LEKTYUR BILANG 5

KOMUNIKASYONG BERBAL

Simbolisasyon: pagtutumbas ng ideya, lugar, o bagay

Isang anyo ng paghahatid ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagay-bagay.
Kasama na ditto ang pagsulat, pagbasa, pagsasalita, at pakikinig.

Gerald (1960), ginagamit ito:
o          Datos na lutasin: pandinig
o          Receiver is busy and alertness is down
o          Mensahe ay mahalga, maikli, at madali            
o          Pleksibiliti ng transmisyon ng mensahe: pasalita
o          Impormasyon kaugnay sa tiyak na usapin o isyu
o          Resepsyong biswal ay hindi mabisa

Pag-iinterpret nito mahalaga ang:
o          Referent:  bagay o ideya na kinakatawan ng isang salita. Pwede rin ito sa isang aksyon, katangian at relasyon ng aksyon na ito.
o          Common referens: parehong kahulugang binibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon.
o          Kontekstong Berbal: kahulugan batay sa ugnayan nito sa ibang salita sa loob ng pahayag.
o          Paraan ng Pagbigkas/Manner of utterance: kahulugang konotatibo.

KOMUNIKASYONG DI-BERBAL

Mahalaga sapagkat:

o          Inilalantad ang emosyonal na kalagayan ng isang tao.
o          Nililinaw ang kahulugan ng mga mensahe
o          Pinanatili ang interaksyong resiprokal ng source at receiver

Anyo ng komunikasyong di-berbal:
o          Oras (chronemics): pagdating ng huli sa job interview
o          Espasyo (proxemics): intimate[ 1-.5ft], personal [1 ½-4 ft], social [4-12 ft],public [12ft+]
o          Katawan (kinesics): 
§          body language [eg: eyes]
§          pananamit at kaanyuan
§          tindig at kilos
§          kumpas ng kamay: regulative, descriptive, emphatic
o          Pandama (haptics): sense of touch [hawak, pindot, hablot... ]
o          Simbolo (iconics): simbolong panlansangan, ...
o          Kulay: damdamin or orientation
o          Paralanguage: paraan ng pagbigkas ng salita.

KONSIDERASYON SA MABISANG KOMUNIKASYON

Setting (saan)
Participants (sino)
Ends (layunin)
Act Sequence (takbo)
Keys (pormal o impormal)
Instrumentalities (midyum)
Norms (paksa)
Genre (uri)

S-P-E-A-K-I-N-G ayon kay Del Hymes


Setting and Scene

Participants

Ends

Act Sequence

Key

Instrumentalities

Norms

Genre0 comments:

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top