Silabus sa Gamiting Filipino (2nd Sem, Ay 2011-2012)

THE FISHER VALLEY COLLEGE
C5 Annex Campus
Phase 2, Bgy. Pinagsama, Lungsod ng Taguig


Silabus ng Kurso
GAMITING FILIPINO
Pangalawang Semestre, A.Y. 2011-2012
                                                        Nobyembre 2011-Marso 2012                       


KOWD NG KURSO:                          FIL 103
BILANG NG YUNIT:                        3
ISKEDYUL AT SILID-ARALAN:     Martes, 7:00-10:00, 105
WEBSITE NG KLASE:                      http://tfvc2010.blogspot.com
PROPESOR:                                      Raquel, Marlon B.
PARAAN NG PAGKONTAK:            (02) 553-9187 (Opisina)/raquel.marlon@yahoo.com (Email)/ Opisina ng Pakultad
ORAS NG KONSULTASYON:         Miyerkules/Huwebes, 2:00-4:00

DESKRIPSIYON NG KURSO:         Ang kursong ito ay nagbibigay pokus sa gamiting Filipino na may masusing pag-aaral sa pagbasa at komposisyon. Pag-aaralan ditto ang mga pangunahing kaisipan sa pagpapahayag ng saloobing moral, pagsasalaysay, pakikisalamuha sa kapwa, mga pagsasanay sa pagbabasa, at pagsusulat ng iba’t ibang uri ng komposisyon.                

LAYUNIN NG KURSO:                    Pagkatapos ng semestre, inaasahan na ang mga estudyante ay:
1. Mauunawaan ang halaga ng Gamiting Filipino na may tuon sa pagbasa at komposisyon;
2. Matutunan ang kakayahang makabuo ng mga pahayag o pangungusap na may wastong kayariang pambalarila;
3. Matutunan ang kakayahang maunawaan at magamit ang mga pangugnusap na may wastong pambalarilang kayarian sa alinmang gawi ng pakikipag-usap na angkop at naaayon sa hinihingi ng sitwasyon;
4. Mahasa ang talino at isipan sa pamamagitan ng masidhi at malawakang pagbabasa na siyang makapagbubukas ng daan sa lahat ng karunungan at disiplina;
5. Makakasulat ng iba’t ibang komposisyon na may pagpapahalaga sa mga valyus ng isang Pilipino tulad ng pananampalataya, pagkamasigasig at serbisyong pampamayanan at maipapahayag at matapat na maisasabuhay ang mga valyus na ito sa akademiko, nasyunal, at global na pamayanan.

MGA PANGANGAILANGAN NG KURSO:

Dalawang grado ang ibinibigay ng Kolehiyo sa isang semestre: una ay ang grado para sa midterm at ang pangalawa ay ang grado para sa final ayon sa Artikulo X, Seksyon B ng Student Handbook. Ang Final Grade ay 40% mula sa Prelim hanggang sa Midterm Period at 60% naman mula sa Pre-final hanggang sa Final Period.   

Pangangailangan sa Midterm Period (40%):

30%      Dula-dulaan – Walang pagsusulit na ibibigay sa prelim period. Bagkus, susulat kayo ng isang dula-dulaan kung saan nakapaloob dito ang mga kakayahang linggwistika at kakayahang komunikatibo. Ang tema ay nakasentro sa diwa ng Pasko. Kinakailangang orihinal ang isasadulang dula-dulaan. Ang teksto ng dulang isusulat ay hindi bababa sa limang (5) pahina ng 8.5’’ x 11’’ na bond paper, single-spaced, 12-point font size pag Times New Roman ang gagamitin o 11-point font size pag Arial ang gagamitin. Ipasa sa aking email ang soft copy at ipasa din ang hard copy nito. Ipasa ninyo ito sa ika-13 (Martes) ng Disyembre 2011, alas-dyes (10:00am) ng umaga. Ang presentasyon ng dula-dulaan ay sa ika-20 ng Disyembre 2011 (Martes).

30%      Midterm na Pagsusulit – Ang midterm na pagsusulit ay gaganapin sa ika-17 (Martes) ng Enero 2012. Lahat ng napag-aralan mula sa simula ay isasama sa pagsusulit. Iba’t ibang uri ng pagsusulit ang ibibigay tulad ng multiple choice questions (MCQs), matching type, enumeration, sanaysay, at iba pa.

15%      Maiikling Pagsusulit – Ilang maiikling pagsusulit ang ibibigay sa loob ng semestre. Ang unang maikling pagsusulit ay patungkol sa kabuuan ng silabus na ito. May ilang pagsusulit na sasabihin sa klase; ang iba naman ay biglaan at walang anunsyong ibibigay.

15%      Takdang Aralin – Dalawang (2) takdang aralin ang kailangang ipasa sa midterm period. Ang unang takdang aralin ay kailangang maipasa ng hindi lalagpas sa ika-6 ng Disyembre (Martes) 2011 hanggang sa ika-11:59 ng gabi at ang pangalawa naman ay sa ika-10 ng Enero (Martes) 2012 hanggang sa ika-11:59 ng gabi. Hindi kayo maaaring magpasa ng mga kasagutan paglagpas ng mga itinakdang oras. Ang mga kasagutan na ipinasa sa aking email at at sa mga maling links ng website ay hindi tatanggapin.

10%      Partisipasyon sa Klase – Ang pagtisipasyon ninyo sa loob ng klase ay mahalaga tungo sa mabisa at kapaki-pakinabang na pagkula ng kaalam sa mga paksang pinag-aaralan.

Mga Pangangailangan sa Final Period (60%):

30%      Portfolio – Lahat ng mga naisulat ninyo ng iba’t ibang uri o genre ng teksto sa kursong ito mula sa umpisa hanggang sa matapos ang mga aralin ay iko-compile ninyo at gagawing portfolio. Ipapasa ninyo ang hard copy maging ang soft copy sa email ko. Ang itinakdang pasahan ay sa ika-13 ng Marso (Lunes) 2012, alas-dyes (10:00) ng umaga.

30%      Panghuling Pagsusulit – Ang panghuling pagsusullit ay binubuo ng iba’t ibang uri ng mga katanungan. Ang iskedyul ng eksaminasyon ay sa ika-20 (Martes) ng Marso 2012.

15%      Maiikling Pagsusulit – Ilang maiikling pagsusulit ang ibibigay sa loob ng semestre. Ang unang maikling pagsusulit ay patungkol sa kabuuan ng silabus na ito. May ilang pagsusulit na sasabihin sa klase; ang iba naman ay biglaan at walang anunsyong ibibigay.

15%      Takdang Aralin – Dalawang (2) takdang aralin ang kailangang ipasa sa midterm period. Ang unang takdang aralin ay kailangang maipasa ng hindi lalagpas sa ika-14 ng Pebrero (Martes) 2012 hanggang sa ika-11:59 ng gabi at ang pangalawa naman ay sa ika-13 ng Marso (Martes) 2012 hanggang sa ika-11:59 ng gabi. Hindi kayo maaaring magpasa ng mga kasagutan paglagpas ng mga itinakdang oras. Ang mga kasagutan na ipinasa sa aking email at at sa mga maling links ng website ay hindi tatanggapin.

10%      Partisipasyon sa Klase – Ang pagtisipasyon ninyo sa loob ng klase ay mahalaga tungo sa mabisa at kapaki-pakinabang na pagkula ng kaalam sa mga paksang pinag-aaralan.

MGA POLISIYA SA LOOB NG SILID-ARALAN:

1. Kung sakaling hindi kayo makakuha ng mga pagsusulit, hindi ninyo ito maaaring kunin sa anumang kadahilanan maliban na lamang kung may malubhang karamdaman o namatayan ng isang miyembro ng pamilya. Hindi saklaw ang panghuling pagsusulit sa polisiyang ito. Maaari kayong kumuha ng espesyal na pagsusulit para sa panghuling pagsusulit isang linggo matapos ang opisyal na iskedyul ng pagkuha nito ng libre.
2. Kung wala kayo sa loob ng klase habang kinukuha ko ang atendans niyo, mamarkahan ko kayo ng ‘LUMIBAN.’
3. Siguraduhin ninyo na alam ninyo ang paggamit ng kompyuter at internet sapagkat lahat ng mga asignatura at mga sulatin ay ipapasa sa email at sa website ng klase.
4. Maaari ninyong dalhin ang inyong mga snacks sa loob ng silid-aralan. Maging responsible: huwag itapo ang basura kuing saan-saan.
5. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone at iba pang gadgets habang nagkaklase.


OUTLINE NG KURSO:

Nobyembre 15                          Pagpapakilala ng Kurso at Oryentasyon

Nobyembre 22                          PAGBABALIK-TANAW SA WIKANG FILIPINO
            Kahulugan, Kahalagahan, Kasaysayan at mga Katangian ng Wika
                                                Ang mga Wika sa Pilipinas
                                                Ang Alfabetong Filipino at ang Wikang Filipino

Nobyembre 29                          GAMITING FILIPINO I
                                                Pananaw
                                                Mga Inaasahang Matatamo
                                                Pagpapahayag ng Nosyon Ayon sa Sitwasyon
                                                Pagsasabi ng mga Iniisip at Niloloob
                                                Pagsasabi nang Malinaw at Magalang
                                                Pagpapahayag at Pag-alam sa Saloobing Moral

Disyembre 6                             GAMITING FILIPINO II
                                                Pakikisalamuha sa Anumang Sitwasyon
                                                Pagdalo sa Isang Pagtitipon
                                                Paghahatid at Paghahanap ng Impormasyon
                                                Pagpapakilala ng mga kamag-anak sa Bagong Kaibigan
                                                Pagbigkas ng Isahan                                                     
                                                Pagsasalaysay sa Tulong ng Balangkas

Disyembre 13                            GAMITING FILIPINO III
                                                Pagbibigay sa Isang Panutong Padikta
                                                Pagtukoy sa Pangunahing Paksa
                                                Ang Pang-uri
                                                Kailanan ng Pang-uri
                                                Pakikipag-usap sa Di Kilala
                                                Katawagan sa Isang Pagpupulong
                                                Paggawa ng Isang Patalastas

Disyembre 20                            GAMITING FILIPINO IV
                                                Pagtatalumpati na Walang Paghahanda                                       
                                                Paglikha at Pagbigkas ng mga Tugma
                                                Pagsasagawa ng isang Interbyu
                                                Pakikinig at Pakikilahok sa isang Talakayan
                                                Pagbubuod ng Balitang Nabasa at Napakinggan
                                   
Enero 3                                                PAGBASA I
                                                Pananaw
                                                Mga Inaasahang Matatamo
                                                Ang Pagbasa
                                                Ang Apat na Hakbang ng Pagbasa
                                                Ang Kahalagahan ng Pagbabasa
                                                Ang Mabisang Pagbasa
                                                Paano Mapapaunlad ang Pagbasa
                                                Mga Layunin sa Maunlad na Pagbasa
                                                Ang Limang Dimensyon sa Pagbasa
                                                Mga Uri ng Bilis o Tulin sa Pagbabasa
                                                Bakit Kailangang Magbasa ng Panitikan

Enero 10                                              PAGBASA II
                                                Paglalarawan ng mga Kaisipan
                                                Paghahambing at Pag-uuri-uri ng mga Kaisipan
                                                Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari
                                                Pagbibigay ng Pangunahing Diwa
                                                Pagtukoy sa Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari Tungkol sa Binasa
                                                Pagbibigay ng Kinalabasan ng mga Pangyayari

Enero 17                                  MIDTERM NA PAGSUSULIT

Enero 24                                  PAGBASA III
Pagbibigay ng Buod sa Kuwento
Pagbibigay ng Wakas sa Kuwento
                                                Pagtukoy sa Layunin ng May-akda
Pagbasa sa Mapa, Tsart at Grap
Paggamit ng Aklatan

Enero 31                                  PAGBASA IV
                                                Paggamit ng Atlas, Ensayklopidya at Iba Pang Sanggunian
                                                Paggamit ng Iba’t Ibang Sanggunian
                                                Paggamit ng Pahayagan
                                                Pagbasa Nang Pahapyaw
                                                Pagkuha ng Tala Mula sa Panayam, Aklat, Tapes at Films
                                                Pagsuri sa mga Tala
                                                Paraan ng Pagpapalawak ng Talasalitaan

Pebrero 7                                  KOMPOSISYON I
                                                Ano ang Komposisyon?
                                                Anu-ano ang mga uri ng Komposisyon?
                                                Anu-ano ang mga Layunin ng Komposisyon?
                                                Pagwawasto ng Komposisyon

Pebrero 14                                KOMPOSISYON II
                                                Pagbuo ng Talataan
                                                Iba’t Ibang uri ng Liham
                                                Ang Liham na Pangkaibigan
                                                Ang Liham na Nagbibigay ng Impormasyon
                                                Ang Liham Paanyaya    

Pebrero 21                                ANG KOMPOSISYON II
                                                Ang Liham Pakikiramay
                                                Ang Liham ng kahilingan sa Pamamasukan
                                                Mga Bahagi ng Liham Pangkalakal
                                                Mga Opisyal na Korespondensya

Pebrero 28                                ANG KOMPOSISYON III
                                                Ang Sulating Pananaliksik
                                                Ang Paksa
                                                Ang Sanggunian
                                                Ang Pagsulat ng Sanggunian
                                                Ang Pagbabalangkas
                                                Ang Pangangalap ng mga Tala
                                                Pagsulat ng mga Tala/Talababa
                                                Mga Bahagi ng Sulatin

Marso 6                                    ANG KOMPOSISYON IV
                                                Ang Plano sa Pagsulat ng Riserts
                                                Ang Proseso at Metodo ng Riserts
                                                Pagrerepaso ng mga Kaugnay na Pag-aaral
                                                Pagsulat ng Isang Riserts
                                                Pagsulat ng Tsapter I-Tsapter V
Pagbasa ng Natapos na Riserts sa Publiko

Marso 13                                  Paglalagom/Synthesis

Marso 20                                  PANGHULING PAGSUSULIT


SISTEMA NG PAGBIBIGAY NG GRADO:

          Porsiyento                      Grado                                    Porsiyento                         Grado
99-100                          1.00                                          84-86                            2.25
96-98                            1.25                                          81-83                            2.50
93-95                            1.50                                          78-80                            2.75
90-92                            1.75                                          75-77                            3.00
87-89                            2.00                                          74-60                            5.00

BATAYAN SA PAGGRADO NG MGA SULATIN:
            Nilalaman = 50%                      Format = 35%              Mekaniks = 15%


SANGGUNIAN:

Belvez, Paz, et al (2005). Gamiting Filipino: Pagbasa at Komposisyon. Lungsod ng Maynila: Rex Book Store

Villavivencio, Victoria, et al (2002). Gamiting Filipino: Pagbasa at Komposisyon. Lungsod ng Maynila: Rex Book Store

Websites at iba pang mga aklat sa Gamiting Filipino

0 comments:

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top