahay kung saan nila iniwan ang anak na si aliw ngunit nang bumalik siya sa ampunan wala na ang anak at nalaman niya na hindi rin ito dinalaw ni onofre kahit minsan , nagalit ito at hindi nakontrol ang sarili pinuntahan niya si onofre at pinatay niya binalik siyang muli sa mental dahil sa ginawa niya3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

-maging matatag sa mga pag subok sa buhay ,wag gagawa ng mga bagay na magpapa-lalang problema

Anonymous said...

MISSION, RAQUEL C.
-BSHRM-

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

Angela Miguel
-Isang baliw
-Sampung taon na nakulong sa mental.
-galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency.
Ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili, pinagpasa-pasaan ng mga
parukyanong Intsik.
Onofre Miguel
-Asawa ni Angela
-isinilang sa at lumaki sa Palawan-
Maria Aliw Miguel
Anak ni Angela
Dr. Isidro
Doktor sa National Mental Hospital.
Chabeng
-Matalik na kaibigan ni Angela.
Mrs. Buenaventura
-Superintendent ng Settlement house isang bahay ampunan.
Lito L.
-Inabot ng pitong taon sa ampunan
Jennifer
-Inabandona din mula sa isang ospital na inabot ng apat na taon.
Imo
-Kainuman ni Onofre2. Ibigay ang buod
Si Onofre asawa ni Angela sa labis na pagkalito at pagaalala sa nangyayari sa kanyang asawa, at sa maaaring kahihinatnan ng kanyang anak ay nakagawa ng isang malaking disisyon, na nabunga ng malaking epekto sa kanyang pamilya, isang umaga na nagpabago ng kanilang buhay. Napilitang ipinasok ni Onofre ang kanyang asawa sa isang mental hospital sa pagnanais na maagapan ang paglala ng kalagayan at ito ay gumaling at si botik-kotik na kanyang naiisang anak ay kanyang dinala sa settlement house isang bahay ampunan. Ngunit ang disisyon iyon pala mas nagbigayhatid sa kayang pamilya sa masmasalimuot na kalagayan.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.
Huwag matakot na harapin ang pagsubok o problema sa buhay bagkus dapat ay magpakatatag sa pagharap sa pagsubok.
Maaring minsan sa buhay natin ay nkakagawa tayo ng mga disisyon na sobrang hirap harapin o tanawan ng pagasa ngunit dapat na huwag tayong manghinaan ng loob bagkus tumawag tayo sa Diyos at magpakatatag.

Anonymous said...

BAGUIO RACHEL R.
BSIT-I

Sagot:

1.Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

ANGELA-asawa ni Onofre na naging baliw.
-Galing Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency at ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili at pinagpasa-pasahan ng mga parokyanong intsik.

DOKTOR ISIDRO-matandang doktor na gumagamot kay angela.

ONOFRE-asawa ni Angela
-nakulong sa city jail ng Maynila dahil sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973.
-nabubuhay sa pagdidiyaryo-bote.
-tahimik na tao, marunong makisama at hindi mahilig sa gulo.

MARIA ALIW-anak ni Angela at Onofre.
-pinangalanan ng mag-asawa na Botik-kotik noong maliit pa.

CHABENG-matalik na kaibigan ni Angela.

MRS.BUENAVENTURA-istrikto't masungit na titser.

LITO L.-abandoned child at inabot ng pitong taon sa bahay ampunan.

JENNIFER-iniwan sa ospital dahil walang pambayad ang kaniyang mga magulang noong sya ay bagong silang pa.


2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Si Angela ay galing Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency at ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili at pinagpasa-pasahan ng mga parokyanong intsik. Yun siguro ang dahilan kung bakit sya naging baliw. May asawa't anak sya. Ang asawa nya ay si Onofre Miguel at ang kanyang anak naman ay si Maria Aliw. Ipinasok ni Onofre si Angela sa mental hospital dahil nawawala na io sa sariling katinuan. Napag isip-isip ni Onofre na sino na ang mag-aalaga sa kanilang anak kaya ibinigay nya ito sa bahay ampunan.
Si angela naman ay nangungulila sa anak dahil sampung taon na nya itong hindi nakikita. Maraming katanungan sa kanya si Dr.Isidro upang malaman kung tuluyan na ba syang gumaling. Noong nakalabas na si Angela sa mental hospital, pansamantala muna syang tumutuloy sa kanyang matalik na kaibigan na si Chabeng. Pinuntahan nya rin ang nasabing bahay ampunan upang makita ang kanyang pinakamamahal na anak at nang sa ganon ay mabawi nya ito. Nang magpakita si Angela kay Onofre ay nasaksak nya ito at pagkatapos nang pangyayaring iyon ay ibinalik si Angela sa mental hospital ng mga nakakita sa kanya.3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.


-Makikita sa kuwentong ito na kahit nawala sa sariling katinuan si Angela ay mahal na mahal nya parin ang kanyang anak.Dahil bilang isang magulang, magkawalay man o mawala ng mahabang panahon ngunit hindi ang pagmamahal na nadarama ng isang ina sa kanyang anak. Huwag din magtitiwala sa mga taong hindi pa lubusang kilala upang hindi maloko dahil marami ang nagpapanggap na inosente ngunit illegal naman pala ang gawain.

Anonymous said...

SHEILA E. MONTILLE
BSCS-1

1.TUKUYIN ANG MGA TAUHAN SA KWENTO AT ILARAWAN ANG KANILANG MGA KATANGIAN.

a.Angela-isang ina ngunit nabaliw dahil sa mga nangyari sa kanyang hindi maganda sa kanyang pagluwas dito sa maynila.

b.Onofre-asawa ni angela,lasenggero,
ngunit masipag siya dati lahat ng trabaho ay ginagawa niya para sa kanyang pamilya,kaya lang siya naging lasenggo dahil sa mga problema niya sa buhay.

c.Aling chabeng-kaibigan ni angela ,mabuting tao,sakanya tumuloy si angela ng siya ay makalabas sandali sa mental.

d.Dr.Isidro-isang matandang doktor sa mental, siya ang nagpalabas kay angela sandali para malaman niya kung magaling na ba ito..

e.Mrs.Buenaventura-sa kanya ibinigay ni angela ang kanyang anak na si aliw.
tagapangasiwa sa ampunan

f.Aliw-anak nina angela at onofre2.ISULAT ANGBUOD NG KWENTO

ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na nabaliw dahil sa mga nangyari sa kanya dito sa maynila,nagahasa siya dito.si onofre ang kanyang aswa at si aliw naman ang kanyang nagiisang anak.
Nang siya ay mabaliw pinadala siya ng kanyang asawa sa mental, at ang kanilang anak naman ay ipinaampun ni onofre.
ng bumalik na siya sa katinuan ay binalikan niya ang kanyang pamilya
ngunit sa kasamaang palad ay wala na siyang pamilyang uuwian,dahil wala na ang kanyanng anak, binali0kanniya ang kanyang asawa at pinatay ito,napatay niya si onofre at si angela naman ay nabalik sa mental.


3.ANU ANG MGA ARAL NA NAKUHA SA KWENTO?
IPALIWANAG.

ang aral na kuha ko ay ang pag-iisip ni onofre na dapat ay nagtatrabaho siya kesa nagiinum para mabuo na niya ang kanyang pamilya,dapat ang mgya tao namayu problema ay di nagpapadrala sa kanilang mga problema,dapat ay ginagawan natin ito ng paraan para maresolba ito.

Anonymous said...

Daodoy,Regine T.
BSIT-1

MGA SAGOT:

1. Mga Tauhan:
* Angela Miguel - isang galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency, naging katulong at ngayon ay nasa mental.
- asawa ni Onofre.
* Onofre Miguel - isang galing sa Palawan, dun siya isinilang at lumaki.
- kabiyak ni Angela.
* Maria Aliw Miguel - ang anak nila Onofre at Angela.
* Doktor Isidro - ang doktor na tumitingin at nag-aalaga kay angela sa loob ng mental.
* Chabeng - ang matalik na kaibigan ni angela.
* Mrs. Buenaventura - isang superintendent sa ampunan ng Metropolitan Settlement House.
* Lito L. at Jennifer - sila ang mga bata na naabanduna ng kanilang mga magulang.
* Leo at Marcial - ang mga kasama ni Mrs. Buenaventura sa ampunan.
* Ilom - ang kasamang kainuman ni Onofre.

2. Buod ng Kwento:
Sa aking pagkakaintindi sa kwento na aking nabasa ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Angela na nabaliw dahil sa sobrabg kahirapan nila sa buhay ng kanyang asawa na si Onofre. Dahil dito, napagpasyahan ng kanyang asawa na dalhin siya sa mental para ipagamot pero bago niya ito dalhin sa mental. Dinala muna nila ang kanilang anak na si Aliw sa isang ampunan upang habang nagpapagaling ang kanyang asawa sa mental hospital ay naaalagaan siya doon. Pagkalipas ng sampung taon, si Angela ay unti-unti ng gumagaling ayon sa kanyang doktor na si Dr. Isidro kaya pinayagan siya nitong lumabas ng dalawa hanggang tatlong araw upang malaman ng doktor na magaling na talaga siya. Sa kanyang paglabas sa mental, pinuntahan niya agad ang kanyang anak sa ampunan sa kanyang pagpunta doon ay nakausap niya ang namamahala sa ampunan na si Mrs. Buenaventura. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Angela na pinaampon ang kanyang anak dahil sa kawalan ng komunikasyon nito sa kanyang asawa ng sampung taon. Sa kanyang pagkabigla, siya ay nahimatay at pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hinanap ni Angela ang kanyang asawa at nang matagpuan niya ito na umiinom ng alak bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang pagkagalit dito. Nang siya ay lapitan ng kanyang asawa bigla niya na lang itong sinaksak. Dahil sa pangyayari na iyon, namatay ang kanyang asawa na si Onofre at si Angela naman ay binalik sa mental hospital para maobserbahan siya ng mabuti.

3. Mga Aral:
* Dapat laging buo ang loob sa pagharap sa mga suliranin na darating sa buhay natin.
* Wag tayong panghihinaan ng loob kapag may kinakaharap tayong problema.
* laging isipin na ang lahat ng mga problemang kinakaharap natin ay laging may katumbas na solusyon.

Anonymous said...

Name: Nestor E, Montano Jr,
Course: BSHRM
Date: 2012/01/11


1,) Tukuyin ang mga taohan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian,

-Angel-->ina ni aliw, baliw
-Onofre-->asawa ni Angela
-Aliw/ Marie Aliw-->anak ni Angela at Onofre
-Dr. Isedro-->Nag alaga kay Angela
-Mrs. Buenaventura-->Guro, tumanggap kay Aliw
-Chabeng-->matalik na kaibigan ni Angela
-Jeniffer at Lito L-->mga batang naabanduna
-Ilon--> Kainuman ni Onofre


2,)Ibigay ang buod ng kuwento.

->si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nagngangalang Onofre at may anak na isa at ang pangalan ay si Aliw, de natiis ni Onofre ang kabaliwan ni Angela o ng kanyang asawa hanggang sa dinala niya ito sa mental honpital at ipinaampon naman niya ang kanyang anak na si Aliw at simula noon ay de na siya nagpakita sa mga tao.

hanggang sa dumating ang isang Araw na gumaling na si Angela at hinanap ang kanyang anak na si Aliw, ngunit nalaman niya na ipinaampon na ito ng kanyang asawang si Onofre noon dahil nabaliw nga si Angela o ang kanyang asawa, dahil sa akala niya ay de na ito gagaling kaya niya yon nagawang ipaapon ang kanilang anak. at de pa rin si Angela sumuko hinanap niya ang kanyang asawa ngunit nang makita niya ito ay lumabas agad sa balita si Onofre Miguel 36 year's old ay biglang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel De la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero, matimtiman street sa Tundo, Maynila.


3,)Anu anong mga aral ang makikita sa kuwento,? Ipaliwanag.

->Pagiging matatag sa lahat ng problemang dumarating sa buhay ng bawat tao, dahil ang lahat ng problemang dumaraan sa isang tao o family ay may sulusyon. kasi walang binigay na problema ang Deyos na de kaya ng isang tao o ng isang family kaya dapat maging matatag sa lahat ng pagkakataon sa buhay.

Anonymous said...

GIRLIE UBANDO
BSHRM1

1.tukuyin ang mga tauhan sa kwento at ilarawan ang kanilang mga katangian?
*Angela miguel- asawa ni onofre at mahigit walong taon sa mental ospital dahil sa kanyang kabaliwan.
*Onofre- asawa ni angela, na nakulong din dahil nasangkot sya sa paghoholdap.
*Dr.Isidro- isa syang doktor sa mental hospital at sya rin ang doktor ni angela miguel.
*Maria Aliw{botik-kotik}- anak ni angela at onofre miguel na pinaampon sa settlement house.
*Chabeng- kaibigan ni angela miguel.
*Mrs.Buenaventura- sya ang namamahala sa settlement house.

2.ibigay ang buod ng kwento?
May isang anak sila Angela at si Onofre Miguel at yon ay si Maria Aliw,ibinigay nila ito sa amponan kung kayat di na nila ito nakuha sapagkat pinaampon na nila ito sa mga taong nangangarap din magka anak, at sa labis na rin na katagalan ng bata sa amponan kaya nagawa na nilang ipaampon dahil sa akala nilang di na babalikan ang bata. nabaliw si angela na dalawang taon pa lamang si aliw ,at mahigit walong taon din sya sa kulungan kung kayat di nya na nakita ang kanyang anak at asawa, nang gumaling na sya pinalabas na sya ni dr.isidro sa mental hospital,pumunta sya sa lugar kung saan iniwan ang kanyang anak, subalit wala na doon ang batang akala nya ay makikita pa nya. nalolong naman si onofre sa alak, at dahil dein sa kanyang kalasingan nakagawa siya ng kasalanan, nasangkot sya sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay.

3. anu-anong mga aral ang makikita sa kwento?
ang natutunan ko po sa kwento ay wag basta ibigay ang anak sa di kilalang tao.
kung di mo kayang buhayin ang sarili mong anak,dapat ibigay ito sa ctaong alam mong mapagkakatiwalaan mo at yong taong alam mo na aalagaan,mamahalin,uturuan ng magandang asal at kong alam mong kaya nyang buhayin.

Anonymous said...

Rosechell I. Mata
BSIT-1


SAGOT:

mGA Tauhan:

Angela Miguel
*ina ni Maria Aliw(Botik-kotik)
*asawa ni Onofre Miguel
*sya ang baliw sa kwento

Onofre Miguel
*asawa ni Angela Miguel at ama ni Maria aliw

Maria Aliw(Botik-kotik)
*sya ang anak nina Angela Miguel At Onofre Miguel

Chabeng
*ito ang matalik na kaibigan ni Angela Miguel

Dr.Isidro
*ang naging doktor ni Angela sa loob ng Mental hospital pa.

Mrs.Buenaventura
*sya ang namamahala ng ampunan
*ito ang nag-alaga kay Aliw sa loob ng ampunan

Lito L.
*Ang batang nas ampunan na hindi na dinalaw ng kanyang ama't
ina.

Jennifer
*kasama ni Lito na inabandona na din

Leo at Marcial
*sila ang kasakasama ni Mrs.Buenaventura sa ampunan

2.Buod ng kwento:
Si Angela Miguel ay ang asawa ni Onofre Miguel at ina ni Maria Aliw.Galing ito sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan ng Dawn Employment Agency.Si Onofre naman ay galing Palawan na nagpunta sa maynila sa paghahanap ng kapalaran.Sanggol pa lamang si Aliw ng iniwan ito sa ampunan ng kanyang ama;t ina,ang ampunan na ito ay panamamahalaan ni Mrs.Buenaventura.Nabaliw si Angela nang hindi alam ni Onofre ang dahilan,kung nang dahil ba ito sa naging kapalaran nya sa lungsod,sa lahi lang ba nila ito o dahil sa nalilipasan lamang ito ng gutom?.
Sa loob ng sampung taon marami na ang nangyari kay Onofre,nagsipag ito ng husto ngunit dumating ang pagkakataon na nagawa nitong mangholdap dahil narin ito sa kahirapan ng buhay.Si Dr.Isidro ang naging doktor ni Angela sa Mental Hospital,pinalabas nito sandali si Amgela sa pag-aakalang magaling na ito.Nalaman ni Angela na wala na si aliw sa ampunan dahil may pamilya ng umampon dito.Nagkita ang mag-asawang Onofre at Angela,halang di makapaniwala si Onofre sa nakikita nito.Nabalitaan na lamang na patay na si Onofre dahil sa ginawang pananaksak ni Angela rito.

3.Aral:
*hindi natin kailangang gumawa ng masama dahil sa kahirapan*
-magsikap at gumawa ng paraan upang guminhawa ang buhay,hindi sapat na ang dahilan ay ang kahirapan upang gumawa ng isang bagay na maaaring pagsisihan sa huli.

*walang maidudulot na maganda ang bisyo*
-sa pag-inom ng alak,hindi mawawala ang problema kahit takasan mo ito mas maganda ng gumawa ng desisyon kung paano mo ito malulutas habang maaga pa at hindi pa ganoon kalaki.

*huwag mawalan ng pag-asa*
-lahat ng problema may solusyon,lahat ng hirap ay may ginhawa,lahat ng kahapon ay may bukas at higit sa lahat,ang kalungkutan ay may kaakibat na kaligayahan,huwag kalimutang maging positibo ang pananaw sa buhay upang makamit ang mga bagay na gustong mangyari.

Anonymous said...

MANGUBAT,ANTHONY M.
BSHRM


1.Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.


*Angela-nabaliw dahil sa paghahalay ng ibat ibang tao;
-ina ni aliw, baliw
*onofre-asawa ni angela,
*Aliw / Maria Aliw-anak ni Angela at Onofre.
-Botik-kotik ang pinagalan ng mag asawa dahil syay maliit pa noon.
*Dr. Isidro-isa syang doktor sa mental hospital
*Mrs. Buenaventura-isang guro at isa ring Ina sa Bahay Ampunan.
*Chabeng - Matalik na Kaibigan ni Angela.
2. Ibigay ang buod ng kuwento.
Si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nangangalang Onofre at anak na si Aliw, nasira ang kanilang pamilya nila dahil sa asawa’ng nabaliw , ipinasok ni Onofre ang kanyang asawa sa isang mental hospital sa pangangalaga ni Dr.Isidro at syay gumaling . Botik-kotik na kanilang nagiisang anak ay dinala sa settlement house isang bahay ampunan, Pinuntahan ni angela ang nasabing bahay ampunan upang makita ang kanyang pinakamamahal na anak at nang sa ganon ay mabawi nya ito. Nang magpakita si Angela kay Onofre ay nasaksak nya ito at pagkatapos nang pangyayaring iyon ay ibinalik si Angela sa mental hospital ng mga nakakita sa kanya.
3.Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.
Ang aral ang makikita sa kuwento walang ina na hindi mahal ang kanilang anak at kahit ano problema wag daanin sa maling paraan para itoy kalimutan .

Anonymous said...

SHIERA MAE PIL
BSHRM

1. TAUHAN :
ANGELA - babaeng nabaliw , ina ni aliw .
ALIW - anak ni angela
ANOFRE - aswa ni angela
DR . ISIDRO - nag alag kay angela
MRS. BUENAVENTURA - guro, nakakuha kay aliw.
LITO L / JENIFFER - mga naabanduna.
ILOM - kainuman ni anofre
CHABENG - tinuluyan , kaibigan matalik ni angela


BUOD :

Ang babaeng si angela ay nabaliw dahil sa pagsasamantala sa kanya ng ibat- ibang tao, meron syang anak at asawa si aliw ang anak ni angela ay nawalay sa kanya simula ng madala sya sa mental hospital pina ampon ni anofre ang kanilang anak sa pag aakalang di na gagaling si angela , lumipas ang panahon at gumaling si angela at hinanap ang kanyang anak at napag alamanan nyang naampon na ito ng ibang tao sa sobrang pagkalungkot ni angela hinanap nya ang asawa na si anofre at ng matagpuan . balita na lamang ay pinatay ny ito at ibinalik sya sa mental hospital .

ARAL :

PROBLEMA , PAGSUBOK AT TATAG :
sa bawat problema at pagsubok dapat maging matatag tayo kasi walang mangyayari kung di mo to mahahrap ng maayos at walang lakas ng loob .

Anonymous said...

LOUIE OMBAO
BSHRM

1. TAUHAN :
ANGELA - babaeng nabaliw , ina ni aliw .
ALIW - anak ni angela
ANOFRE - aswa ni angela
DR . ISIDRO - nag alag kay angela
MRS. BUENAVENTURA - guro, nakakuha kay aliw.
LITO L / JENIFFER - mga naabanduna.
ILOM - kainuman ni anofre
CHABENG - tinuluyan , kaibigan matalik ni angela


BUOD :

Ang babaeng si angela ay nabaliw dahil sa pagsasamantala sa kanya ng ibat- ibang tao, meron syang anak at asawa si aliw ang anak ni angela ay nawalay sa kanya simula ng madala sya sa mental hospital pina ampon ni anofre ang kanilang anak sa pag aakalang di na gagaling si angela , lumipas ang panahon at gumaling si angela at hinanap ang kanyang anak at napag alamanan nyang naampon na ito ng ibang tao sa sobrang pagkalungkot ni angela hinanap nya ang asawa na si anofre at ng matagpuan . balita na lamang ay pinatay ny ito at ibinalik sya sa mental hospital .

ARAL :

PROBLEMA , PAGSUBOK AT TATAG :
sa bawat problema at pagsubok dapat maging matatag tayo kasi walang mangyayari kung di mo to mahahrap ng maayos at walang lakas ng loob .

Anonymous said...

MARIAN DIAGBEL
BSHRM

TAUHAN :

angela - babaeng nabaliw , ina ni aliw
aliw- anak ni angela
anofre - asawa ni angela
Dr. isidro - nag alaga kay angela
Mrs. Buenaventura - guro , nakakuha kay aliw
Lito L. / Jennifer - mga naabanduna
ilom- kainuman ni anofre
chabeng - tinuluyan , kaibigang matalik ni angela .

BUOD :

Si Angela Miguel ay ang asawa ni Onofre Miguel at ina ni Maria Aliw.Galing ito sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan ng Dawn Employment Agency.Si Onofre naman ay galing Palawan na nagpunta sa maynila sa paghahanap ng kapalaran.Sanggol pa lamang si Aliw ng iniwan ito sa ampunan ng kanyang ama;t ina,ang ampunan na ito ay panamamahalaan ni Mrs.Buenaventura.Nabaliw si Angela nang hindi alam ni Onofre ang dahilan,kung nang dahil ba ito sa naging kapalaran nya sa lungsod,sa lahi lang ba nila ito o dahil sa nalilipasan lamang ito ng gutom?.
Sa loob ng sampung taon marami na ang nangyari kay Onofre,nagsipag ito ng husto ngunit dumating ang pagkakataon na nagawa nitong mangholdap dahil narin ito sa kahirapan ng buhay.Si Dr.Isidro ang naging doktor ni Angela sa Mental Hospital,pinalabas nito sandali si Amgela sa pag-aakalang magaling na ito.Nalaman ni Angela na wala na si aliw sa ampunan dahil may pamilya ng umampon dito.Nagkita ang mag-asawang Onofre at Angela,halang di makapaniwala si Onofre sa nakikita nito.Nabalitaan na lamang na patay na si Onofre dahil sa ginawang pananaksak ni Angela rito.

ARAL :
Sa bawat problema at pagsubok dapat magng matatag kasi walang mangyayari kapag di mo to mahahrap ng maayos at walang lakas ng loob .

Anonymous said...

Pascual , Gellie G.
BEED _ 1st year

1.tukuyin ang mga tauhan sa kwento at ilarawan ang kanilang mga katangian?
*Angela miguel- asawa ni onofre at mahigit walong taon sa mental ospital dahil sa kanyang kabaliwan.
*Onofre- asawa ni angela, na nakulong din dahil nasangkot sya sa paghoholdap.
*Dr.Isidro- isa syang doktor sa mental hospital at sya rin ang doktor ni angela miguel.
*Maria Aliw{botik-kotik}- anak ni angela at onofre miguel na pinaampon sa settlement house.
*Chabeng- kaibigan ni angela miguel.
*Mrs.Buenaventura- sya ang namamahala sa settlement house.

2.ibigay ang buod ng kwento?
May isang anak sila Angela at si Onofre Miguel at yon ay si Maria Aliw,ibinigay nila ito sa amponan kung kayat di na nila ito nakuha sapagkat pinaampon na nila ito sa mga taong nangangarap din magka anak, at sa labis na rin na katagalan ng bata sa amponan kaya nagawa na nilang ipaampon dahil sa akala nilang di na babalikan ang bata. nabaliw si angela na dalawang taon pa lamang si aliw ,at mahigit walong taon din sya sa kulungan kung kayat di nya na nakita ang kanyang anak at asawa, nang gumaling na sya pinalabas na sya ni dr.isidro sa mental hospital,pumunta sya sa lugar kung saan iniwan ang kanyang anak, subalit wala na doon ang batang akala nya ay makikita pa nya. nalolong naman si onofre sa alak, at dahil dein sa kanyang kalasingan nakagawa siya ng kasalanan, nasangkot sya sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay.

ARAL :
Dapat maging matatag sa pagharap sa bawat problema , kasi walang mangyyari kung hindi mo to haharapin ng walang lakas ng loob .

Anonymous said...

MARIO Z. RECEDES JR
BSHRM2


1.TUKUYIN ANG MGA TAUHAN SA KWENTO AT ILARAWAN ANG KANILANG MGA KATANGIAN.

=ANGELA MIGUEL=
Dating katulong at nbaliw at
asawa ni Onofre Miguel

=ONOFRE MIGUEL=
asawa ni angela miguel at
ama ni maria aliw miguel

=MARIA ALIW MIGUEL=
ang anak nila onofre at angela


=Doktor Isidro=
ang doktor na tumitingin at nag-aalaga kay angela sa loob ng mental.

=Chabeng=
ang matalik na kaibigan ni angela.

=Mrs. Buenaventura=
isang superintendent sa ampunan ng Metropolitan Settlement House.

=Lito L. at Jennifer=
sila ang mga bata na naabanduna ng kanilang mga magulang.

=Leo at Marcial=
ang mga kasama ni Mrs. Buenaventura sa ampunan.

=Ilom=
ang kasamang kainuman ni Onofre.


2. Buod ng Kwento:

Si Angela ay galing Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency at ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili at pinagpasa-pasahan ng mga parokyanong intsik. Yun siguro ang dahilan kung bakit sya naging baliw si angela din ay dalawang taon pa lamang si aliw ,at mahigit walong taon din sya sa kulungan kung kayat di nya na nakita ang kanyang anak at asawa, nang gumaling na sya pinalabas na sya ni dr.isidro sa mental hospital,pumunta sya sa lugar kung saan iniwan ang kanyang anak, subalit wala na doon ang batang akala nya ay makikita pa nya.

3.Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

ang natutunan ko sa kwento dapat di ka sumusuko sa mga problema na dumadating sa buhay mu dapat eto pa ang mging tulay para maging matibay at matatag ka kya nga ang bawat tao sa mundo pinanganak dhil my knya knya tayong mission na dpat gampanan natutunan ko din na hindi dapat inu una ang sariling kasiyahan dapat matutunan o maalala mo na my anak ka na dapat buhayin at wag malulong sa bisyo at wag mahiya na magdasal sa ating panginoon kasi sya lng ang handng mkinig sa mga problema mo.

thank you_____GOD

regine said...

Regine H. Quirez
BSIT-1

1. Mga Tauhan
Angela Miguel - babaeng nabaliw
Onofre Miguel - asawa ni angela
Maria Aliw Miguel - anak nila Angela @ Onofre Miguel
Dr. Isedro - doktor ni Angela sa ospital
Mrs. Buenaventura - namamahala sa ampunan
Chabeng - kaibigan ni Angela Miguel
Jeniffer at Lito L. - mga batang naabanduna
Leo at Marcial - kasakasama ni Mrs.Buenaventura sa ampunan

2. Buod ng Kwento
Si Angela Miguel ay kabiyak ni Onofre Miguel. Ang nag-iisang anak nila ay Maria Aliw. Ibinigay nila ito sa amponan at dahil dun hindi na nila muling nakita ito, sa kadahilanang may umampon na dito. Nabaliw si Angela nung dalawang taon pa lamang si Maria Aliw. Walong taon din sya sa kulungan kung kayat di nya na nakita ang kanyang mag-iisang anak at asawa. Pagkalipas ng panahon, hinayaan na sya ni Dr. Isidro na makalabas ng mental ospital sa pag-aakalng magaling na ng lubusan si Angela. Hinanap niya ang amponang kung nasaan ang kanyang anak ngunit wla na ito pagdating duon. Ang kanyang asawa naman na si Onofre ay nasangkot sa isang krimen ng isang panghoholdap at pagpatay.
Nang magkita si Angela at Onofre, nasaksak ni Angela ang kanyang asawa pagkatapos nang pangyayaring ay ibinalik si Angela sa mental hospital ng mga nakakita sa kanya.3. Aral
para sa akin, ang aral na napulot ko ay huwag sumuko sa pagsubok ng buhay! ito ay pagsubok lamang na binigay ng ating Ama na alam niyang malalagpasan natin. Nagbibigay siya ng pagsubok sa mga taong alam niyang kaya itong lagpasan! Habang may buhay may pag-asa! :)

Anonymous said...

Franz Kennedy B. Casas
BSIT-1

1.Angela Miguel
- isang babaeng galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan ng employment agency, na naging katulong at ngayon ay nasa mental.
- asawa ni Onofre.
Onofre Miguel
- isang galing sa Palawan, dun siya isinilang at lumaki.
- kabiyak ni Angela.
Maria Aliw Miguel
- ang anak nila Onofre at Angela.
Doktor Isidro
- ang doktor na tumitingin at nag-aalaga kay angela sa loob ng mental.
Chabeng
- ang matalik na kaibigan ni angela.
Mrs. Buenaventura
- isang superintendent sa ampunan ng Metropolitan Settlement House.
Lito L. at Jennifer
- sila ang mga bata na naabanduna ng kanilang mga magulang.
Leo at Marcial
- ang mga kasama ni Mrs. Buenaventura sa ampunan.
Ilom
- ang kasamang kainuman ni Onofre.

2.Si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nagngangalang Onofre at anak na si Aliw, di natiis ni Onofre ang kabaliwan ni Angela hanggang sa dinala nya ito sa mental hospital at ipinaampon naman ang kanyang anak at simula noon ay di na sya nagpakita sa mga ito.
Hanggang sa isang araw ay gumaling si angela at hinanap ang anak ngunit nalaman nyang ipinaampon na ito ng pinagdalhan dito ng asawa pinilit nyang hanapin ang asawang si onofre at nung makita ito lumabas nalang ang balitang
BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.


3.Ang bawat nangyayari sa mundo ay may dahilan at kung ano man yung dahilan na yo\un kailangan nating labanan at wag mawalan ng pag-asa dahil walang mawawala kung lalaban natin bawat pagsubok na darating sa ating buhay :|

regine said...

Regine H. Quirez
BSIT-1

1. Mga Tauhan
Angela Miguel - babaeng nabaliw
Onofre Miguel - asawa ni angela
Maria Aliw Miguel - anak nila Angela @ Onofre Miguel
Dr. Isedro - doktor ni Angela sa ospital
Mrs. Buenaventura - namamahala sa ampunan
Chabeng - kaibigan ni Angela Miguel
Jeniffer at Lito L. - mga batang naabanduna
Leo at Marcial - kasakasama ni Mrs.Buenaventura sa ampunan

2. Buod ng Kwento
Si Angela Miguel ay kabiyak ni Onofre Miguel. Ang nag-iisang anak nila ay Maria Aliw. Ibinigay nila ito sa amponan at dahil dun hindi na nila muling nakita ito, sa kadahilanang may umampon na dito. Nabaliw si Angela nung dalawang taon pa lamang si Maria Aliw. Walong taon din sya sa kulungan kung kayat di nya na nakita ang kanyang mag-iisang anak at asawa. Pagkalipas ng panahon, hinayaan na sya ni Dr. Isidro na makalabas ng mental ospital sa pag-aakalng magaling na ng lubusan si Angela. Hinanap niya ang amponang kung nasaan ang kanyang anak ngunit wla na ito pagdating duon. Ang kanyang asawa naman na si Onofre ay nasangkot sa isang krimen ng isang panghoholdap at pagpatay.
Nang magkita si Angela at Onofre, nasaksak ni Angela ang kanyang asawa pagkatapos nang pangyayaring ay ibinalik si Angela sa mental hospital ng mga nakakita sa kanya.3. Aral
para sa akin, ang aral na napulot ko ay huwag sumuko sa pagsubok ng buhay! ito ay pagsubok lamang na binigay ng ating Ama na alam niyang malalagpasan natin. Nagbibigay siya ng pagsubok sa mga taong alam niyang kaya itong lagpasan! Habang may buhay may pag-asa! :)

Anonymous said...

Maryrose Arcibal
bsHRM-1

1.tukuyin ang mga tauhan sa kwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

Angela Miguel -Isang baliw dahil sa kanyang nakaraan.

Onofre Miguel -asawa ni angle miguel
-masipag na asawa

Maria Aliw -anak ni angela at onofre
-(Botik-Botik) ang tawag sa kanya noon na ang kahulugan sa pagsilang sa kanya.

Doktor Isidro -Doktor ni Angela sa National Mental Hospital.

Chabeng -kaibigan ni Angela.

Mrs.Buenaventura -superintendent sa Metropolitan Settlement House na ampunan.

Lito L. -Abandon child

Jenifer -Inabandon sa isang ospital

Imo -kainuman ni Onofre2.)Ibigay ang buod ng kuwento

Si Angela ay nabaliw dahil sa kanyang nakaraan, naloko ng isang kinatawan ng dawn employment agency. ipinasok na katulong sa maynila,ginasa,ipinagbili,pinagpasa-pasahan ng mga parukyanong intsik. may anak sila ni Onofre pero dinala nila sa metropolitan settlement house dahil walang mag-alaga kay Maria Aliw. kelangan maghanap-buhay si Onofre para may pambili ng gamot ni Angela at mailabas si Maria Aliw sa Metropolitan settlement house.
Umiinom si Onofre sa loob ng nakaraang isang linggo nang libre.Umiinom si Onofre sa tindahan ng bigla andoon si Angela at sinasak si Onofre. napag-alamanng kagagaling sa national mental hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubosang pagre-release sa kanya.samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng maynila. si Onofre ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973,hindi nabisitahan minsan man sa loob ngn nakarang sampong taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagyurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.
ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar,samantalang si angela miguel naqman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.

3.)"PAGSISISI" huwag ipamigay ang anak kong sa huli ay babalikan murin. dapat huwag pabayaan ang mga taong may diperensiya sa pag-iisip. kong baga sila dapat ang pagtuonan ng pansin. dahil sa oras ng kanilang pag-iisa ay dun nila mas kelangan ng suporta.. HUWAG MAWALAN PAG-ASA DAHIL HINDI TAYO BIBIGYAN NG DIYOS NG PAGSUBOK KONG HINDI NATIN KAYANG LAMPASAN..

Anonymous said...

CANA,MARY JOY M.
BSIT -1


1.Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

ANGELA MIGUEL = Asawa ni Onofre Miguel at ina ni maria aliw. Galing sa Ilo-Ilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency.Ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa,ipinagbili,pinag-pasapasahan ng parukyanong intsik at kaya naging baliw ito.

ONOFRE MIGUEL = Asawa ni Angela Miguel at Ama ni Maria Aliw Miguel.Tahimak na tao,marunong makisama,hindi mahilig sa gulo.Nabubuhay sa pagdidiyaryo-bote.

MARIA ALIW MIGUEL = Anak ni Angela Miguel at Onofre Miguel.Ang batang pinaampun sa Metropolitan settlement house.

CHABENG = Matalik na kaibigan ni Angela Miguel.

MRS.BUENAVENTURA = Superintendent sa ampunan na Metropolitan Settlement House,Istrikto at masungit na titser.


Dr.Isidro = Ang naging doktor ni Angela sa Mental Hospital.


Lito L. = Ang batang pinaampun na hindi na dinalaw ng kanyang ama't
ina.

Jennifer = Batang inabandona na din ng ina at ama kagaya rin ni Lito.


Leo at Marcial = Kasama ni Mrs.Buenaventura sa ampunan.

Imo = Kainuman ni Onofre ng gabing patayin c onofre ni angela.


2. Ibigay ang buod ng kuwento.

* Si Angela Miguel at Onofre Miguel ay mag asawa,meron silang anak na si Maria Aliw Miguel.Ngunit nabaliw si Angela kaya napagpasyahan ni Onofre na ipasok sa Mental Hospital ito.Ngunit walang mag-aalaga sa kanilang anak na si Maria aliw kung ipapasok niya ito sa mental kaya ipinaampun nila ito sa ampunang Metropolitan Settlement House na pinamamahalaan ni Mrs.Buenaventura,at napasok na nga si angela sa Mental Hospital.Lumipas ang maraming taon gumaling si angela sa mental,dumating ang araw na tinetesting siya ng kanyang doktor na si Dr.Isidro at napag-alaman nga nito na gumagaling na si Angela kaya pinayagan siya nito na panandaliang lumabas ng hospital kaya lang wala siyang mauuwian dahil hindi na niya alam kong saan na nakatira ang kanyang asawa na si Onofre kasi hindi na siya dinadalaw ni Onofre,Dahil natatakot si Onofre na malaman na baka hindi parin si Angela gumagaling kaya natatakot siyang dumalaw sa mental hospital.Kaya kay Chabeng nalang muna siya makikitira sa paglabas niya ng hospital.Sa paglabas niya ang una niyang pinuntahan ay ang ampunan na iniwanan nila ng kanyang anak na si maria aliw,Ngunit napag-alaman ni Angela na pinaampun na ang kanyang anak sa iba sa kadahilanang hindi na ito dinadalaw isa man sa kanila ni Onofre kaya ipinaampun na ito sa iba,Dahil meron silang patakaran sa ampunan na pag anim na buwan na, na hindi dinadalaw ang bata ay idenediklara na nila itong abandonado at pinapaampun na nila ito sa taong gustong umampun dito.nang malaman ni angela na pinaampun ang kanyang anak.nag-uumpisa nang mang-usig ang mata't tinig ni angela at nagalit ito.Isang nag-iinuman si Onofre at ang kanyang mga kainuman.Nagkantahan ang mga kainuman ni Onofre.Tagay na,Tagay pa;tulad ng tagay mo kagabi.Dinala ni Onofre ang baso sa bibig niya.nang inangat niya ang kanyang mukha may naaninaw siya na parang multo sa likuran ni Imo at nagsalita ito "Onofre?" At natiyak niya na nagsalita nga ang nasa likuran ni imo at si angela nga ito,Blangka ang mukha ni angela.Hindi nanunumbat ang tinig,hindi nagtatanong,ngunit nagpapahayag."Umiinom ka lang pala diyan.angela?hindi parin makapaniwala si Onofre.kasabay nito'y parang wala sa sariling napatayo siya.Dahan-dahan humakbang,akmang hahawakan ang balikat ni Angela.Nag-uumpisa ng mabuhay ang mga damdamin sa loob nya:pananabik,kasiyahan.Ngunit napatay ni angela si Onofre,Samantalang si Angela miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.


3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

* Huwag mawalan ng pag-asa at huwag matakot ,Dahil kung hindi nawalan ng pag-asa si Onofre at hindi siya na takot dalawin si angela sa mental malalaman sana niya na gumaling na ito sa pagka baliw.

Anonymous said...

Miguel G. rivera
BsHrm-1
1.MGA TAUHAN
DOKTOR ISIDRO-isang doktor,mabait,matulungin,at maalaga
ANGELA MIGUEL-isang babaeng may sakit sa pagiisip at asawa ni onofre miguel
ONOFRE MIGUEL-asawa ni angela miguel, mabait,masipag
MARIA ALIW-anak nina angela at onofre
MRS.BUENAVENTURA-isang matandang babae na namamahala sa bahay ampunan
2.BUOD
Si angela miguel ay isang babaeng may sakit sa pag-iisip mayroon siyang asawa na nagngangalang onofre miguel.si angela at onofre ay may isang anak na nagngangalang maria aliw o kotik-botik.napunta si angela sa isang mental dahil nagkaroon siya ng isang sakit na dahilan upang malayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay.ang dahilan ng kanyang pagkabaliw ay naloko siya sa isang kinatawan dawn employment agency.ipinasok siyang katulong sa maynila,ginahasa,ipinagbili,pinagpasa-pasahanng mga intsik. si doktor isidro ay isang mabait na doktor malapit siya kay angela siya ang tumutulong kay angela upang gumaling siya.di nagtagal pinalaya si angela dahil ang obserbasyon ng doktor ay magaling na siya.tinulungan siya ni dok na hanapin ang kanyang anak na ipinaampon ng kanyang asawa.dahil wala noon sa pagiisip si angela.nagpunta sila sa bahay ampunan at doon nakaharap nila si mrs.buenaventura ang sinasabing namamahala sa bahay ampunan ngunit wala sa kanilang naipakitang nagngangalang angela. at dito na nawalan ng pag - asa si angela.at isang araw nabalitaan nalang ng mga tao na si onofre miguel ay sinaksak ng kanyang asawa na nagngangalang angela miguel,at muling ibinalik si angela sa mental.
3.ARAL
huwag tayong mawalan ng pagasa sa buhay
lahat ng problema ay may solusyon at hindi dapat idaan sa marahas na gawain.

Anonymous said...

Meriam Ogatis
BSIT-1

1.Mga Tauhan:
Angela Miguel - isang galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency, naging katulong at ngayon ay nasa mental.
asawa ni Onofre.
Onofre Miguel - isang galing sa Palawan, dun siya isinilang at lumaki.
- kabiyak ni Angela.
Maria Aliw Miguel - ang anak nila Onofre at Angela.
Doktor Isidro - ang doktor na tumitingin at nag-aalaga kay angela sa loob ng mental.
Chabeng - ang matalik na kaibigan ni angela.
Mrs. Buenaventura - isang superintendent sa ampunan ng Metropolitan Settlement House.
Lito L. at Jennifer - sila ang mga bata na naabanduna ng kanilang mga magulang.
Leo at Marcial - ang mga kasama ni Mrs. Buenaventura sa ampunan.
Ilom - ang kasamang kainuman ni Onofre.

2.Buod ng kwento:
Si Angela Miguel ay ang asawa ni Onofre Miguel at ina ni Maria Aliw.Galing ito sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan ng Dawn Employment Agency.Si Onofre naman ay galing Palawan na nagpunta sa maynila sa paghahanap ng kapalaran.Sanggol pa lamang si Aliw ng iniwan ito sa ampunan ng kanyang ama;t ina,ang ampunan na ito ay panamamahalaan ni Mrs.Buenaventura.Nabaliw si Angela nang hindi alam ni Onofre ang dahilan,kung nang dahil ba ito sa naging kapalaran nya sa lungsod,sa lahi lang ba nila ito o dahil sa nalilipasan lamang ito ng gutom?.
Sa loob ng sampung taon marami na ang nangyari kay Onofre,nagsipag ito ng husto ngunit dumating ang pagkakataon na nagawa nitong mangholdap dahil narin ito sa kahirapan ng buhay.Si Dr.Isidro ang naging doktor ni Angela sa Mental Hospital,pinalabas nito sandali si Amgela sa pag-aakalang magaling na ito.Nalaman ni Angela na wala na si aliw sa ampunan dahil may pamilya ng umampon dito.Nagkita ang mag-asawang Onofre at Angela,halang di makapaniwala si Onofre sa nakikita nito.Nabalitaan na lamang na patay na si Onofre dahil sa ginawang pananaksak ni Angela rito.

3.Maaring minsan sa buhay natin ay nkakagawa tayo ng mga disisyon na sobrang hirap harapin o tanawan ng pagasa ngunit dapat na huwag tayong manghinaan ng loob bagkus tumawag tayo sa Diyos at magpakatatag.kung ano mang pagsubok na dumating wag tayo susuko.

Anonymous said...

VILMA VILLALOBOS
BSHRM 11


1.TUKUYIN ANG MGA TAUHAN SA KWENTO AT ILARAWAN ANG KANILANG MGA KATANGIAN.

*Doktor Isidro -Ang nagalaga kay Angela sa Mental Hospital.
*Angela Miguel -Ang asawa ni Onofre Miguel.
*Onofre Miguel -Ang asawa ni Angela Miguel.
*Maria aliw Miguel - Ang anak nila Angela at Onofre Miguel.
*Chabeng-Kaibigan ni Angela.
*Ms.Buenaventura -Ang namamahala sa Metro settlement House.
*Lito L. -ulilang bata.
*Jennifer -isa ring ulilang bata.
*Leo and Macial -Kasamahan ni Ms. Buenaventura sa Metro Settlement House.
*Imo -Kaibigan ni Onofre sa inuman.


2.ISULAT ANGBUOD NG KWENTO.

*Si angela ay nakapangasawa nang isang probensyano at ito ay si onofre,si onofre ay isinilang at lumaki sa palawan,ngunit nag pasya siyang pumunta ng maynila upang maghanap ng trabaho.si angela naman ay nagmula sa iloilo,dahil sa kahirapan ng buhay siya ay nakipagsapalaran sa maynila,upang maghanap ng trabaho,ngunit siya ay naluko ng employment agency.ngunit lingid sa kanyang kaalaman namasukan siya bilang isang kasambahay,ngunit siya ay pinagsamantalahan ng mga parukyanung intsik.at dahil sa kanyang naging karasan siya ay nabaliw.si angela at onofre ay nagkaroon ng isang anak at ito ay pinangalanang aliw.ngunit si aliw ay dinala sa bahay ampunan at ito kanilang pinabayaan dahil sa matinding kadahilanan.si angela ay nabaliw samantalang si onofre naman ay isang lasinggero.si aliw ay iniwan sa bahay ampunan ng halos sampung taon at ni hindi man lang siay dinalaw,ngunit makalipas ang ilang taon nagpasya ang mga doctor at tuluyang pinalabas si angela sa mental hospital sa pag asang ito ay magaling na.at baling paghahanda sa lubusang pagpapalaya sa kanya sa paglabas niya.at sa paglabas ni angela sa mental hosptal agad niyang hinanap ang kayang anak na si aliw sa bahay ampunan,ngunit sa kasamaang palad wala siyang nadatnan kaya hinanap niya ang kanyang asawa na si onofre,at nang nakita niya ito ay agad niyang tinanung si onofre,ngunit nagulat si onofre dahil sa kanyang pagkakaalam ay hindi pa ito magaling at inakala niyang patay na ito.dahil sa halos sampung taon niya itong hindi nakita.ngunit sa hindi inaasahang pangyayari si angela miguel ay sinakasak niya ang kanyang asawa sa kadahilanang iniwan ni onofre ang kanilang anak sa bahay ampunan.ang bangkay ni onofre ay ibinurol sa baranggay head quarters sa kanilang lugar,samantalang si angela ay hinuli at ibinalik sa mental hospital.

3.ANU ANG MGA ARAL NA NAKUHA SA KWENTO?
IPALIWANAG.

*Sa bawat problema di solusyon ang pagsuko,lahat may kasagutan lahat may pag asa,hangat buhay pa tayo lagi natin tatandaan na may kasagutan sa bawat problema.

Anonymous said...

Name:Aisha s. sahid
Course:BSHRM

Sagot:

1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

ANGELA- isang babaeng nabaliw dahil sa mga pangit na karasan nya sa lunsod , asawa ni onofre at nanay ni aliw

ONOFRE- asawa ni angela na nasira ang buhay dahil sa nawasak ang pamilya niya ,ama ni
aliw

MARIA ALIW/BOTIK-OTIK - ANAK nila angela at onofre na dinala sa ampunan


DR.ISIDRO - Isa sa mga dr na gumamot kay angela

MRS. BUENAVENTURA - tagapamahala sa ampunan


2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Si Angela ay isang babaeng nabaliw dahil sa mga pangit na karanasan sa lunsod asawa ni Onofre na naging lasinggero dahil sa pagkasira ng pamilya nito may anak sila ang pangalan ay Aliw na dinala nila sa half-way homes omas kilala sa pangalan na metropolitan settlement house nang ,si angela ay pansamantalang pinalabas ng dr upang obserbahan kung magaling naba ito bumalik si angela sa bahay kung saan nila iniwan ang anak na si aliw ngunit nang bumalik siya sa ampunan wala na ang anak at nalaman niya na hindi rin ito dinalaw ni onofre kahit minsan , nagalit ito at hindi nakontrol ang sarili pinuntahan niya si onofre at pinatay niya binalik siyang muli sa mental dahil sa ginawa niya3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

-ang nakukuha ku sa kwento aral dapat maging positibo sa mga problemang dumating sa buhay at laging handa sa hinaharap kahit anong pagsubok haharapin.

Anonymous said...

Name:Sahid Aisha. S
Course:BSHRM-1


1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

Angela - babaeng nabaliw dahil sa paghahalay ng ibat ibang tao.

Onofre - asawa ni angela, laging umiinom simula ng magkawatak watak sila.

Aliw/ Maria Aliw - anak nila Angela at Onofre

Dr. Isidro - ang nagalaga kay angela sa loob ng mental hospital.

Chabeng - Matalik na kaibigan ni Angela.

Mrs. Buenaventura - ang nakakuha sa anak nilang si aliw, instrikto na guro.

Lito L. at Jennifer - mga naabanduna.

Leo / Marcial - umalalay kay angela.

Ilom - kainoman ni Onofre.

2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nangangalang Onofre at anak na si Aliw, di natiis ni Onofre ang kabaliwan ni Angela hanggang sa dinala nya ito sa mental hospital at ipinaampon naman ang kanyang anak at simula noon ay di na sya nagpakita sa mga to.
Hanggang sa isang araw ay gumaling si angela at hinanap ang anak ngunit nalaman nyang ipinaampon na ito ng pinagdalhan dito ng asawa pinilit nyang hanapin ang asawang si onofre at nung makita ito lumabas nalang ang balitang
BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.


3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.

- dapat maging positibo sa mga problema sa buhay at habang may pag-asa laging handa sa kahit ano'ng dumating sa buhay.

Anonymous said...

Aisha S,Sahid
BSHRM-11. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

- Angela - babaeng nabaliw dahil sa paghahalay ng ibat ibang tao.

- Onofre - asawa ni angela, laging umiinom simula ng magkawatak watak sila.

- Aliw/ Maria Aliw - anak nila Angela at Onofre

- Dr. Isidro - ang nagalaga kay angela sa loob ng mental hospital.

- Chabeng - Matalik na kaibigan ni Angela.

- Mrs. Buenaventura - ang nakakuha sa anak nilang si aliw, instrikto na guro.

- Lito L. at Jennifer - mga naabanduna.

- Leo / Marcial - umalalay kay angela.

- Ilom - kainoman ni Onofre.

2. Ibigay ang buod ng kuwento.

Si Angela ang babaeng nabaliw na may asawang nangangalang Onofre at anak na si Aliw, di natiis ni Onofre ang kabaliwan ni Angela hanggang sa dinala nya ito sa mental hospital at ipinaampon naman ang kanyang anak at simula noon ay di na sya nagpakita sa mga to.
Hanggang sa isang araw ay gumaling si angela at hinanap ang anak ngunit nalaman nyang ipinaampon na ito ng pinagdalhan dito ng asawa pinilit nyang hanapin ang asawang si onofre at nung makita ito lumabas nalang ang balitang
BALITA, balita! Si Onofre Miguel, 36, ay bigla na lang sinaksak ng asawa niyang si Angela Miguel y de la Cruz sa isang tindahan sa panulukan ng Caballero at Matimtiman Streets sa Tundo, Maynila. Si Angela ay napag-alamang kagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalabas sandali ng mga doktor sa pag-asang magaling na ito at bilang paghahanda sa lubusang pagre-release sa kanya, samantalang si Onofre ay kalalaya lamang mula sa city jail ng Maynila. Si Miguel ay nasangkot sa salang panghoholdap na may kasamang pagpatay noong 1973, hindi nabistahan minsan man sa loob ng nakaraang sampung taon, at pinalaya ng korte sa bisa ng appeal na inihain ng isang human rights organization kaugnay ng pagkayurak sa karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis.

Ang bangkay ni Onofre Miguel ay nakaburol ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar, samantalang si Angela Miguel naman ay ibinalik sa mental hospital ng mga nakasaksi.


3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.
dapat maging handa sa mga prolema sa buhay at parati think positve.

Anonymous said...

analyn gabinete bse /5110049 1st year

1.) mga tauhan sa kwento buwan ,buwan hulugan mo ako ng sundang ni lualhati bautista.


*angela miguel --ang asawa ni onofre miguel at ina ni maria aliw (botik-kotik) at sya ang bida sa kwento na tinuturing baliw na babae.

*onofre miguel --asawa ni angela at ama ni maria aliw.

*maria aliw --sya ang anak ni angela at ni onofre miguel na tinatawag sa pangalan na botik- kotik.

*chabeng --ang matalik na kaibigan ni angela miguel.

*Doktor Isidro --ang mabait na doktor ni angela miguel noong sya ay sa mental hospital.

*Mrs. Buenaventura --sya ang namamahala sa ampunan.

*lito L --ang bata nasa ampunan na di rin dinadalaw ng ama't ina.

*jenefer --isa sa mga batang inabando na rin.

* leo at marcial --sila ang lagi kasma ni mrs Buenaventura sa ampunan.


2.)Buod ng buwan,buwan hulugan mo ako ng sundang


*Ayon sa kwento na aking nabasa ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Angela na nabaliw dahil sa sobrang kahirapan nila sa buhay ng kanyang asawa na si Onofre. Dahil dito, napagpasyahan ng kanyang asawa na dalhin siya sa mental para ipagamot pero bago niya ito dalhin sa mental. Dinala muna nila ang kanilang anak na si Aliw sa isang ampunan upang habang nagpapagaling ang kanyang asawa sa mental hospital ay naaalagaan siya doon. Pagkalipas ng sampung taon, si Angela ay unti-unti ng gumagaling ayon sa kanyang doktor na si Dr. Isidro kaya pinayagan siya nitong lumabas ng dalawa hanggang tatlong araw upang malaman ng doktor na magaling na talaga siya. Sa kanyang paglabas sa mental, pinuntahan niya agad ang kanyang anak sa ampunan sa kanyang pagpunta doon ay nakausap niya ang namamahala sa ampunan na si Mrs. Buenaventura. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Angela na pinaampon ang kanyang anak dahil sa kawalan ng komunikasyon nito sa kanyang asawa ng sampung taon. Sa kanyang pagkabigla, siya ay nahimatay at pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hinanap ni Angela ang kanyang asawa at nang matagpuan niya ito na umiinom ng alak bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang pagkagalit dito. Nang siya ay lapitan ng kanyang asawa bigla niya na lang itong sinaksak. Dahil sa pangyayari na iyon, namatay ang kanyang asawa na si Onofre at si Angela naman ay binalik sa mental hospital para maobserbahan siya ng mabutisa ng yari.

3.) aral

*ang aking aral na nakuha sa kwento kahit mahirap ang iyong buhay dapat maging matatag ka sa iyong suliranin sa buhay huwag kang pabasta- basta sa tatahakin mong landas na hindi mo kayang gawin ng maayos sa iyong hinaharap na tungkulin.

Anonymous said...

FELITA J. CCALIBOSO
BSE-1

1. MGA TAUHAN
*Angela Miguel
-Isang baliw
*Onofre Miguel
-Asawa ni Angela
*Maria Aliw Miguel
-anak ni onofre at angela
*Dr. Isidro
Doktor sa National Mental Hospital.
*Mrs. Buenaventura
-Superintendent ng Settlement house isang bahay ampunan
*Chabeng
-Matalik na kaibigan ni Angela.
*Lito L.
-Inabot ng pitong taon sa ampunan
*Jennifer
-Inabandona din mula sa isang ospital na inabot ng apat na taon.
ong taon sa ampunan
*Imo
-Kainuman ni Onofre

2.BUOD NG KWENTO
*Si angela ay isang baliw,asawa niya si onofre at nagkaanak sila siya si aliw,ipinunta nila ang kanilang anak sa bahay ampunan.Nang hindi na rin makayanan ni onofre na tiisin ang asawang baliw ipinunta niya ito sa mental. Nanatili si angela sa mental ng sampung taon sa sampung taon na iyo9n nagsikap si ono0fre ngunit dumating ang oras na hindi na rin niya nakayanan ang mga hamon sa buhay kaya napariwara ito. Pagkatapos ng sampung taon na yun nakalabas sa mental si angela, hinanap niya ang kanyang anak sa ampunan ngunit may pamilya ng kumupkop dito. Hinanap niya ang kianyang asawa at nagkita nga sila. Pagtkakita niya sa kanyang asawa nangitim ang kanyang paligid at sinaksak niya ito. Namatay si onofre at si angela ay binalik muli sa mental.

3.LESSON
*Kapag may mga hamon na dumating sa ating buhay maging matatag tayo dahil dito nasusukat ang ating kakayanan at pananalig natin sa DIYOS. Wag lamang mawalan ng pag asa. GOD IS GOOD ALL THE TIME!

Anonymous said...

aiza a. escleo
bse

1. mga tauhan
angela miguel-ina ni maria aliw.
-nabaliw.
onofre miguel- naging iresponsableng ama sa anak nila ni angela.
Dr.lsidro-nag-aalaga kay angela sa puting siliid.
Mrs.Buenaventura
-sya ang namamahala sa bahay ampunan na pinasukan ni maria aliw..


2.si angela ay ipinasok sa mental dahil sa kahirapan at pagtatangkang buksan ang tiyan nito't ipasok ang kanyang anak na si maria aliw. natakot ang kanyang asawa kaya agad itong ipinasok sa mental, samantalang sa bahay ampunan naman ang kanyang anak.
pagkalipas ng sampung taon, bumalik ang dating pag-iisip nito't nakalabas sa tulong ng kanyang doktor . binalikan niya ang kanyang anak sa bahay ampunan ngunit na bigo itong makita dahil ayon kay ms. buenaventura ang namamahala sa ampunan itoy na sa pangangalaga na ng iba. pinuntahan naman ni angela ang kanyang asawa, nadatnan niya itong nakikipag inuman. kaya't napatay siya nito ni angela, na noon sanay may balak ng magbagong buhay para maayos muli ang pamilya.
ngunit huli na ang lahat.
sa huli. ipinasok muli sa kulungan si angela.


3.Aral
**wag tayong basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi natin gaanong kilala lalo na kung ang kahihinatnan ng desisyong ito ay hindi tayo sigurado.
**lahat ng bagay ay mahalaga, kaya dapat pagtuunan ng pansin ang mga ito ng hindi tayo magsisi sa huli.

Anonymous said...

Mary Grace V. Dagami
BHRM1
01/15/12


1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.

*Angela Miguel
-Isang baliw
-Sampung taon na nakulong sa mental.
-galing sa Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency.
Ipinasok na katulong sa Maynila, ginahasa, ipinagbili, pinagpasa-pasaan ng mga
parukyanong Intsik.
*Onofre Miguel
-Asawa ni Angela
-isinilang sa at lumaki sa Palawan-
Maria Aliw Miguel
Anak ni Angela
Dr. Isidro
Doktor sa National Mental Hospital.
*Chabeng
-Matalik na kaibigan ni Angela.
*Mrs. Buenaventura
-Superintendent ng Settlement house isang bahay ampunan.
*Lito L.
-Inabot ng pitong taon sa ampunan
Jennifer
-Inabandona din mula sa isang ospital na inabot ng apat na taon.
Imo
-Kainuman ni Onofre

2. Ibigay ang buod
Si Onofre asawa ni Angela sa labis na pagkalito at pagaalala sa nangyayari sa kanyang asawa,at sa maaaring kahihinatnan ng kanyang anak ay nakagawa ng isang malaking disisyon,na nabunga ng malaking epekto sa kanyang pamilya,isang umaga na nagpabago ng kanilang buhay. Napilitang ipinasok ni Onofre ang kanyang asawa sa isang mental hospital sa pagnanais na maagapan ang paglala ng kalagayan at ito ay gumaling at si botik-kotik na kanyang naiisang anak ay kanyang dinala sa settlement house isang bahay ampunan. Ngunit ang disisyon iyon pala mas nagbigayhatid sa kayang pamilya sa masmasalimuot na kalagayan.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.
ang aking pag kaka intindi sa aral na ito,huwag natin balewalain ang mga pagsukbok na dumating sa ating buhay at laging tatandaan natin na kaya natin ito! kahit anung dumating na kapahamakan sa buhay natin may paraan para maayus ang posilidad sa bawat isa sa atin "habang may buhay may pag-asa".Huwag natin bigyan nang ikakahiya sa ating mga sarili para makamit ang mga minimithi natin sa buhay natin.

ivy roy paring said...

Ivy Roy Paring
BSIT


1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.
Angela Miguel = Asawa ni Onofre, na nabaliw.
Onofre Miguel = Asawa ni Angela, lasingero
Maria Aliw Miguel = Anak nina Angela at Onofre, na iniwan nila sa bahay ampunan.
Doctor Isidro = Doctor sa mental hospital
Chabeng = Matalik na kaibigan ni Angela, sya ay may malasakit na kaibigan
Mrs. Buenaventura = Superintendede sa ampunang pnag-iwanan kay Aliw.

2. Ibigay ang buod ng kuwento.
Si Angela Miguel ay na baliw at na mental sya ng sampung taon. Pinayagan sya ni Doctor Isidro na makalabas sa metal hospital dahil sa pag-aakala ng doctor na magaling na ito. Si Chabeng na matalik nyang kaibigan ang sumundo sa kanya sa mental.
Pagkalabas nya sa mental ay kaagad nyang pinuntahan ang kanyang anak na si Aliw sa bahay ampunan. Nalaman nya na wala nap ala ang kanyakg anak sa ampunan at may na kaampon na ditto dahil na rin sa kapabayaang ginawa ng kanyang asawa, na hindi na nya ito na dadalaw palagi.
Pinuntahan ni Angela ang kanyang asawa sa dati nilang tirahan sa Tundo at naabutan nya itong nag-iinom. Nagulat si Onofre nangnarinig nya ang boses ni Angela. Akala nya nung una ay guni-guni lang ito. Nang nakita na nya talaga ito ay natigilan sya at ang kanyang mga ka-inuman. Nagsitakbuhan ang mga ito dahil alam nilang baliw si Angela at baka nakatakas lang ito sa mental.
Sinaksak ni Angela ang kanyang asawa at binalik ulit sya sa mental hospital.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.
a.) Lahat ng problema ay may solusyon kaya kung ano man ka bigat ang problemang kinakaharap mo ngayon ay wag mo itong gawing dahilan para bumagsak ka subalit gawin mo itong dahilan para ikaw ay magtagumpay sa iyong gusto.
b.) Wag magpadala kaagad sa emosyon dahil walang magandang na-idudulot ito.

Anonymous said...

Mae F. Roa
BSIT-I

1.Mga Tauhan at Kanilang mga Katangian:

a.Angela Miguel-isang ina,asawa, na nabaliw nang dahil sa mga masasamang karanasan na nangyari sa kanyang buhay.
b.Onofre Miguel-asawa ni Angela na naging pabayang ama at asawa.
c.Maria Aliw (Botik-kotik)-anak ni Angela na napagkaitan nang pag-aalaga nang kanyang tunay na mga magulang.
d.Doktor Isidro-isang mabait na doktor ni Angela.
e.Chabeng-matalik na kaibigan ni Angela.
f.Mrs.Buenaventura-isang matulunging tao na namamahala sa isang ampunan.
g.Lito at Jennifer-mga batang naabandona ng magulang
h.Leo at Marcial-mga kasamahan ni Mrs.Buenaventura sa ampunan.
i.Ilom-kainuman ni Onofre

2.Buod ng Kwento:

Si Angela ay nabaliw dahil sa masasamang karanasan nangyari sa kanyang buhay.Siya ay pamilyadong tao.Si Onofre ang kanyang asawa at si Aliw ang kanilang anak.Dahil sa takot ni Onofre na baka may masamang magawa si Angela sa kanilang anak,ipinasok ni Onofre ang kanyang asawa sa isang mental hospital.At dahil nga sa kahirapan din nang buhay ay ipinaampon nila ang kanilang anak na si Aliw.Makaraan nang ilang taon hindi man lang nadalaw ni Onofre ang kanyang mag-ina.Sampung taon na noon ang lumipas,si Angela ay pinalabas na nang mental(pero hindi pa alam kung tuluyan na siayng gumaling).Binalikan niya ang lugar na pinag-iwanan nila ng kaniyang anak.At nabigla siya sa balitang pinaampon na ito ng bahay ampunan sa isang pamilya.
Nang gabing iyon,nag-iinoman sila Onfre at kanyang mga kaibigan.Nabigla siya nang makita niya ang kanyang asawa na naroon sa kanilang lugar.Ang akala nito ay tuluyan nang gumaling si Angela.Nang lumapit na siya kay Angela ay sinaksak siya nito.Namatay si Onofre Miguel at si Angela naman ay ibinalik sa mental.

3.Mga Aral:
*Sa pagpapamilya,dapat ay maging responsable ang magulang sapagkat ang mga bata ang kawawa kapag ang mga magulang ay naging pabaya.
*Dapat tayo ay maging matatag sa pagsubok na darating sa ating buhay at dapat ay maging positibo tayo lagi sa pagharap nito.

Anonymous said...

Madel Consulta
BSE-MATH
1. Mga tauhan:
Angela-babaeng nabaliw dahil sa panghahalay sakanya
-ina ni Aliw
-Asawa ni Onofre


Onofre-asawa ni Angela
-laging nag iinom umpisa ng nagkawatak-watak ang pamilya nila.
-ama ni Aliw


Aliw/ Maria Aliw-anak nina Angela at Onofre


Chebeng-matalik na kaibigan ni Angela


Jennifer at Lito-batang naabanduna


Mrs.Buenaventura-Guro, tagapagbantay sa bahay ampunan


Ilom-laging kainuman ni Onofre


Dr.Isidro-isang doktor na nagbabantay kay Angela.


2. buod ng kwento
-si Angela ay nabaliw dahil sa paghahalay sakanya, Ddahil sa nangyari sakanya, minabuti ng kanyang asawa na si Onofre na ipasok siya sa ampunan, at abigay naman sa bahay ampunan ang kanilang kaisa-isang anak na si Aliw.
pagkalipas ng 10 taon ay bumalik ang katinuan ni Angela at sinimula nitong balikan ang naiwang pamilya ngunit pagdating niya ng ampunan ay nakita nia si Ms.Buenaventura at sinabing iba na ang nag mamay-ari ng bahay ampunan,, kaya binalikan ni Angela ang kanyang asawa ngunit natagpuan nitong nakikipag-inuman . dahil sa galit niya ay napatay nia ang kanyang asawa at nabalik siya muli sa bilangguan.

lesson- kahit anung pagsubok ang dumating, wag mawawalan ng pag-asa at wag agad gagawa ng bagay na alam mong pagsisisihan mo din sa huli.

sabi nga nila
"think first before you decide because theres a big possibility that this may cause a big problem.
and always ask the lord if it is ok."

Anonymous said...

Sarah Bayani
Bs HRM

1.Tukuyin ang mga tauhan sa kwento at ilarawan ang kanilang mga katangian?
Angela=isang baliw na ina
=ina ni aliw,asawa ni Onofre
Doktor Isidro=naging doktor ni Angela
Chabeng=kaibigan ni Angela
Maria Aliw=anak ni Angela
Mrs Buenaventura=ang namamahala sa bahay ampunan.

2.Ibigay ang buod ng kwento
Si Angela,ay asawa ni Onofre na ang kanilang anak ay si Aliw,hindi nkasama ni Angela ang kanyang mag ama dahil nsasa mental hospital eto.Noong sinabi ng doktor na makakalabas na ito ay hinanap niya ang kanyang anak.Nag punta siya sa kung saan niya huling iniwan ang kanyang anak.Nakilala niya si Mrs Buenaventura,halos ayaw pa sabihin ni Mrs Buenaventura kung saan ang kanyang anak na si Aliw.Isang araw nakita niya nag kanyang asawang si Onofre,nag umiinum ng alak,hindi makapaniwala si Angela na ginagawa pala nito ni Onofre.Nag isip pa si Onofre ng masama kay Angela kasi nga kagagaling lang ni Angela sa mental.Balak pa ng mag asawa na buoin ang kanila pamilya.Pero huli na nag lahat.

3.Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento?
Huwag natin basta talikuran ang ating problemasa buhay kailangan nating magpakatatag,huwag tayong mawalan ng pag asa .

Anonymous said...

JESSICA M. LAGGUI
BSE
5110068

1.MGA TAUHAN

*Angela Miguel y dela Cruz- isng ina, dating katulong sa Maynila at napagmalupitan ng tadhana.Siya ay isans baliw na babae.

*Onofre Miguel-asawa ni Angela, isang ama na nagsumikap sa buhay para buhayin ang pamilya. Nabilanggo ng sampung taon dahil sa salang pagpatay .
*Aliw- anak ni Angele at Onofre.

*Dr. Isidro-doktor sa isang mental hospital.

*Chabeng-malapit na kaibiagan ni Angela.

*Mrs.Buenavetura-isang superintendent sa isang ampunan.

*Lito-isang pitong taonng na bata na inabandona ng magulang.

*Jennifer-abandoned child sa isang ospital.


2. BUOD NG KWENTO

Ito ay isang kwento ng dalawang magasawa na nabigo sa kanilang buhay at hindi napalagang magkaroon ng masayang pamumuhay.Sila ay dinaana ng mahirap at di maiiiwasang trahedya. Kwento ng isang babae na dahil na rin sa malupit na karanasang kanyang dinanas ay nawalan ito sa katinuan.Nakipagsapalarn ito sa Maynila, pero sa kasamaang palad ay may masasamang trahedya na nangyari sa kanya.Kwento rin ito ng isang ama na nagsumikap upang buhayin ang kanyang pamilya at maibigay ang kanilang pangangailangan,ngunit dahil na rin sa kawalan ng pagasa ay nakagawa ito ng masama at nabilanggo ng sampung taon.Ito rin ay tumutukoy sa mga mga batang inabandona at hindi na nabalikan ng magulang dahil sa kawalan ng pera.


3.MGA ARAL SA KWENTO

1.Ang aking unang aral na natutunan sa kwentong ito ay kahit mayroon kang malubhang karamdaman ay huwag lagging mawalan ng pagasa sa buhay.

2.Dapat magsumikap sa buhay para hindi mawala ang mga bagay o mga taong mahalaga sa iyo.

3.Hindi solusyon sa problema ang paggawa ng masama para lang magkapera,sa halip na gumawa ng masama ay gawan mo ng solusyon ang iyong problema na hindi makasasama sa iyo at dapat gawin ito sa mas malinis at maayos na paraan.

4.Kahit anong sama ang ginawa sa iyo ng iyong kapwa ay huwag mo itong idadaan sa dahas, gaya lamang ng pagpatay.Hindi ito ang tamang gawain ng isang marangal na tao.

5.Huwag magkukunwari sa isang o anumang bagay na hindi sigurado dahil ito ang magdadala sa iyo sa kapahamakan.

Anonymous said...

Haidelyn Torres
BSIT


1. Tukuyin ang mga tauhan sa kuwento at ilarawan ang kanilang mga katangian.
Angela Miguel = Asawa ni Onofre
Onofre Miguel = Asawa ni Angela
Maria Aliw Miguel = Anak nina Angela at Onofre
Chabeng = Matalik na kaibigan ni Angela, na nagturo sa kanila kung saan pwede iwanan si Aliw.

2. Ibigay ang buod ng kuwento.
Na baliw si Angela, na nagging dahilan ng para sya ay dalhin ng asawa nya sa mental. Pagkaraan ng ilang mga taon ay nakalabas na ito sa mental.
Pagkalabas nya ay agad nyang pinuntahan ang anak nyang si Aliw sa ampunan. Nalaman nya kay Mrs. Buenaventura may na kaampon na pala sa anak nya .
Pinuntahan ni Angela ang kanyang asawa sa dati nilang tirahan sa Tundo at naabutan nya itong nag-iinom. Nagulat si Onofre nangnarinig nya ang boses ni Angela. Akala nya nung una ay guni-guni lang ito. Nang nakita na nya talaga ito ay natigilan sya at ang kanyang mga ka-inuman. Nagsitakbuhan ang mga ito dahil alam nilang baliw si Angela at baka nakatakas lang ito sa mental.Sinaksak ni Angela ang kanyang asawa at binalik ulit sya sa mental.

3. Anu-anong mga aral ang makikita sa kuwento? Ipaliwanag.
 Walang inang nakakalimot sa kanyang anak kahit ano man ang mangyari.
 Nasa huli ang pagsisisi.

Anonymous said...

RAGAS , JESSICA A .
1ST YEAR BSE-MATH1 . * ANGELA MIGUEL
- isang baliw na nakulong sa mental ng sampung taon ..

* ONOFRE MIGUEL
- asawa ni Angela na nagdala sa kanya sa mental ..

* DOKTOR ISIDRO
- doktor na gumagamot kay Angela ..

* BOTIK-BOTIK o ALIW
- anak nina Angela at Onofre na dinala sa ampunan ..

* CHABENG
- matalik na kaibigan ni Angela

* MRS.BUENAVENTURA
- superintendent ng Settlement house isang bahay ampunan .

* Lito L.
- Inabot ng pitong taon sa ampunan

* Jennifer
- Inabandona din mula sa isang ospital na inabot ng apat na taon.

* Imo
- Kainuman ni Onofre


2 . * Si Angela ay isang babae na nabaliw dala ng kanyang mapait na nakaraan . Ipinasok siya ng kanyang asawa na si Onofre sa isan Mental Hospital dahilan sa pagtatangka nitong hiwain ang kanyang tiyan upang doon itago ang kanyang anak dahil sa kanyang palagay ay doon lamang ito ligtas . Naging sanhi ito ng pagdala sa kanya sa ospital ng kanyang asawa . Doon ay inabot siya ng sampung taon sa ospital . Naisipan nilang dalhin ang kanilang anak sa isang Settlement house upang maalagaan ito ng maayos . Makalipas ang sampung taon nang makalabas ito ay binalikann nito ang kanyang anak sa ampunang kanilang pinag iwanan ngunit huli na nang matuklasan nitong naipaampon na ito sa maykayang pamilya . Nagpunta si Angela sa kanyang asawa at napatay niya ito sanhi ng pagbalik ng kanyang sakit dahilan sa kanyang nalaman tungkol sa kanyang anak .


3 . * Nararapat na kayanin natin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay . Matutong magpakatatag sa lahat ng oras .

Anonymous said...

Arman Lacanlale
BSIT-I

1. Angela Miguel- ang babaeng nabaliw, marahil sa di magandang karanasan.

Onofre Miguel- ang asawa ni angela na syang nagiwan sa ampunan.

Botik-Kotik o Maria Aliw- anak ni Angela at Onofre na iniwan sa Metropolitant Settelment House at ipinaampun at hindi na muling nakita.

Chabeng- ang matalik na kaibigan ni Angela.

Dr. Isidro- ang doctor ni Angela.

Mrs. Buenaventura- babaeng namamahala sa Metropolitant Settlement House

2. Ang kwentong Buwan, Buwan Hulugan Mo Ako Ng Sundang ni Lualhati Baustista ay sa isang babaeng nawalan ng asawa’t anak.
Sa unang bahagi mababasa natin ang tungkol sa babaeng nagngangalang Angela Miguel, sya ay nabaliw dahilan siguro ng hindi magagandang magagandang pangayayari sa kanyang nakaraan,

Sa pangalawang bahagi naman ng kwento malalaman natin ang dahilan kung bakit nawala ang ang kanilang anak na si Botik-kotik o Maria Aliw ay dahil sa inakala n ng mga taga Metropolitant Settlement House ay inabando na ang batang si Botik-kotik o Maria Aliw kaya napagpasyahan na ni Mrs. Buenaventura na ipaampon ayon na rin sa kapakanan ng bata.
Sa huling bahagi naman ng kwento ay ang kwento tungkol sa buhay asawa ni Angela na si Onofre at ang mga ginagawa nito nung mga araw na nasa mental ang asawa hangang sa magkita sila at mapatay siya ng kanyang sariling asawa na si angela

3. Maging matatag. Siguro kung naging matatag lamang ang mga tauhan sa kwento ay hindi sana mangyayari ang mga bagay na yun. Subalit minsan may mga bagay sa mundo na nangyayari sa atin na may mas malalim na dahilan na ang tanging nakakaalam lang ay ang panginoon.

Anonymous said...

Barja jean rose S
BEED

Angela meguel
*Ina ni maria aliw
*asawa ni onfre miguel
* sya ang babaeng baliw sa kwento

onofre miguel
* sya ang asawa ni angela at ama ni maria aliw

*maria aliw
*sya ang anak nina angela at onofre meguel at tinatawag sa pangalang botik-kotik

chabeng
*sya matalik na kaibigan ni angela meguel

doktok isidro
*ang naging doktor ni angela sa mental hospital

mrs buenaventora
*tagapamahala sa ampunan

lito l.
* ang batang nasa ampunan na hndi na dinalaw ng kanyang magulang

jennefer
*isa rin sya sa inabando na din

leo at macial
* sila ang kasakasama ni mrs buenaventura sa ampunan

2.si angela meguel ay ang asawa ni onofre at ina ni maria aliw ito ay nag mula sa ilo-ilo na naloko ng isang kinakatawan daw employment agency.si onofre naman ay nagmula sa palawan na nagtungo sa maynila upang doon maghanap ng bagong kapalaran.samantala samantala si aliw ay sangol pa lamang ng iniwan ito sa ampunan.nabaliw naman si angela nang hndi nalalaman ni onofre ang dahilan,kung sa gutom ba ito?o sa naging kapalaran sa lungsod.maraming nangyari ka onofre sa loob ng sampung taon.nag sipag siya upang mabuo uli ang kanyang pamilya.samantang si doktor isidro ay pinalabas si angila sa pagaakalang magaling na ito. nalaman ni ni angela kay mrs buenaventura na inampon na ang kanilang anaknagkita ang magaswang onofre at angela at gulat ang reaksyon ng asawa nabalitaan na lamang na sinaksak ni angela ang sawa sa tindahan ayon sa caballero sa tundo.

3.
para sakin gagawin ko ang lahat upang malampasan ko ang mga pagsubok nadumating sa akn kahit gaano pa ito kahirap.ng dahil sa ating pamilya at mga mahal sa buhay kahit gaano pa ito kahirap ay kakayanin natin para sa kanila.matupad lamang ang kanilang pangarap

Anonymous said...

Sandra T. Oyao
BEED-1


1. Mga Tauhan

Angela Miguel - asawa ni Onofre Miguel at ina ni Maria Aliw Miguel,ang
babaeng nabaliw.

Onofre Miguel - asawa ni Angela Miguel at ama ni Maria Aliw Miguel.


Maria Aliw Miguel - anak nina Angela at Onofre Miguel.

Dr.Isidro - isang doktor

Chabeng - matalik na kaibigan ni Angela

Mrs.Buenaventura - superentendent ng Metropolitan Settlement House isang
bahay ampunan

Lito L. - inabot ng pitong taon sa ampunan

Jennifer - batang sanla, at inabandona ng kanyang mga Magulang

Imo - kainuman ni Onofre2. Buod

May mag-asawang Angela Miguel at Onofre Miguel at may anak silang nagngangalang Maria Aliw Miguel.Bago pa ipinasok ni Onofre si Angela sa Mental Hospital naisip ni Onofre kung talaga bang nababaliw si Angela,at naisip din ni Onofre na kung wala siya sa bahay baka may mangyari sa kanilang anak na si Aliw.Naisip din ni Onofre kung ipasok niya sa Mental Hospital si Angela walang magbabantay sa kanilang anak na si Aliw,kaya naisipan ng mag-asawa na ilagay nalang si Aliw sa bahay ampunan.Parehas silang walang kamag-anak sa Lungsod.Si Onofre ay taga Palawan at doon na lumaki, at si Angela ay nman ay taga Iloilo na naloko ng isang kinatawan daw ng employment agency.Si Angela ay isang katulong sa Maynila
ginahasa,ipinagbili,pinagpasa-pasahan ng parokyanong Intsik.Sa bandang huli namatay si Onofre Miguel sinaksak ng kanyang asawa na si Angela,at ang bangkay ni Onofre ay kasalukuyang nakaburol sa barangay headquarters sa kanilang lugar.Si Angela naman ay ibinaliksa Mental Hospital.


3.Ang aral na mapupulot sa kwento ay dapat maging matatag tayo sa anumang mga pagsubok na darating sa ating buhay.Sinusukat din ang katatagan ng pagmamahal.

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top