Silabus sa Panitikang Filipino (2nd Semester, Ay 2011-2012)


THE FISHER VALLEY COLLEGE
C5 Annex Campus
Phase 2, Bgy. Pinagsama, Lungsod ng Taguig


Silabus ng Kurso
PANITIKANG FILIPINO
Pangalawang Semestre, A.Y. 2011-2012
Nobyembre 2011-Marso 2012


KOWD NG KURSO:                          FIL 102
BILANG NG YUNIT:                        3
ISKEDYUL AT SILID-ARALAN:     Lunes, 7:00-10:00/10:00-1:00, 101
WEBSITE NG KLASE:                      http://tfvc2010.blogspot.com
PROPESOR:                                      Raquel, Marlon B.
PARAAN NG PAGKONTAK:            (02) 553-9187 (Opisina)/raquel.marlon@yahoo.com (Email)/ Opisina ng Pakultad
ORAS NG KONSULTASYON:         Miyerkules/Huwebes, 2:00-4:00

DESKRIPSIYON NG KURSO:         Bibigyang pokus sa kursong ito ang iba’t ibang uri ng panitikang Filipino – mga panitikang pabigkas na tradisyon at mga panitikang pasulat na tradisyon. Kabilang sa mga panitikang pabigkas na tradisyon ay ang mga kantahing-bayan, tula, mga tugma, at mga unang kuwento tulad ng alamat at pabula. Pag-aaralan din ang bawat genre ng pasulat na tradisyon tulad ng nobela, dula, maikling kuwento at sanaysay. Pag-aaralan din ang mga talambuhay ng mga manunulat sa panitikang Filipino at ang iba’t ibang panitikang panrehiyon ng Philipinas.                

LAYUNIN NG KURSO:                    Pagkatapos ng semestre, inaasahan na ang mga estudyante ay:
1. Mauunawaan ang halaga ng panitikang Filipino sa buhay ng bawat Pilipino;
2. Mauunawaan ang iba’t ibang uri ng panitikang Filipino sa pabigkas na tradisyon at sa pasulat na tradisyon; at
3. Maipapagmalaki ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga talambuhay at mga sinulat ng mga manunulat.


MGA PANGANGAILANGAN NG KURSO:

Dalawang grado ang ibinibigay ng Kolehiyo sa isang semestre: una ay ang grado para sa midterm at ang pangalawa ay ang grado para sa final ayon sa Artikulo X, Seksyon B ng Student Handbook. Ang Final Grade ay 40% mula sa Prelim hanggang sa Midterm Period at 60% naman mula sa Pre-final hanggang sa Final Period.   

Pangangailangan sa Midterm Period (40%):

30%      Portfolio ng mga Manunulat sa Panitikang Filipino – Walang pagsusulit na ibibigay sa prelim period. Bagkus, magsusumite kayo ng mga talambuhay ng mga manunulat ng iba’t ibang uri ng panitikang Filipino. Lalakipan ninyo ng kani-kanilang mga sinulat ang bawat taong isasama ninyo sa portfolio ng hindi bababa sa dalawang (2) piraso. Halimbawa, kung isasama ninyo ang talambuhay ni Andres Bonifacio, lakipan ninyo ito ng dalawang sanaysay na naisulat niya. Iproseso ang mga gawa nila sa Microsoft Word. Pagkatapos, ipasa sa aking email ang soft copy at ipasa din ang hard copy nito. Ipasa ninyo ito sa ika-19 (Lunes) ng Disyembre 2011, ala-una (1:00pm) ng hapon.

30%      Midterm na Pagsusulit – Ang midterm na pagsusulit ay gaganapin sa ika-16 (Lunes) ng Enero 2012. Lahat ng napag-aralan mula sa simula ay isasama sa pagsusulit. Iba’t ibang uri ng pagsusulit ang ibibigay tulad ng multiple choice questions (MCQs), matching type, enumeration, sanaysay, at iba pa.

15%      Maiikling Pagsusulit – Ilang maiikling pagsusulit ang ibibigay sa loob ng semestre. Ang unang maikling pagsusulit ay patungkol sa kabuuan ng silabus na ito. May ilang pagsusulit na sasabihin sa klase; ang iba naman ay biglaan at walang anunsyong ibibigay.

15%      Takdang Aralin – Dalawang (2) takdang aralin ang kailangang ipasa sa midterm period. Ang unang takdang aralin ay kailangang maipasa ng hindi lalagpas sa ika-5 ng Disyembre (Lunes) 2011 hanggang sa ika-11:59 ng gabi at ang pangalawa naman ay sa ika-9 ng Enero (Lunes) 2011 hanggang sa ika-11:59 ng gabi. Hindi kayo maaaring magpasa ng mga kasagutan paglagpas ng mga itinakdang oras. Ang mga kasagutan na ipinasa sa aking email at at sa mga maling links ng website ay hindi tatanggapin.

10%      Partisipasyon sa Klase – Ang pagtisipasyon ninyo sa loob ng klase ay mahalaga tungo sa mabisa at kapaki-pakinabang na pagkula ng kaalam sa mga paksang pinag-aaralan.

Mga Pangangailangan sa Final Period (60%):

30%      Portfolio ng Iba’t Ibang Uri ng Panitikan – Ang proyektong ito ay gagawin ng pangkatan. Bawat pangkat ay may 5-7 miyembro. Pipili ang bawat grupo ng isang uri ng panitikan o genre ng teksto na nakasulat sa ibaba at susulat kayo ng orihinal na komposisyon.
           
                        Maikling Kuwento = 3 piraso (Hindi bababa sa 500 na mga salita bawat isa.)                    
                        Nobela = 2 piraso (Hindi bababa sa 800 na mga salita bawat isa.)                                    
Tula = 10 piraso (Hindi bababa sa 150 na mga salita bawat isa.)
Dula = 2 piraso (Hindi bababa sa 800 na mga salita bawat isa.)
Sanaysay = 5 piraso (Hindi bababa sa 300 na mga salita bawat isa.)
Pabigkas na Tradisyong Patula at Tuluyan = 5 (Hindi bababa sa 300 na mga salita bawat isa.)

Ipasa ang hard copy maging ang soft copy ng inyong portfolio sa email ko. Ang itinakdang pasahan ay sa ika-12 ng Marso (Lunes) 2012, ala-una (1:00) ng hapon.

30%      Panghuling Pagsusulit – Ang panghuling pagsusullit ay binubuo ng iba’t ibang uri ng mga katanungan. Ang iskedyul ng eksaminasyon ay sa ika-19 (Lunes) ng Marso 2012.

15%      Maiikling Pagsusulit – Ilang maiikling pagsusulit ang ibibigay sa loob ng semestre. Ang unang maikling pagsusulit ay patungkol sa kabuuan ng silabus na ito. May ilang pagsusulit na sasabihin sa klase; ang iba naman ay biglaan at walang anunsyong ibibigay.

15%      Takdang Aralin – Dalawang (2) takdang aralin ang kailangang ipasa sa midterm period. Ang unang takdang aralin ay kailangang maipasa ng hindi lalagpas sa ika-13 ng Pebrero (Lunes) 2012 hanggang sa ika-11:59 ng gabi at ang pangalawa naman ay sa ika-12 ng Marso (Lunes) 2012 hanggang sa ika-11:59 ng gabi. Hindi kayo maaaring magpasa ng mga kasagutan paglagpas ng mga itinakdang oras. Ang mga kasagutan na ipinasa sa aking email at at sa mga maling links ng website ay hindi tatanggapin.

10%      Partisipasyon sa Klase – Ang pagtisipasyon ninyo sa loob ng klase ay mahalaga tungo sa mabisa at kapaki-pakinabang na pagkula ng kaalam sa mga paksang pinag-aaralan.

MGA POLISIYA SA LOOB NG SILID-ARALAN:

1. Kung sakaling hindi kayo makakuha ng mga pagsusulit, hindi ninyo ito maaaring kunin sa anumang kadahilanan maliban na lamang kung may malubhang karamdaman o namatayan ng isang miyembro ng pamilya. Hindi saklaw ang panghuling pagsusulit sa polisiyang ito. Maaari kayong kumuha ng espesyal na pagsusulit para sa panghuling pagsusulit isang linggo matapos ang opisyal na iskedyul ng pagkuha nito ng libre.
2. Kung wala kayo sa loob ng klase habang kinukuha ko ang atendans niyo, mamarkahan ko kayo ng ‘LUMIBAN.’
3. Siguraduhin ninyo na alam ninyo ang paggamit ng kompyuter at internet sapagkat lahat ng mga asignatura at mga sulatin ay ipapasa sa email at sa website ng klase.
4. Maaari ninyong dalhin ang inyong mga snacks sa loob ng silid-aralan. Maging responsible: huwag itapo ang basura kuing saan-saan.
5. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone at iba pang gadgets habang nagkaklase.


OUTLINE NG KURSO:

Nobyembre 14                          Pagpapakilala ng Kurso at Oryentasyon

Nobyembre 21                          INTRODUKSYON
                                                Ang Kahulugan ng Panitikan
                                                Ang Uri ng Panitikan
                                                Ang Anyo ng Panitikan
                                                Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon
                                                Talambuhay ng mga Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan
                                                            Francesco Arcellana                   Bienvenido Lumbera
                                                            Virgilio S. Almario                     Alejandro R. Roces
                                                            Lazaro Francisco                       Carlos P. Romulo
                                                            N.V.M. Gonzales                      Edith L. Tiempo
                                                            Amado V. Hernandez                Rolando S. Tinio
                                                            Nick Joaquin                             Jose Garcia Villa
                                                            F. Sionel Jose

Nobyembre 28/                                    ANG PANITIKANG FILIPINO SA PABIGKAS NA TRADISYON I
Disyembre 5                             Ang Pasalindilang Panitikan
                                                Ang Pabigkas na Tradisyong Patula at Inaawit
                                                Ang mga Kantahing-Bayan
                                                            Ayon sa Pagkakalahad
                                                            Nagsasalaysay
                                                                        Ang Balada
                                                                        Ang Epiko
                                                            Di-Gaanong Nagsasalaysay
                                                                        Awit Pampatulog sa Bata
                                                                        Awit sa Paggawa
                                                                        Awit sa Pag-ibig at Panliligaw
                                                                        Awit sa Pagkasal
                                                                        Awit sa Pakikidigma
                                                                        Awit-Panrelihiyon
                                                                        Awit sa Lansangan
                                                                        Awit sa Patay o Pagdadalamhati

Disyembre 12/19                      ANG PANITIKANG FILIPINO SA PABIGKAS NA TRADISYON II
                                                Ang Pabigkas na Tradisyong Patula at Di-Inaawit
                                                            Ang Kasabihan             Sabi-sabi
                                                            Bugtong                        Sawikain
                                                            Salawikain                     Bulong
                                                            Tanaga                          Ambahan
                                                Ang Pabigkas na Tradisyong Patula, Inaawit, at Isinasayaw
                                                            Ang Katutubong Dula
                                                Ang Pabigkas na Tradisyon sa Tuluyan
                                                            Mito o Mulamat                        Kuwentong Katatawanan
                                                            Alamat                          Kuwentong Kababalaghan
                                                            Pabula                           Palaisipan         
                                                            Parabola
                                                           
Enero 9                                    KAPALIWANAGAN SA MGA KATHANG NILALAMAN NG ANTOLOHIYA AT KALIGIRAN NG BAWAT GENRE
Sa Tula
Sa Maikling Kuwento
                                                Sa Nobela
Sa Dula
Sa Sanaysay

Enero 16                                  MIDTERM NA PAGSUSULIT

Enero 23/30                             ANG PANITIKANG FILIPINO SA PASULAT NA TRADISYON I
                                                Tula
                                                            Panahon ng Kastila
                                                                        May Bagyo Ma’t May Rilim – Di Kilalang Awtor
                                                                        Salita kay Hudas ni Gaspar de Belen
                                                                        Isang Tula sa Bayan ni Marcelo H. Del Pilar
                                                                        Katapusang Hibik ng Pilipinas ni Andres Bonifacio
                                                            Panahon ng Amerikano
                                                                        Kalansay ni Lope K. Santos
                                                                        Ang Pamana ni Jose Corazon de Jesus
                                                            Panahon ng Hapon
                                                                        Tren ni Manuel Principe Bautista
                                                                        Alay – Di Kilalang Awtor
                                                            Panahon ng Bagong Republika
                                                                        Isang Dipang Langit ni Amado V. Hernandez
                                                                        Ang Burgis sa Kanyang Almusal ni Rolando Tinio
Kalookan: Balada ng Duguang Tinig ni Ruth
Elyna Mabanglo
                                                                        A Private Scar ni Sendong Makabali
                                               
Pebrero 6/13                            ANG PANITIKANG FILIPINO SA PASULAT NA TRADISYON II                                                   Maiikling Kuwento                                           
                                                            Walang Panginoon ni Deogracias Rosario
                                                            Suyuan sa Tubigan ni Macario Pineda
                                                            Naiibang Yungib ni Brigido Alba
                                                            Usok sa Mapupusok na Araw
Nobela
                                                            Ano ang laman ng Lupa? Ni Rodie Marte metin

Pebrero 20/27                           ANG PANITIKANG FILIPINO SA PASULAT NA TRADISYON III
                                                Dula
                                                            Ang Huling Hapunan – Di Kilalang Awtor
                                                            Tibag ni Carlos V. Guttierez
                                                Sanaysay
                                                            Kaiingat Kayo ni Marcelo H. Del Pilar
                                                            Katipunang Marahas ng mga Anak ng Bayan ni Andres Bonifacio
                                                            Ang Ningning at Liwanag ni Emilio Jacinto

Marso 5                                    PANITIKANG PANREHIYON
                                                Panitikan ng mga Kapampangan
                                                Panitikang Sebwano
                                                Panitikang Waray
                                                Panitikang Ilokano
                                                Panitikang Bikolano
                                                Iba Pang Panitikang Panrehiyon

Marso 12                                  Paglalagom/Synthesis

Marso 19                                  PANGHULING PAGSUSULIT


SANGGUNIAN:

Arrogante, Joey A (1991). Mapanuring Pag-aaral ng Panitikang Filipino. Lungsod ng Mandaluyong: National Book Store

Arrogante, Jose A., et al (2008) Panitikang Filipino: Antolohiya, Binagong Edisyon. Lungsod ng Mandaluyong: National Book Store

Santiago, Erlinda M., et. al (2007). Panitikang Filipino: Kasaysayan at Pag-unlad, Pang-Kolehiyo. Lungsod ng Mandaluyong: National Book Store

Sauco, Consolacion et al (2002). Panitikan ng Pilipinas-Panrehiyon. Lungsod ng Maynila: Katha Publishing Co.To download a PDF copy of the syllabus, click here. 

0 comments:

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top